O psychoaktywno?ci kannabidiolu

W g?ównej roli GIS…

G?ówny Inspektorat Sanitarny
Warszawa

Szanowni Pa?stwo!

Niedawno mia?em okazj? zapozna? si? z pismem wys?anym przez GIS do pewnego przedsi?biorcy. Pomijam – jako tutaj nieistotne – meritum tego pisma. Chcia?bym natomiast skomentowa? jeden, kuriozalny moim zdaniem, jego fragment:

    Nadmieniam, i? zgodnie z publikacj? „Fitoterapia i leki ro?linne”, pod red. E. Lamer-Zarawskiej i wsp. (PZWL, 2007 r.) tetrahydrokanabinol (THC), kanabinol (CBN), kanabidiol (CBD), kwas kanabidiolowy (CBDA) zaliczane s? do kanabinoidów o dzia?aniu halucynogennym (kanabinole) obecnych w konopiach.

U?yte w urz?dowym pi?mie stwierdzenie o psychoaktywno?ci CBD i CBDa jest bardzo dziwne, bo stoi w sprzeczno?ci nie tylko z panuj?cym powszechnie przekonaniem, lecz tak?e (przede wszystkim) z wynikami przeprowadzonych bada? naukowych. (Okre?lenie „niepsychoaktywny sk?adnik konopi” znajduje si? we wst?pie do praktycznie ka?dego tekstu naukowego dotycz?cego CBD – naprawd?, prosz? sprawdzi?.)

Dla dochowania nale?ytej staranno?ci skontaktowa?em si? z autork? cytowanego tekstu. Niestety, nie uzyska?em od niej odpowiedzi na pytanie o ?ród?a jej wiedzy na ten temat.

Nie wiem, czy to jest normalna praktyka, ?e GIS opiera swoje opinie (wp?ywaj?ce przecie? na istotn? sfer? ?ycia obywateli) na pojedynczych cytatach z ksi??ek. Je?eli tak, to chcia?bym zwróci? uwag?, ?e cytaty nie zawsze musz? by? zgodne z prawd? naukow?, nawet je?li s? zawarte w ksi??kach renomowanych wydawców, nawet je?li ich autorem jest osoba z tytu?em profesora. Zawsze dobrze jest, moim zdaniem, poszuka? potwierdzenia w innych ?ród?ach.

Korzystam z okazji, by poda? Pa?stwu odno?niki do paru bada? naukowych, których autorzy zaj?li si? w?a?nie psychoaktywno?ci? CBD:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3481531/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055598/
http://link.springer.com/article/10.1007/BF00432554
http://bjp.rcpsych.org/content/197/4/259.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6285406

Z powa?aniem
Bogdan Jot
autor ksi??ki „Marihuana leczy”

 

?ród?o: marihuanaleczy.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz