Enjoy reading the blog posts below.

Marihuana. Apel chorego Tomasza Kality pod Sejmem

– Zróbcie prezent chorym i zalegalizujcie medyczn? marihuan? – apelowa? w niedziel? przed Sejmem chory na nowotwór Tomasz Kalita, b. rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Domaga? si?, aby jak najszybciej uchwali? ustaw? w tej sprawie.&l

Read More »

Zabiegi przed kie?kowaniem: uzasadnione czy nie?

Wielu hodowców jest zwolennikami przygotowania nasion przed kie?kowaniem, gdy? pozwala im to przewidzie?, czy s? one zdolne wykie?kowa? czy nie. Wst?pnie kie?kuj?ce nasiona s? umieszczane w doniczkach po 4 do 5 dniach z pewn? ilo?ci? kompostu doniczkowego, gdy zal??ki li?ci (li?cienie) otwieraj? si? i potrzebuj? ?wiat?a. W zwi?zku z tym nale?y równie? pami?ta?, ?e je?li nasiona s? b??dnie wysiane, wst?pne kie?kowanie równie? si? nie uda.

Read More »

Purple Afghan Kush

Purple Afghan Kush jest punktem odniesienia dla tych, którzy chc? spróbowa? genu innego ni? geny zwyk?ych klasycznych odmian w Europie, zarówno dla estetyki, jak i dla podniebienia.

Read More »