Všechny příspěvky

Category: Pěstování

Black-Domina-98-Cover

Jak byl vybrán klon Black Domina 98

Elitní klon Black Domina 98, ve španělské komunitě známý jako „La Barraquera“, vznikl v prostředí Sweet Seeds ještě před založením seed banky. Jeden ze zakladatelů,

Prořezávání-Cover

Prořezávání neboli pruning

Při pěstování konopí se mnoho pěstitelů snaží ovlivňovat jeho růst, hustotu větví, tvar, výšku atd. Děláme to zejména proto, že chceme docílit lepší a kvalitnější

Sugar-Black-Rose-Cover

Sugar Black Rose: iberský šampion

Sugar Black Rose od Delicious Seeds je nejoceňovanější rostlinou ve Španělsku, která získala nejméně 26 pohárů a to mezi lety 2010 a 2016. Rubén, zakladatel

IndustrialPlant-cover

Industrial Plant

Zapomenete na čas Enormní, hutné a lepkavé palice plné nádherné pryskyřice, kratší perioda kvetení a střední velikost dělají z tohoto strainu optimální volbu indoor growerů,

Killer Kush Auto

U Sweet Seeds se neustále snažíme o rozši?ování naší genetické kolekce s t?ešni?kou na dortu. Tentokrát jsme vzali náš výjime?ný, na fotoperiod? závislí, OG Kush

Tréninkem k silným rostlinám

Lidé se do tréninku poušt?jí proto, aby byli siln?jší. Chodí do posiloven, t?locvi?en, b?hají, jezdí na kole, plavou… Výrazem trénink rostlin je však myšleno n?co

Jak nemít p?íliš vysoké rostliny

P?stování konopí indoor p?ináší velké množství pozitiv. Máte naprostou svobodu p?i výb?ru odr?dy a m?žete p?stovat i ty, které byste nem?li šanci venku sklidit. M?žete

Jak klí?it semínka a p?edp?stovat sazeni?ky

P?stování ze semínek je pro ?adu zahradník? nejjednodušším zp?sobem jak za?ít. Nabídka odr?d je mnohem širší nežli p?i nákupu sazeni?ek, a ješt? k tomu máme

Správné nakládání s odpady

Zlikvidování odpadních materiál? z p?stování konopí je n?co, co p?ejdou „správn? smýšlející“ ob?ané bez povšimnutí a nese v sob? nebezpe?í p?ichycení p?i ?inu. Obecn? se dá ?íct, že pro odpad se používají odpadkové koše nebo místa recykla?ní centra. N?kolik speciálních materiál? p?itahuje pozornost, ale je zapot?ebí, aby se jich growe?i zbavili. T?mito materiály jsou nap?íklad sodíkové výbojky, filtry s aktivním uhlím, minerální p?stební kostky, zemina smíchaná s listy apod. Obvykle se nikdo nezajímá o obsah popelnic a kontejner?. Jediné, co je zajímá, je to, zda je správný odpad ve správné nádob?. 

Plazmové a magnetické induk?ní lampy

Plazmové lampy Plazmové lampy spadají do dvou kategorií: (1) vnit?ní nebo sv?tlo emitující plazmové (Light Emiting Plasma – LEP) lampy, které využívají rádiové vlny k

Hledat

Archiv