Marsz wyzwolenia konopi 2016 – relacja

Ju? kolejny raz spotkali?my si? na Marszu Wyzwolenia Konopi w Warszawie by manifestowa? swoje niezadowolenie z obecnego prawa narkotykowego

Ju? kolejny raz spotkali?my si? na Marszu Wyzwolenia Konopi w Warszawie by manifestowa? swoje niezadowolenie z obecnego prawa narkotykowego. W tym roku na sztandar wznie?li?my has?a pomocy pacjentom oczekuj?cym na medyczn? marihuan?. O ile palacze rekreacyjni mog? poczeka? na zmian? prawa, chorzy czeka? nie mog? – potrzebuj? leków poprawiaj?cych stan zdrowia i ratuj?cych ?ycie.
Jak by?o w tym roku?

Koncerty i go?cie specjalni

Zacz?li?my od wielkiego pikniku pod Pa?acem Kultury i Nauki ju? oko?o godziny 12. Prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie Andrzej Do?ecki i wiceprezes Jakub Gajewski, wychodz?c na scen? o 15, wprowadzili w klimat manifestacji i krótkimi przemówieniami rozpocz?li zgromadzenie. Na scenie wyst?pili zaproszeni arty?ci, m.in. Hemp Gru, Rastamaniek czy Metrowy. Swoj? obecno?ci? u?wietni?a to wydarzenie Arlene Williams, znana jako Babcia Gandzia.
Z?ó? podpis – nie b?d? oboj?tny
Dla spragnionych obywatelskich dzia?a? by?y dwa projekty. pod którymi mo?na by?o z?o?y? swój podpis. Jeden – obywatelski projekt ustawy o medycznej marihuanie. Drugi pomys? zak?ada? za?o?enie zwi?zku wyznaniowego – Ko?cio?a ?wi?tej Marii; spe?niaj?c warunki ustawy, w obecno?ci notariusza mo?na by?o formalnie zacz?? wierzy? w rych?? legalizacj?
Wszystko z konopi
Rynek konopny coraz szybciej si? rozwija, tote? na Marszu nie zabrak?o wystawców z produktami ró?nej ma?ci – od bibu?ek i m?ynków, przez pestki, koszulki z logo WK, do napojów i ?ywno?ci z konopi, czy darmowych poradników prawnych. Mamy nadziej?, ?e ka?dy znalaz? co? dla siebie. Wspierajmy rozwój bran?y konopnej w Polsce! Przyczyni si? to do zmiany nastawienia spo?ecze?stwa, a w konsekwencji do zmiany prawa.
Najwi?kszy joint na ?wiecie
Du?o czasu po?wi?cili?my na zbudowanie ponad dwudziestometrowej konstrukcji – ogromnego skr?ta. W parku obok Metra ?wi?tokrzyska wraz z gros aktywistów skr?cili?my najwi?kszego jointa na ?wiecie o d?ugo?ci 31 metrów i ?rednicy 3m! Niestety, po?piech w ko?cowej fazie klejenia „bibu?ki” sprawi?, ?e joint zdo?a? jedynie wyj?? na ulic? Marsza?kowsk?, po czym „wyzion?? ducha”. Dzi?kujemy wszystkim, którzy do?o?yli stara? do powodzenia akcji! God bless you!
Maszerowali?my po g?ównych ulicach Warszawy
Naszym celem jest, aby jak najwi?cej osób nas widzia?o i o nas us?ysza?o. Zablokowanie najwi?kszych ulic stolicy to jeden z licznych sposobów na zwrócenie na siebie uwagi.
Marsza?kowska, Plac Konstytucji, ulica Rakowiecka – to g?ówne ulice, na które wysz?o oko?o 5 tysi?cy zwolenników legalizacji!
Symboliczny Plac Konstytucji
W planach mieli?my dla Was kilka atrakcji podczas Marszu, jednak plany lubi? zmiany. Aby Wam to zobrazowa?, zajrzymy za kulisy organizacji wydarzenia. Plac Konstytucji – postój i symboliczne w tym miejscu nawi?zanie do ustawy zasadniczej. W momencie, gdy kolorowa masa ludzi zatrzyma?a si? na Placu i mia?y nast?pi? przemówienia, organizator „gania? si?” z policjantami w okolicznych bramach, walcz?c o dobre traktowanie osób zatrzymywanych. Jego nieobecno?? niech b?dzie symbolem walki o nasze podstawowe, gwarantowane nam przez Konstytucj? prawa!
Pozdrowienia od wi?zienia
Sko?czyli?my manifestacj? pod Aresztem ?ledczym przy ul. Rakowieckiej. Miejsce wybrane tak, by przypomina?o gdzie l?duj? ofiary prohibicji. Arty?ci zagrali równie? tutaj, by nie tylko manifestuj?cy mogli si? bawi?, lecz tak?e aby przebywaj?cy w areszcie mieli jak?? rozrywk? – im te? si? nale?y! Kiedy jeszcze t?um do ko?ca si? nie rozpierzch?, skandowali?my „pozdrowienia do wi?zienia”. Gdy koncerty i przemówienia ucich?y, mo?na by?o s?ysze? równie? zwrotne „pozdrowienia od wi?zienia”.
Policja na Marszu
Od kilku lat funkcjonariusze Policji podczas zgromadzenia dbaj? o nasze bezpiecze?stwo. Jeszcze kilka lat temu „spokojnymi” marszami nazywano w mediach manifestacje, po których setki ludzi l?dowa?y na komisariatach. Na szcz??cie te czasy ju? min??y. Na tegorocznym evencie sko?czy?o si? na wy?onieniu 3 „wspania?ych”. Z tego, co uda?o si? ustali?, wynika, ?e podpuszczali funkcjonariuszy i „zas?u?yli” na przeja?d?k? srebrno-niebieskim wozem.
Pami?tajcie – Policja jest od tego, by nas chroni?! Has?a „kto nie skacze, ten z Policji” nie zmieni? prawa, a mog? zmieni? ?ycie w koszmar. To nie funkcjonariusze tworz? prawo!
Afterparty w SDQ
W czwartek wieczorem (marsz by? w sobot?) dowiedzieli?my si?, ?e klub Iskra, w którym mia? si? odby? after po Marszu, zrezygnowa? z organizacji imprezy. Przepraszamy za zmian? miejsca – nie by?a zale?na od nas, oraz za wynikaj?c? z tego dezinformacj?.
Uda?o si? przenie?? after do znanego ju? z podobnych wydarze? klubu Spó?dzielnia Dom Kultury – dzi?kujemy za dyspozycyjno?? i organizacj? imprezy! Dzi?ki wszystkim za dobr? zabaw?!
Podzi?kowania
Nale?? si? przede wszystkim tym, którzy nie zawiedli nas i przyszli manifestowa? wspólnie z nami! Dzi?kujemy z ca?ego serca Babci Gandzi za przybycie i wielkie wsparcie w walce o legalizacj?! Wielkie brawa dla artystów, którzy nie boj? si? mówi? otwarcie o swoich pogl?dach i wyst?puj? razem z nami na scenie.
Grzechem by?oby nie wspomnie? o aktywistach, którzy licznie pomagali w przygotowaniach do Marszu – gdyby nie Wy, wielki joint by nie powsta?! Serdeczne pozdrowienia równie? dla ekipy Wujo.pl – dobrze, ?e mo?na na Was liczy?.
Konkurs na najlepszy transparent
W tym roku nie dopisali?cie licznie z kolorowymi flagami i ci?tymi ripostami na transparentach. Jednak kilkoro z Was podj??o si? tego trudu, za co zostan? wynagrodzeni! Nagrod? w konkursie s? feminizowane nasiona konopi.
Po co ten Marsz?
Czasem przyjdzie Wam do g?owy zada? nam pytanie – po co w ogóle te marsze, skoro i tak nic si? nie zmienia. Wr?cz przeciwnie – przez nasz upór i rozwijaj?cy si? rynek konopny oraz szerzenie informacji o ró?norodnych mo?liwo?ciach zastosowania konopi mamy szans? na stworzenie silnego wizerunku w mediach oraz zmian? podej?cia spo?ecze?stwa do tematu.
Marsz to przede wszystkim dobra zabawa przy dobrej muzyce – i niech tak zostanie. Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez wachlarz dzia?a?: pocz?wszy od organizacji konferencji naukowych, przez jednostkow? pomoc prawn? i doradztwo pacjentom, wyst?pienia publiczne w mediach oraz nieustann? edukacj? do wspierania wydawnictw o tematyce konopnej.
Maszerowa? nie przestaniemy – w ko?cu jeste?my elementem Global Marijuana March! ??czymy si? z legalizatorami z ca?ego ?wiata! A je?li gandzia b?dzie legalna, takich imprez oraz festiwali i targów b?dzie jeszcze wi?cej!
Relacje z Marszu
Podsy?acie nam swoje galerie zdj??, zmontowane klipy do kawa?ków i relacje z Marszu. Dzi?ki serdeczne za tak du?y odzew! Za zgod? autorów publikujemy wybrane.
PS Niektórzy maj? nam za z?e, ?e cz??? wypowiedzi organizatorów by?a zbyt radykalna czy opiewa?a w wulgaryzmy. Odpowiadamy – có?, manifestacja ma swoje prawa i dynamik?, a przy skali represji i tak jeste?my spokojni jak baranki!
?ród?o:WolneKonopie.org
 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz