Enjoy reading the blog posts below.

Killer Kush F1 FV

Killer Kush F1 FV to feminizowana i nieautomatycznie kwitn?ca wersja jednego z najbardziej znanych szczepów z zachodniego wybrze?a USA, która powsta?a oko?o 1994 roku w Sunset Beach i sta?a si? znana jako Ocean Grow Kush, lepiej znana<

Read More »

Pasywne systemy uprawowe

Pasywne systemy uprawowe nie s? niczym nowym, ale dzisiaj spotykamy si? z nimi coraz cz??ciej. Systemy te nie potrzebuj? do dzia?ania energii elektrycznej, ale umo?liwiaj? podlewanie dok?adnie w wymaganym zakresie i dodatkowo pracuj? bezg?o?nie. Czy s? one tak doskona?e, jak wydaje si? po tej li?cie ich zalet? Rzu?my okiem na systemy pasywne do uprawy.

Read More »

Recenzja prezesa S?du Najwy?szego

System prawa musi by? spójny, a kontrola narkotyków maksymalnie uszczelniona – do projektowania regulacji medycznej marihuany wymagana jest bieg?a znajomo?? ustawy o przeciwdzia?aniu narkomanii i prawa farmaceutycznego oraz regul

Read More »