Enjoy reading the blog posts below.

Najlepszy sposób na upraw? wykie?kowanych nasion marihuany

Banki nasion, posiadaj?ce do?wiadczenie i gwarantuj?ce najlepsz? jako??, rutynowo testuj? ka?d? parti? nasion, by zapewni? procent kie?kowania powy?ej 95%. Lecz co robi?, gdy procent kie?kowania jest niski? Zwi?kszenie procentu kie?kowania jest dobrym sposobem na odpowiednie rozpocz?cie uprawy. Poni?sze metody Dutch Passion wyja?niaj? ró?ne opcje. Pami?tajcie, by zawsze traktowa? nasiona z du?? ostro?no?ci?, r?ce musz? by? czyste i wolne od chemikaliów, myd?a, detergentów, itp.

Read More »

Uprawa pod s?o?cem ?atwy start

Uprawa konopi w s?o?cu jest najta?szym i najprostszym sposobem pozyskania tej ro?liny. Bez wzgl?du na to, czy potrzeba nam konopi z powodów medycznych czy rekreacyjnych, nale?y powa?nie rozwa?y? upraw? na zewn?trz pomieszcze?. Dzi?ki automatycznym odmianom uprawa konopi mo?liwa jest teraz nawet w miejscach, gdzie kiedy? by?oby to niemo?liwe.

Read More »