Enjoy reading the blog posts below.

Medyczna marihuana – ankieta

Jaki? czas temu opublikowa?em ankiet? dotycz?c? medycznej marihuany. Postanowi?em sobie, ?e wyniki podam do publicznej wiadomo?ci po tym, jak wypowie si? co najmniej 100 osób. Aktualnie licznik pokazuje 105, a zatem poni?ej prezentuj? pytania, &

Read More »

Durban Poison & Kali Mist

Durban Poison nie jest wymartym szczepem, twierdzi wielu badaczy. Jest rzadko spotykany, ale nadal mo?na zlokalizowa? go w Kalifornii, je?li go dobrze poszukamy. Inni mówi?, ?e formula dost?pna dzisiaj w przychodniach nie jest oryginalna, za? próbki w laboratorium wykaza?y 90% indica i 10% sativa. Poison by? pierwotnie sativ?, jak wi?kszo?? lokalnych gatunków w P?d Afryce, wi?c ten nowy szczep mo?e by? jego potomkiem, ale zasadniczo ró?ni si? genetycznie. Plotka g?osi, ?e para hodowców z Bay Area wprowadzi?a indica w jego rodowód kilka lat temu; teraz wydaje si?, ?e skutecznie zast?pi? on stary genotyp, gdy? nigdzie nie mo?na go ju? znale??.

Read More »

CO MARIHUANA ROBI Z TWOIMI P?UCAMI?

Mówi si? czasem, ?e najniebezpieczniejsza rzecz zwi?zana z marihuan? to da? si? z ni? z?apa?. A ?e coraz wi?ksza liczba Amerykanów przekonuje si? do zalet (co najmniej) dekryminalizacji tego narkotyku, ta fraza brzmi coraz prawdziwiej.

Read More »