Wielki Brat patrzy

Na ca?ym ?wiecie ludzie wpadaj? w k?opoty, bo chwal? si? w internecie zdj?ciami konopi. Ostatnio coraz cz??ciej tak?e w Polsce.

Na ca?ym ?wiecie ludzie wpadaj? w k?opoty, bo chwal? si? w internecie zdj?ciami konopi. Ostatnio coraz cz??ciej tak?e w Polsce.

M?ody mieszkaniec Kowali Oleckich zamie?ci? na portalu spo?eczno?ciowym zdj?cia konopi indyjskich i zapozna? si? szybko z policj?. Oleccy policjanci ustalili, ?e 19-latek zamie?ci? zdj?cia konopi na jednym z portali spo?eczno?ciowych. Gdy policjanci odwiedzili jego mieszkanie, matka nastolatka powiedzia?a im, ?e kilka dni temu znalaz?a u syna doniczki z konopiami i wyrzuci?a je do ?mietnika. W rezultacie funkcjonariusze wszcz?li post?powanie w sprawie posiadania przez 19-latka nielegalnych konopi.
M?ody m??czyzna opublikowa? te zdj?cia, bo s?dzi?, ?e jest anonimowy w internecie. Nic bardziej mylnego. „Ka?dy korzystaj?cy z us?ug internetowych zostawia po sobie ?lad, za którym cz?sto pod??aj? policjanci, obecnie ju? z wyspecjalizowanych komórek w policji”, skomentowa? spraw? w Gazeta.pl podinspektor Leszek Róziecki, naczelnik wydzia?u do zwalczania cyberprzest?pczo?ci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Wyja?ni?, ?e jednym z g?ównych zada? tego wydzia?u jest monitorowanie internetu pod k?tem zamieszczanych tam tre?ci mog?cych narusza? przepisy prawa. Pe?ni? w nim s?u?b? policjanci, którzy s? wykszta?conymi informatykami i posiadaj? ju? do?wiadczenie w zakresie wykrywania cyberprzest?pstw.
Nie tylko policja mo?e próbowa? ?ledzi? nas w internecie. Jak nieostro?nie internauci zamieszczaj? na Facebooku informacje, które raczej powinni zachowa? tylko dla siebie i przyjació?, pokazuje portal We know what you’re doing (Wiemy, co robisz). Informowa?a o nim Polska Agencja Prasowa–PAP ju? w 2012 roku. Jego twórca Callum Haywood, wykorzystuj?c wy??cznie publicznie dost?pne dane, podzieli? facebookowe wpisy na cztery kategorie: Kto chce zosta? wyrzucony z pracy? Kto ma kaca? Kto ?pa? Kto ma nowy numer telefonu? Haywood traktuje to jako eksperyment w dziedzinie prywatno?ci na portalach spo?eczno?ciowych. Okazuje si?, ?e skarg na kaca nie brakuje na Facebooku, podobnie jak i do?? szczegó?owych opisów wydarze?, które do niego doprowadzi?y. Wiele przyk?adów pokazuje te?, ?e i upodobaniem do marihuany niektórzy ch?tnie dziel? si? ze ?wiatem. Nie brak te? takich, którzy zamieszczaj? na Facebooku swój nowy numer telefonu. Wiele wpisów znalaz?o si? w kategorii “Kto chce zosta? wyrzucony z pracy?”. S? tam narzekania na z?ych szefów, na tyle okrutnych, ?e potr?caj? pracownikowi za spó?nienie, s? po prostu “znienawidzeni”, “aroganccy” itp. Pod ich adresami nie brakuje niecenzuralnych epitetów i realistycznych opisów tego, co nale?a?oby z nimi zrobi?. Portal podkre?la, ?e korzysta wy??cznie z publicznie dost?pnych informacji, i radzi zastanowi? si? nad ochron? prywatno?ci na portalach spo?eczno?ciowych.
Po prostu nale?y ostro?nie podchodzi? do tego, jakimi informacjami i z kim dzielimy si? – nie tylko w internecie.

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz