Psicodelicia

Mi?a pani od korzeni do p?ków, szybki wzrost, mocne kwitnienie, intensywny aromat i bardzo mózgowy efekt to dobre powody, aby zaliczy? t? ro?lin? do swoich ulubionych.

Faza wzrostu

Mi?a pani od korzeni do p?ków, szybki wzrost, mocne kwitnienie, intensywny aromat i bardzo mózgowy efekt to dobre powody, aby zaliczy? t? ro?lin? do swoich ulubionych.   

Psicodelicia® (lub szczep SWS07) od banku nasion Sweet Seeds jest jedn? z najbardziej kompletnych ro?lin, jakie kiedykolwiek stworzono. Genetycznie jest to szybko kwitn?ca Sativa, która ??czy w sobie charakterystyczne cechy wzrostu ?rednich Indica z mat? odleg?o?ci? mi?dzy w?z?ami i wysok? wydajno?ci? – charakteryzuje si? du?? ilo?ci? ?ywicy, ale tak?e efektem konopi Sativa, ekscytuj?cym i aktywnym mózgowo, dzi?ki czemu jest szczególnie odpowiednia dla dzia?a? wymagaj?cych wyobra?ni i kreatywno?ci.

To szybko kwitn?ca ro?lina, bior?c pod uwag? spory wk?ad Sativy; z 30% Indica i 70% Sativa pe?en rozwój trwa tylko 8-9 tygodni w pomieszczeniach, pod s?o?cem jest zbierana pod koniec sierpnia i w po?owie wrze?nia, daj?c do 400600g/m2 w pomieszczeniach i 450-700g przy outdoor. Wyprodukowana z sadzonek pochodz?cych ze Stanów Zjednoczonych, które zosta?y skrzy?owane z odmianami z Nepalu: w rezultacie szczep ma silny, korzenny i intensywnie w?dzony smak.

Mimo ?e nadaje si? do uprawy wewn?trz i na zewn?trz pomieszcze?, wielko?? i g?sto?? p?czków czyni ten szczep podatnym na ple?nienie, zatem nie nadaje si? on do szczególnie wilgotnych warunków.

Pocz?tek kwitnienia

NASZE PRZYGODY Z UPRAW?

Kupili?my nasz? pierwsz? paczk? nasion Psicodelicia® kilka lattemu.Wykie?kowali?my je i rozpocz?li?my monitorowanie naszych plonów. Obserwowali?my wytwarzanie korzeni i pr?dko?? wzrostu i byli?my pod wra?eniem ogromnych p?ków. Dlatego po porównaniu uzyskanych wyników w naszych zbiorach zdecydowali?my si? na zakup kilku pakietów, zw?aszcza w celu wyboru matki. Wszystkie nasiona, które znale?li?my w pakietach, wygl?da?y podobnie i dawa?y nieszczególne wyniki. Jednak zdecydowali?my si? zlokalizowa? nawet najmniejsze ró?nice w odleg?o?ci mi?dzy w?z?ami, wielko?ci, zapachu, ilo?ci i jako?ci tego zio?a, aby wybra? najlepsz? próbk? i u?ywa? jej jako matki, przynosz?c do naszego ogrodu sporo energicznych sadzonek, które zawsze czyni?y nas szcz??liwymi w czasie ?niw. Ka?da wycinka produkowa?a mi?dzy 30 a 45g suchych p?czków przy krótkich okresach wzrostu.

Okazy Psicodelicia z najlepszymi cechami by?y przechowywane przez kilka lat i wynik w uprawie w pomieszczeniach by? niezwyk?y, z ogromnymi p?kami i bia?ymi pow?okami ?ywicy, tak?e potrzebna by?a tylko kontrola wilgotno?ci otoczenia i nieco specjalnej opieki, gdy “miniaturowe banany” ukaza?y si? pod koniec kwitnienia. W partii sadzonek umieszczonych w pomieszczeniu do uprawy odkryli?my obecno?? czerwonego paj?ka i zdecydowali?my si? na przeniesienie sadzonki na zewn?trz – dlatego zabrali?my Psicodelicia® do bezpiecznego ogrodu. Skorzystali?my z tej sytuacji i studiowali?my wyniki przy outdoor dla dobra przysz?ych upraw.

Koniec kwitnienia

Paj?cza epidemia roztoczy zosta?a odkryta na pocz?tku czerwca. Zaraz? potraktowano po raz pierwszy w pomieszczeniach za pomoc? Expelexu, pot??nego ro?linnego ?rodka owadobójczego produkowanego z suchych kwiatów chryzantemy (naturalne pyretryny) w po??czeniu z myd?em potasowym. Dwa dni po jego zastosowaniu ro?liny przesadzano do uprawy na ?wie?ym powietrzu w celu unikni?cia rozprzestrzenia si? plagi na pozosta?e pomieszczenia do uprawy.

Tak nasza Psicodelicia® znalaz?a nowy dom, w otoczeniu kapusty, pomidorów i innych okazów fauny i flory, w miejscu, gdzie mog?a pozosta? niezauwa?ona przez tych, którzy j? dzisiaj pot?piaj?, za? jutro nie b?d? nawet wiedzie?, dlaczego j? pot?piali.

Poniewa? ziemia w ogrodzie zosta?a zaorana w poprzednich latach, na pocz?tku da?o nam to komfort, ?e zosta?a ona ju? przygotowana wraz z odpowiednim drena?em oraz wystarczaj?c? ilo?ci? sk?adników od?ywczych, aby nasze ro?liny ros?y najlepiej jak to potencjalnie mo?liwe. Przygotowali?my tylko dó? na oko?o 50 litrów na korzenie, aby rozprzestrzenia?y si? do matki-ziemi; otwór ten nast?pnie zape?ni?a mieszanina Bio Terra Plus i czwarta cz??? d?d?ownicowego kompostu.

Po sze?ciu dniach od zastosowania Expelexu po raz pierwszy, popryskali?my ponownie drug? dawk?, aby upewni? si?, ?e plaga paj?cza jest ju? ostatecznie wyleczona. Problem ten zosta? rozwi?zany.

Nawadniali?my obszar za pomoc? Biorhizotonic przez pierwszy tydzie? i dopiero wtedy zastosowali?my, dwa razy, BioCannaVega jako wzmacniacz wzrostu; nie by?y potrzebne inne ulepszenia dla ro?lin, które osi?gn??y ponad dwa metry wysoko?ci.

Nasza Psicodelicia® rozwin??a si? i wkrótce pierwsze s?upki zacz??y by? widoczne, co sugerowa?o wczesne ?niwa, pozwalaj?ce unikn?? nam k?opotów zwi?zanych z pierwszymi jesiennymi opadami. Podczas kwitnienia dodali?my, w tygodniowym cyklu nawadniania, BioCanna Flores jako booster do kwiatów i Bio Boost jako nawóz – aby dostarczy? ro?linie wszystkie potrzebne sk?adniki od?ywcze. Wzrost s?upków i p?ków by?o w pe?nym toku, a wkrótce pojawi?y si? du?e “menhiry”. S?upki sta?y si? ciemne i zacz?li?my odlicza? dni do zbioru.

Na pocz?tku wrze?nia, przed zbiorami, p?ki byty ju? tak du?e, ?e obawiali?my si? ewentualnego ataku grzybów; jednak leczenie zapobiegawcze ju? nie by?o wskazane ze wzgl?du na zaawansowane stadium kwitnienia. Przy okazji sk?pe opady sta?y si? obfite i, zgodnie z oczekiwaniami,
pojawi?a si? ple??. Musieli?my sprawdza? ka?d? ro?lin? prawie codziennie, pod katem oznak rozprzestrzeniania si? zarodników. Intensywne opady doprowadzi?y do powstania du?ej liczby p?ków, które musia?y zosta? zerwane, poniewa? zaraza dotkn??a ro?lin.

Wreszcie, chocia? stracili?my du?? ilo?? p?ków z powodu szarej ple?ni, zebrali?my 300g imponuj?cych, smakowitych p?czków. W rzeczywisto?ci jest to jedna z najbardziej godnych polecenia i wydajnych ro?lin do uprawy w ogrodzie.

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz