Enjoy reading the blog posts below.

Frisian Duck

Frisian Duck jest jednym z najdziwniejszych szczepów konopi kiedykolwiek opracowanych przez Dutch Passion, to odmiana o p?etwiastych li?ciach do ukrywania i kamufla?u – sprawiaj? one, ?e trudno jest okre?li?, czy mamy do czynienia z konopiami indyjskimi.

Read More »

Jak dobra? i wykona? skuteczn? wentylacj?

Odpowiedni dobór i wykonanie wentylacji dla plantacji wn?trzowej nale?y do elementarnych kroków na drodze do satysfakcjonuj?cych zbiorów. Ro?linom trzeba zapewni? w?a?ciw? dostaw? optymalnej mieszanki tlenu i CO2, a dodatkowo zagwarantowa? jeszcze idealn? temperatur? i wilgotno??. Po prostu wentylacja bardzo mocno wp?ywa na klimat w miejscu zlokalizowania plantacji. Prosz? przeczyta?, jak unikn?? b??dów i osi?gn?? wymagane warunki klimatyczne.

Read More »

?atwe klonowanie

Odk?d by?em ma?ym dzieckiem, rozmna?a?em ro?liny drog? ci?cia, umieszczaj?c wycinki w szklance wody, zmieniaj?c wod? codziennie, a nast?pnie przesadzaj?c gdy tylko korzenie zacz??y rosn??. Technika ta sprawdza?a si? w wi?kszo?ci wypadków. Jest to popularna technika stosowana na ca?ym ?wiecie do propagowania ro?lin uprzywilejowanych.

Read More »

Klawisz ?wiata

Ameryk? nazywano kiedy? policjantk? ?wiata, stoj?c? na stra?y demokratycznych regu? i wolno?ci obywatelskich. Dzisiaj bardziej pasuje do niej miano budowniczego klatek dla ludzi i stra?nika wi?ziennego z globalnymi aspiracjami.

Read More »