Maak thuiskweek medicinale cannabis legaal

PGMCG
15 Aug 2021

In februari 2017 werd het amendement van Liesbeth van Tongeren aangenomen, omtrent de thuiskweek van medicinale cannabis. Helaas is er tot op de dag van vandaag niks mee gedaan, waardoor patiënten die zelf hun eigen medicijn willen kweken, in de kou blijven staan.


Aangezien we nu meer dan vier jaar toestemming hebben in Tilburg en stappen verder zijn met het kweekproject zijn de adressen overgedragen aan de gemeente in 2018, en werd het tijd om de VNG en gemeenten aan te gaan schrijven. Zo willen we ook dat het amendement van Liesbeth van Tongeren wordt doorgezet. Dit is van groot belang, want er vinden nog steeds huisuitzettingen plaats, ook onder patiënten.

 

Wiet als medicijn

In april 2019 zijn er antwoorden gekomen op de Kamervragen over het kweken van wiet als medicijn. Er is niks geregeld voor medicinale cannabis consumenten, ook al staat het in het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen), waarin het gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis ook ter sprake komt. Het is goed dat er door het amendement van Liesbeth van Tongeren wel een medische uitzondering door een meerderheid van de Tweede Kamer is gekomen. Nu moet dit echter nog gebeuren in de Senaat. We hebben hier Vera Bergkamp over aangeschreven en hopen dat zij de draad weer op gaat pakken en het Amendement naar voren gaat brengen. Zij daarentegen heeft PGMCG gevraagd of het model in Tilburg werkzaam is en of 5 planten voldoende zijn voor eigen medicinaal gebruik. Ook wat de voorraad betreft. Wij hebben haar hier uitgebreid op geantwoord. De functie van Vera Bergkamp is inmiddels overgenomen door D66-Kamerlid Joost Sneller, nadat Bergkamp Kamervoorzitter werd.

homegrown weedplants
Laat patiënten legaal hun medicijn kweken

Rust en zekerheid

Op 21 februari 2017 stond dit bij GroenLinks op de website: Medicinale wiet moeten patiënten thuis kunnen gaan kweken. Dat wil de Tweede Kamer, die net voor een amendement van Liesbeth van Tongeren stemde. Van Tongeren: “Mensen met Parkinson, extreme slaapstoornissen of die bijvoorbeeld een chemokuur volgen moeten wiet kunnen gebruiken om hun klachten te verlichten. Het aanbod via de apotheek is beperkt. Daarom is het mooi nieuws dat een Kamermeerderheid het met GroenLinks eens is dat deze mensen, onder strikte voorwaarden, wiet zelf mogen kweken. Zo geven we mensen rust en zekerheid, en dringen we de criminaliteit in de wietteelt terug.” Het amendement is een aanpassing van de wet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die de wietteelt onder strikte voorwaarden reguleert. Met deze wet wordt de volksgezondheid bevorderd en de criminaliteit rond het kweken en aanleveren van cannabis aan coffeeshops teruggedrongen. Er werd ook een motie van Van Tongeren aangenomen die regelt dat op evenementen en festivals drugs getest kunnen worden. Nu moet dat altijd nog vooraf zelf worden gedaan.

 

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 1 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa.

In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt voor natuurlijke personen voor zover het betreft hennep en hennepolie voor eigen geneeskundig gebruik.

II In artikel I, onderdeel O, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 3c, tweede lid» vervangen door: artikel 3c, derde lid.

veilig medicinale cannabis kweken
Veilig kweken van medicinale cannabis bij een van de leden van PGMCG

Toelichting

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden. Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden.

 

Het wachten is op de nieuwe regering

Ook met onderstaand voorstel van de leden Volp en Van Tongeren is tot nog toe niks gebeurd. ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat cannabis voor patiënten effectief kan zijn om symptomen van hun ziekte, waaronder pijn, tegen te gaan; overwegende dat de medicinale cannabis die namens de overheid door Bedrocan wordt geproduceerd, uit een beperkt aantal producten bestaat; overwegende dat patiënten aangeven dat zij baat hebben bij cannabisproducten die nu nog niet door Bedrocan worden geproduceerd; overwegende dat teelt van medicinale cannabis buiten Bedrocan nu niet toegestaan is; van mening dat het gedogen van wietteelt ook mogelijkheden biedt voor de teelt van meerdere varianten medicinale cannabis; verzoekt de regering om, onderzoek te laten verrichten naar varianten aan medicinale cannabis, naast de Bedrocanproducten, waarbij patiënten nog meer baat kunnen hebben; verzoekt de regering tevens om, in overleg te treden met vertegenwoordigers van patiënten en telers om tot een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis te komen, en gaat over tot de orde van de dag.’ Het wachten is op de nieuwe regering.

P
PGMCG