Enjoy reading the blog posts below.

Konopne oszustwa

Po kilku dekadach w oparach strachu i stereotypów, konopie nagle prze?ywaj? wizerunkowy renesans. Nie pozwólmy, by w odbudowie reputacji przeszkodzili konopni oszu?ci!

Read More »

Kalendarz ksi??ycowy 2016

Artyku? ten jest przeznaczony dla do?wiadczonych hodowców, a tak?e jest not? informacyjn? dla pocz?tkuj?cych nt. promieniowania ksi??yca i jego wp?ywu na uprawy. Aby interpretowa? kalendarz ksi??ycowy, nale?y zauwa?y?, ?e istniej? cztery cz??ci, które tworz? doskona?? ro?lin? – cz??ci, które zamierzasz zbiera?, tj. korzenie, li?cie (li?cie i ?odygi), kwiaty (w naszym przypadku p?ki) i owoce.

Read More »

Tropizm marihuany

Niektóre osoby uprawiaj?ce marihuan? traktuj? te ro?liny podczas uprawy niczym ?ywe istoty, przyk?adowo rozmawiaj? z nimi. Ro?liny mo?e nie s? jak ludzie, ale mi?o?? do nich na pewno nie zaszkodzi uprawie, a mo?e wr?cz pomo?e.

Read More »