Enjoy reading the blog posts below.

Hawaiian Snow

Si?gn??em po t? odmian? z powodu tego, ?e w?ród palaczy s?ynie z naprawd? silnego haju. I uwierzcie mi, ?e to szczera prawda. Materia? jest tak mocny, a upalenie czyste, ?e od razu macie wyobra?enie, jak wspania?e geny ma ona w sobie. Jedynym s?owem RESPEKT, przed lud?mi z Green House Seeds za tak wspania?? odmian?. Dodatkowo nie jest a? tak trudna w uprawie, jakby si? mog?o wydawa?.

Read More »

Co wyleczysz marihuan??

Ekspertka i eksperci porozmawiaj? o medycznej marihuanie- co i jak mo?na ni? wyleczy?? Czy marihuana powinna zosta? zalegalizowana? Jakie s? medyczne skutki jej stosowania?

Read More »

Profesjonalne metody gazowania ro?lin

Ka?dy grower, zarówno wytrawny jak i pocz?tkuj?cy, planuj?c swoj? upraw? skupia si? przede wszystkim na dost?pnej mu powierzchni, odmianach ro?lin, ich wymaganiach, odpowiednim o?wietleniu i nawo?eniu, co jest w pe?ni logiczne i uzasadnione. Oczywiste jest jednak, ?e dla ka?dego hodowcy najwa?niejszy jest efekt ko?cowy, który dzi?ki swoim zabiegom w ?atwy sposób mo?e zwi?kszy? nawet o 40%. Dzieje si? tak za spraw? naturalnie wyst?puj?cego w przyrodzie cudownego gazu- dwutlenku w?gla.

Jest to cz??? druga artyku?u “+ 40% Gratis” (Soft Secrets Polska, 3.2016).

Read More »

Polskie plantacje medycznej marihuany?

Polskie Ministerstwo Zdrowia my?li o uprawie marihuany do celów medycznych i rozmawia ju? w tej sprawie z resortem sprawiedliwo?ci.

Marihuana trafia?aby do aptek szpitalnych, gdzie sporz?dzano by preparaty dla pacjentów z padaczk? lekooporn?. Leki mog?yby by? dost?pne tak?e w aptekach na recept? i wydawane pacjentom do domu.

Read More »

Zabrze: prawie 50 krzaków konopi

23-letnie zabrzanin zosta? zatrzymany przez policj? po ty, jak stró?e prawa znale?li w jego mieszkaniu plantacj? konopi indyjskich – prawie 50 krzaków i gotow? marihuan?, z której m??czyzna móg? przygotowa? ponad 2,5 tys.

Read More »