Enjoy reading the blog posts below.

EWOLUCJA ZBIERANIA PLONÓW

Wielu ogrodników sp?dza sporo czasu na planowaniu ogrodu, ustalaniu harmonogramu, dbaniu o swoje ro?liny i doprowadzaniu ich do szczytu dojrza?o?ci – pó?niej za? przechodzi do trybu paniki przed zbiorami, które nie zosta?y zaplanowane, zw?aszcza je?li s? one niespodziewanie du?e w wyniku czytania moich artyku?ów o uprawie i ksi??ek.

Read More »

Blueberry – uprawa

Wed?ug opisu producenta ich oryginalna Blueberry jest w przewa?aj?cej cz??ci indic?, (80% Indica, 20% Sativa), której korzenie si?gaj? pó?nych lat siedemdziesi?tych. W optymalnych warunkach odmiana ta jest wysoce produktywna, wytwarza g?ste kwiaty (rozmiar poszczególnych kwiatów jest bardzo du?y), i mocn? ?odyg? o kolorach kolejno przechodz?cych od czerwonego, przez purpurowy do niebieskiego, z którego ko?cowy produkt z regu?y osi?ga barw? lawendy (jasno-niebiesko-fioletowy).

Read More »