Enjoy reading the blog posts below.

Maui Waui

Maui Waui (lub Wowie, Wowi) to s?ynny szczep sativa z Hawajów, powsta?y w ci?gu wieków po pocz?tkowym przywiezieniu Cannabis na wyspy przez ?eglarzy europejskich i z Azji Wschodniej.

Read More »

Rodzaje gleby

Gleba jest to powierzchniowa, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Ma ona struktur? mniej lub bardziej guze?kowat? i stanowi ?rodowisko, w którym rozwijaj? si? korzenie ro?lin. Gleba poro?ni?ta ro?linno?ci? mo?e mie? kilka centymetrów lub kilka metrów grubo?ci, ale tylko górna, 10-30 centymetrowa warstwa zawiera cenn? próchnic?.

Read More »

Ostatnie wie?ci z s?du

Po wielu miesi?cach procesu, po wielu rozprawach, po przes?uchaniu wielu ?wiadków, pani SSR (s?dzia s?du rejonowego) zorientowa?a si?, ?e prokurator w oskar?eniu zastosowa? niew?a?ciw? kwalifikacj? czynu: zamiast Art. 62 ust. 2 Uopn powinien<

Read More »

Hindu Kush

Hindu Kush to jeden z niewielu wspó?czesnych smaków staro?ytnych genetyk, którymi palacze mog? nadal cieszy? si? w dzisiejszych czasach.

Read More »

NASA znajduje zio?o w kosmosie?

Astrofizycy z Uniwersystetu Hawajskiego odkryli ?lady THC na meteorycie znalezionym na pustyni Nevada w 2010 roku. Naukowcy badali od?amki w poszukiwaniu mikroorganizmów i odkryli THC – sk?adnik wielu ro?lin, znany jednak g?ównie

Read More »

Ustawienie cieplarni

Uprawa medycznych konopi indyjskich w szklarniach jest skuteczna i w znacznie mniejszym stopniu obci??a ?rodowisko i portfel ni? ogrodnictwo uprawiane w pomieszczeniu. Nieogrzewane lub ogrzewane i ch?odzone szklarnie pozwalaj? przed?u?y? sezon i chroni? ro?liny przed ?ywio?ami.

Read More »