Enjoy reading the blog posts below.

Wolne konopie w sejmie. Andrzej Dolecki

Janusz Palikot zrzek? si? mandatu poselskiego na rzecz prezesa Wolnych Konopi, Andrzeja Do?eckiego. W tym programie Andrzej t?umaczy nam, dlaczego medyczne i przemys?owe wykorzystanie konopi to istotny temat, godzien debat sejmowych.

Read More »

Walka o prawa pacjentów trwa

Sporo si? dzieje dzisiaj w pa?stwie polskim w temacie medycznej marihuany. Z kronikarskiego obowi?zku wspominamy o jeszcze kilku istotnych wydarzeniach, które mia?y ostatnio miejsce w naszym kraju.

Read More »

LISTA ?WIADECTW MEDYCZNEJ MARIHUANY

Ka?dy miesi?c przynosi Nam informacj? o wyleczeniu choroby u?ywaj?c ekstraktów z konopi indyjskich! Poni?ej znajduje si? zbiór ?wiadectw ludzi, którzy odwa?yli powiedzie? si? o swojej batalii ze ?mierteln? chorob? i cz?sto zmaga

Read More »

PIKIETA W OBRONIE Dr MARKA BACHA?SKIEGO

Nie trzeba by? pacjentem doktora aby zawalczy? o prawa pacjentów! Mamy moralny obowi?zek stan?? w obronie odwa?nego cz?owieka i lekarza, dla którego liczy si? pacjent a nie procedury!. B?d? tam ja, b?d? i TY! nie pozwól aby spra

Read More »