Najlepszy sposób na upraw? wykie?kowanych nasion marihuany

Banki nasion, posiadaj?ce do?wiadczenie i gwarantuj?ce najlepsz? jako??, rutynowo testuj? ka?d? parti? nasion, by zapewni? procent kie?kowania powy?ej 95%. Lecz co robi?, gdy procent kie?kowania jest niski? Zwi?kszenie procentu kie?kowania jest dobrym sposobem na odpowiednie rozpocz?cie uprawy. Poni?sze metody Dutch Passion wyja?niaj? ró?ne opcje. Pami?tajcie, by zawsze traktowa? nasiona z du?? ostro?no?ci?, r?ce musz? by? czyste i wolne od chemikaliów, myd?a, detergentów, itp.

Banki nasion, posiadaj?ce do?wiadczenie i gwarantuj?ce najlepsz? jako??, rutynowo testuj? ka?d? parti? nasion, by zapewni? procent kie?kowania powy?ej 95%. Lecz co robi?, gdy procent kie?kowania jest niski? Zwi?kszenie procentu kie?kowania jest dobrym sposobem na odpowiednie rozpocz?cie uprawy. Poni?sze metody Dutch Passion wyja?niaj? ró?ne opcje. Pami?tajcie, by zawsze traktowa? nasiona z du?? ostro?no?ci?, r?ce musz? by? czyste i wolne od chemikaliów, myd?a, detergentów, itp.

1.  Metoda mokrego r?cznika papierowego.
Jest to jedna z preferowanych metod dla wielu hodowców. Arkusz r?cznika papierowego, zmoczony wod?. Nasiona umieszczone s? w papierowym r?czniku, który jest nast?pnie sk?adany i zamkni?ty w plastykowym woreczku kanapkowym, by zatrzyma? proces wysuszania. Po oko?o 1 dniu, nasiona mog? by? wyci?gni?te i umieszczone w kolejnym pojemniku. Je?li z nasiona wystaje korzonek, powinien zosta? skierowany w dó?, gdy zostaje umieszczony w pojemniku.

2.  Moczenie nasiona w szklance wody.

Wielu hodowców wierzy, ?e moczenie nasion w szklance wody przez jeden dzie?, jest najlepszym sposobem na zmi?kczenie nasiona i pomy?lne kie?kowanie. Nasiono mo?e wypu?ci? korzonek, lecz nie zawsze tak si? zdarza. Nale?y zawsze u?ywa? czystej szklanki, dobrze wyp?ukanej. Po 24 godzinach, nasiono powinno zosta? wyci?gni?te i umieszczone w nast?pnym medium do uprawy. Przy przesadzaniu, nale?y zawsze upewni? si?, ?e korzonek skierowany jest w dó?.

3. Wysadzenie nasiona do pod?o?a z ziemi/kokosa i przykrycie foli? kuchenn?.
Umieszczaj?c nasiono 5-10 mm pod powierzchni?, w wilgotnych warunkach, jest dobrym sposobem na uzyskanie dobrego procentu kie?kowania. Przykrycie pojemnika foli? kuchenn?, zapewnia utrzymanie wilgoci. Po wykie?kowaniu, ?ci?gn?? foli? kuchenn?.

4. Wysadzenie nasiona, podlanie i czekanie.

Jest to stara szko?a uprawy, podobna do tej, stosowanej przez przyrod?. Wystarczy zakry? nasiona 5-10 mm pod?o?a, podla? i czeka?. Spryskujcie wod? powierzchni? co kilka godzin, by zapobiec jej wysuszaniu.

5. Specjalistyczne kostki do kie?kowania
Centra ogrodnicze i sklepy do uprawy hydroponicznej sprzedaj? kostki do kie?kowania. Istnieje wiele ró?nych marek, lecz wszystkie one s? wykonane z materia?u podobnego do g?bki, który zatrzymuje wilgo?, lecz jest na tyle mi?kki, by umo?liwi? ma?ym korzonkom rozwój i wzrost. Do produkcji zostaj? u?yte ró?ne materia?y, od we?ny

szklanej, przez w?ókna kokosowe do syntetycznej g?bki polimerowej. Przy przygotowaniu kostki, ?led?cie zalecenia umieszczone na kostce, przewa?nie moczy si? j? wod? (niektórzy u?ywaj? do tego celu wody butelkowanej) lub zbuforowanej. Nasiono wpychane jest na oko?o 5mm pod powierzchni?. Wilgotna kostka do kie?kowania jest nast?pnie umieszczana w zamkni?tym pude?ku/woreczku kanapkowym, w celu to utrzymania wilgoci. Nasiona cz?sto kie?kuj? w ci?gu kilku dni, lecz czasami zajmuje im to wi?cej czasu. Kostki do kie?kowania s? najlepsz? metod? na zwi?kszenie procentu kie?kowania. Po wykie?kowaniu nasiona, kostka jest po prostu przenoszona do kolejnego pojemnika do uprawy.
Wa?ne. Unikajcie odrywania ?usek nasion z sadzonek (dotyczy to zw?aszcza pocz?tkuj?cych hodowców), mo?ecie uszkodzi? sadzonk?. Lepiej zawsze poczeka? do momentu, gdy ?uska wyschnie i odpadnie naturalnie. Zbyt wczesne obrywanie ?uski wokó? nowych listków (li?cie?) uszkadza m?od? sadzonk? i mo?e j? zabi?.
Ka?dy hodowca ma z pewno?ci? sw? ulubion? metod? kie?kowania, wymienione metody s? naszymi sugestiami, opartymi na wieloletnich do?wiadczeniach i opiniach klientów Dutch Passion. Powodzenia!

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz