Enjoy reading the blog posts below.

Wys?uchanie

By?em dzi? w Sejmie na tym wydarzeniu. Prowadzi?a je p. wicemarsza?ek Nowicka, która medycznej marihuanie jest przychylna i, jak si? wydaje, przychyli?aby nam nieba, a nawet da?a klucz do Sali Kolumnowej, gdyby tego nie zakaza? by? szef.

Read More »

Import niecelowy?

Z ró?nych stron (w tym z takich, które ja uznaj? za dobrze poinformowane) dosz?y do mnie s?uchy, ?e Ministerstwo Zdrowia zawiesi?o wydawanie zgód na import docelowy leków marihuanowych. Pono? ma si? na ten temat wypowiedz

Read More »

Super ?niwiarz

Z moim ponad pi?tnastoletnim do?wiadczeniem w uprawie tego wspania?ego zio?a, natkn??em si? na wiele technik uprawy poprzez ksi??ki, plantatorów i filmy o tym, jak powo?ywa? do ?ycia wi?ksze ro?liny i grubsze owoce. Jedna technika, której u?ywam, odk?d by?em nastolatkiem hoduj?cym holenderskie nasiona z zapasu mojego ojca w latach 1990-tych, to Super Cropping (ang. crop – plon, jak równie? uprawa, przycinanie).

Read More »