Uprawa pod s?o?cem ?atwy start

Uprawa konopi w s?o?cu jest najta?szym i najprostszym sposobem pozyskania tej ro?liny. Bez wzgl?du na to, czy potrzeba nam konopi z powodów medycznych czy rekreacyjnych, nale?y powa?nie rozwa?y? upraw? na zewn?trz pomieszcze?. Dzi?ki automatycznym odmianom uprawa konopi mo?liwa jest teraz nawet w miejscach, gdzie kiedy? by?oby to niemo?liwe.

W Czechach jest to ?atwe, nawet w doniczce


Uprawa konopi w s?o?cu jest najta?szym i najprostszym sposobem pozyskania tej ro?liny. Bez wzgl?du na to, czy potrzeba nam konopi z powodów medycznych czy rekreacyjnych, nale?y powa?nie rozwa?y? upraw? na zewn?trz pomieszcze?. Dzi?ki automatycznym odmianom uprawa konopi mo?liwa jest teraz nawet w miejscach, gdzie kiedy? by?oby to niemo?liwe. Rzu?my okiem, jak rozpocz?? upraw? na zewn?trz Mr. José / info@mrjose.eu

Szczerze musimy powiedzie?, ?e uprawa pod go?ym niebem jest do?? podatna na kaprysy natury, a zadaniem ka?dego hodowcy jest jako? radzi? sobie z tymi pu?apkami. B?dzie tylko niewielk? przesad? powiedzenie, ?e czasami wystarczy zasia? w odpowiednim czasie i idealna pogoda zapewni nam dobre zbiory. Przy innych okazjach dbamy o ro?liny ka?dego dnia i staramy si? wyeliminowa? wp?yw niepogody, a nadal nie mo?emy osi?gn?? oczekiwanego rezultatu. Takie jest ?ycie. Niemniej konopie s? stosunkowo tolerancyjne i uprawa ro?lin nie jest zbyt skomplikowana; zio?o mo?e nawet wytrzyma? d?ugotrwa?? z?? pogod?. Je?li masz dost?p do cieplarni, pozycja pocz?tkowa jest troch? ?atwiejsza, poniewa? mo?na lepiej kontrolowa? nie tylko nawadnianie, ale tak?e w pewnym stopniu inne warunki klimatyczne. Uprawa w szklarni okaza?a si? by? odpowiednim rozwi?zaniem zw?aszcza w ch?odniejszych i umiarkowanych regionach, gdzie wiosn? jest zimno, za? latem jest ciep?o najdalej do wrze?nia. Jednak w cieplejszych regionach temperatura w szklarni b?dzie zbyt wysoka. Niemniej jednak jest mo?liwa uprawa konopi w warunkach zarówno bardzo ciep?ych, jak i ch?odniejszych. Oczywi?cie konieczne jest dostosowanie si? do tych warunków i wybór odpowiedniej odmiany i podej?cia do uprawy.

Klasyczna odmiana Opium

Odpowiednie miejsce do uprawy

Zanim zdecydujesz, co masz zamiar uprawia?, musi by? jasne, gdzie b?dzie miejsce uprawy. Idealnym miejscem jest otwarta przestrze? w s?o?cu, w ?yznej glebie i z ?atwo dost?pn? wod?, a ponadto w temperaturze oko?o 30°C w miejscu, gdzie dobra pogoda trwa, przez co najmniej siedem miesi?cy. Nie zapominaj, ?e wi?kszo?? odmian konopi dojrzewa w ci?gu dni o 12 godzinach d?ugo?ci, wi?c trzeba, aby te dni z grubsza trwa?y przez 2-3 miesi?ce w najbardziej odpowiednim okresie wegetacyjnym.

Jednak ?yjemy w realnym ?wiecie, wi?c dla wi?kszo?ci z nas takie miejsce nie b?dzie dost?pne. Ale to nie ma znaczenia, gdy? mo?na pracowa? w mniej odpowiednich warunkach. Je?li masz szklarni?, wystarczy zrobi? troch? miesi?ca i spróbowa? posadzi? przynajmniej kilka ro?lin. B?dziesz potrzebowa?, co najmniej 1 m2 do uprawy klasycznej nieautomatycznej odmiany konopi i po?ow? tej przestrzeni do automatycznej odmiany. Je?li nie masz szklarni, ale masz ogród, spróbuj znale?? s?oneczne miejsce, gdzie mo?na za?o?y? ma?y kwietnik lub postawi? doniczk? i gdzie podlewanie b?dzie ?atwe. Je?li istnieje gro?ba ekstremalnie wysokich temperatur, nie b?dzie mia?o znaczenia, czy ro?liny s? w cieniu oko?o po?udnia.

Bior?c pod uwag?, ?e uprawa konopi nie jest wsz?dzie legalna, a nawet tolerowana, dobrze jest pami?ta?, ?e nie ka?dy, kto przechodzi obok, powinien zobaczy? twój ogród lub konopie, które uprawiasz. Przy wyborze miejsca do uprawy nale?y, wi?c wzi?? pod uwag? obecne prawodawstwo dot. konopi i swoje relacje z s?siadami. Je?li w ogóle nie masz ziemi, mo?na uprawia? w ?rodowisku naturalnym. Jednak trzeba znale?? miejsce, gdzie nikt nie b?dzie my?la? o kradzie?y zbiorów i trzeba równie? mie? nadziej?, ?e nie ma w pobli?u dzikich zwierz?t, które b?d? chcia?y nasz? upraw? zje??. Mo?e obszar w pobli?u linii kolejowej nie jest takim z?ym wyborem; nie b?dzie zbyt zaludniony i zwierz?ta b?d? trzyma? si? z daleka. Mo?na równie? uprawia? konopie na parapecie w domu, ale nie mo?na oczekiwa? bardzo bogatego zbioru. Masz du?o wi?ksze szanse na doskona?? upraw?, je?li konopie rosn? na balkonie lub tarasie, je?li s? one dost?pne.

Szczegó?owy widok kwiatu automatycznej odmiany Red Dwarf.

Wybór odpowiedniej odmiany

Teraz, gdy wybrali?my sobie miejsce, mo?na zacz?? wybiera? odpowiedni szczep, a mianowicie taki, który najlepiej nadaje si? do warunków. Obecnie automatyczne odmiany konopi s? bardzo popularne, poniewa? nie rosn? du?e, a ich kwiaty tworz? si? niezale?nie od ilo?ci ?wiat?a dziennego, wi?c dojrzewaj? znacznie wcze?niej.

Oznacza to, ?e nawet w ch?odniejszych warunkach hodowcy mog? uprawia? konopie, za? plantatorzy w cieplejszych regionach mog? zbiera? plony kilka razy w ci?gu jednego sezonu. Ponadto mo?na wyeliminowa? wiele zagro?e?. Im krótszy czas pomi?dzy siewem nasion i ?niwem, tym mniejsze ryzyko, ?e ro?liny zostan? zaatakowane przez szkodniki i choroby, kto? odkryje upraw? lub wyst?pi? inne problemy. Ro?liny równie? nie rosn? tak wysoko, wi?c nie wymagaj? tak du?o utrzymania, co sprawia, ?e uprawy takie s? ?atwe nawet dla pocz?tkuj?cych. ?rednio automatyczne odmiany dojrzewaj? w ci?gu 70 dni od siewu. Trzeba sia? konopie w marcu (po?udnie Europy) do maja (w ?rodkowej i pó?nocnej Europie), a ich zbiór ma miejsce od wrze?nia do Listopada. Automatyczne odmiany mog? by? wysiewane w Lipcu, a nawet w sierpniu w regionach o d?ugim okresie Letnim.

W skrócie: przy wyborze odmiany trzeba pami?ta?, co jest mo?liwe i specyfik? swojej okolicy.

Na przyk?ad w Europie pó?nocnej plantator ma diametralnie inne warunki do uprawy ni? plantator w po?udniowych W?oszech. Cho? Du?czycy powinni wybra? automatycznie kwitn?ce odmiany, które dojrzewaj? najpó?niej do wrze?nia, Sycylijczycy mog? sobie pozwoli? na odmiany, które dojrzewaj? d?u?ej lub nawet my?le? o maksymalnie czterech zbiorach z automatycznej odmiany. Podczas uprawy ci plantatorzy b?d? musieli rozwi?zywa? zupe?nie inne problemy. Podczas gdy Sycylijczycy mog? mie? do czynienia z susz?, Du?czycy musz? mie? nadziej?, ?e nie b?dzie nagle przymrozków w ?rodku lata. Dlatego przy wyborze odmiany nale?y wzi?? pod uwag? wi?kszo?? znanych parametrów. Cechy, na które nale?y zwróci? najwi?ksz? uwag?, to okres dojrzewania, wysoko?? wzrostu i czas przydatno?ci do uprawy na zewn?trz. Odmiany do uprawy w pomieszczeniach b?d? prawdopodobnie dobrze rosn?? w cieplejszych regionach po?udniowej Europy, ale nie powiedzie si? im w ?rodkowej i pó?nocnej Europie. Je?li uprawiamy na zewn?trz, to jest dobrym pomys?em, aby wybra? odmian?, która nadaje si? do uprawy na zewn?trz pomieszcze?. Je?li zamierzasz uprawia? konopie w strefie zdecydowanie zimnej lub górzystej, nale?y rozejrze? si? za odmianami dostosowanymi do tych warunków. Niektórzy producenci oferuj? nasiona do uprawy ro?lin konopi w trudnych warunkach, a te maj? wi?ksz? szans? na prze?ycie i osi?gni?cie dojrza?o?ci w trudnych warunkach i zimnie. Wielko?? ro?lin jest równie? bardzo wa?na. Je?li maj? rosn?? w szklarni Lub na balkonie w domu, nale?y wybra? odmiany o odpowiedniej wysoko?ci. Zgodnie z ogóln? zasad?: im mniejsza ro?lina, tym ?atwiej j? piel?gnowa?.

Frisian Dew z uprawy w Danii

Nie zapomnij o rodzaju nasion. Obecnie najcz??ciej w sprzeda?y s? feminizowane nasiona – oznacza to, ?e ?e?ska ro?lina wyro?nie z ka?dego materia?u siewnego. Jest to ogromna zaleta dla zwyk?ego hodowcy.

?niwo jest czyste i nie ma ziarna, nie trzeba identyfikowa? i eliminowa? m?skich ro?lin, które w przeciwnym razie mog?yby zap?odni? ?e?skie. Jednak?e, je?li chcesz stworzy? w?asne nasiona na kolejny sezon, trzeba wybra? klasyczne (zwyczajne) nasiona. Zarówno m?skie, jak i ?e?skie ro?liny wyrosn? z tych nasion w tym samym czasie i przy zbiorach mo?na uzyska? du?? Liczb? nasion do pó?niejszego u?ycia Lub do wytwarzania oLeju konopnego i innych produktów.

Przy wyborze odmiany nale?y polega? nie tylko na sprzedawcach nasion. Mo?na tak?e zdoby? klony, które s? wycinkami z ro?lin-matek. Na przyk?ad w Austrii klony s? zwykle w sprzeda?y w specjalistycznych sklepach. Jednak?e, je?li Austria to zbyt d?uga droga dla ciebie, mo?e masz znajomych, którzy mog? mie? dost?p do klonów z w?asnych ?róde?. Musz? podkre?li?, ?e klonowanie jest mo?liwe tylko przy nieautomatycznych odmianach.

Szadzonki z pierwszymi prawdziwymi li??mi

Zwyk?e czy automatyczne odmiany?

Mamy ju? uwzgl?dnione niektóre ró?nice mi?dzy odmianami zwyk?ymi i automatycznymi. Automatyczne odmiany nadaj? si? do uprawy w ch?odniejszych warunkach, dojrzewaj? szybciej i dlatego w dobrych warunkach mo?na zbiera? plony kilka razy w roku. Z powodu ich mniejszej wielko?ci s? tak?e ?atwiejsze do uprawy, a poniewa? szybciej dojrzewaj?, istnieje mniejsze ryzyko wyst?pienia innych problemów.

Wi?c dlaczego kto? chcia?by uprawia? zwyk?e odmiany? Jednym z g?ównych powodów jest ich wielko?? i wydajno??. Zwykle odmiany mog? osi?gn?? niespotykane rozmiary. Je?li ro?lina ma wystarczaj?co du?o miejsca, dobry klimat i odpowiedni poziom sk?adników od?ywczych, bez trudu b?dzie ona ros?a na wysoko?? ponad dwóch metrów. ?niwo tylko z jednej takiej ro?liny to cz?sto znacznie wi?cej ni? jeden kilogram. Taki plon z automatycznych odmian w tym samym miejscu b?dzie wyj?tkowy, nawet je?li mo?na go zebra? cztery razy w roku. Niektórzy hodowcy przysi?gaj? wierno?? dla zwyk?ych odmian, poniewa? smak i efekt otrzymanego produktu jest, ich zdaniem, Lepszy ni? przy automatycznych odmianach. To oczywi?cie kwestia opinii. Poniewa? ten artyku? jest na temat ?atwej uprawy na zewn?trz, mo?e powinni?my rozwa?y? automatyczne Lub wcze?nie dojrzewaj?ce zwyk?e odmiany ro?lin mniejszej Lub ?redniej wielko?ci, z mniejsz? tendencj? do wzrostu ga??zi bocznych. Je?li masz ju? do?wiadczenie w uprawie innych ro?lin i czujesz, ?e jeste? dobrym ogrodnikiem, mo?na ryzykowa? coraz wi?ksze i g?stsze ro?liny.

Rozpocz?cie uprawy

Do uprawy na zewn?trz jest zwykle dobrym pomys?em wst?pnie przygotowa? sadzonki, je?li nie korzystamy z klonów. Pozwól nasionom wykie?kowa? na tabliczkach z torfu lub w niewielkiej ilo?ci Lekkiego pod?o?a w ma?ej doniczce Lub stoiku. Mo?na kupi? pod?o?a w ka?dym growshopie. To dobry pomys?, aby moczy? nasiona w wodzie przez 24 godziny, a nast?pnie wysia? je 0.5-1cm pod ziemi?. Po kilku dniach sadzonki powinny przebija? si? przez gleb?. Teraz potrzebuj? du?o ?wiata, w przeciwnym razie b?d? rosn?? w jego kierunku i b?d? mia?y bardzo s?abe ?odygi. W razie potrzeby przesad? sadzonki do wi?kszych doniczek, gdy zaczynaj? rosn?? w?a?ciwe Li?cie; dwa mate Li?cie, które wyrastaj? pocz?tkowo z nasion, nie mo?na tak naprawd? w ogóle nazywa? Li??mi. Tak szybko, jak uda?o im si? troch? rozwin??, ro?liny mog? by? przesadzone. W tym czasie sadzonki s? bardzo wra?liwe i wymagaj? depta, a najkorzystniej te? wilgotnego powietrza. Podró?e powinno by? wilgotne, ale nie mokre. Mo?na przesadzi? ro?liny na zewn?trz, gdy temperatura nie spada poni?ej 10°C (ro?liny s? odporne na krótkie okresy ch?odu w godzinach porannych). Kiedy pogoda jest depta, mo?na od razu wysia? nasiona na zewn?trz i pomin?? etap wst?pnego wzrostu. Niemniej jednak istnieje wi?ksza szansa na sukces, je?li wst?pnie przygotujemy ro?liny.

Je?li wcze?niej uprawia?e? ro?liny w domu, a teraz chcesz je posadzi? w s?o?cu, trzeba najpierw je przyzwyczai? do dzia?ania promieni s?onecznych. Ro?liny uprawiane w s?o?cu tworz? cienk? warstw? woskow? na Li?ciach, która chroni je przed silnym ?wiatem s?onecznym. Ro?liny uprawiane w domu nie maj? tej woskowej warstwy, wi?c przede wszystkim nale?y umie?ci? je w zacienionym miejscu Lub wystawia? je na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych przez kilka godzin dziennie. W ci?gu tygodnia Lub dwóch ro?liny przyzwyczaj? si? do tego i stworz? powlok? ochronn?, po czym mog? by? pozostawione na s?o?cu na sta?e. Je?li wystawisz wcze?niej uprawiane w domu ro?liny na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych od razu, promienie mog? je spali?. Z tego wynika, ?e najlepiej jest pozwoli? ro?linom kie?kowa? bezpo?rednio pod s?o?cem. Jest to mo?liwe dla plantatorów w ciep?ym i umiarkowanym klimacie, ale w ch?odniejszych regionach przygotowanie uprawy w domu jest niezb?dne.

To tyle o tym, jak ?atwo jest zacz?? uprawia? konopie na zewn?trz pomieszcze?. Nast?pnym razem b?dziemy rozmawia? o tym, jak to dzie?o kontynuowa?. Powodzenia!

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz