Critical Cheese

Soft Secrets mia? mo?liwo?? uczestniczy? w pierwszej degustacji jednej z najnowszych, szczególnie doskona?ych ro?lin automatycznie kwitn?cych od Dinafem: Critical Cheese.

Soft Secrets mia? mo?liwo?? uczestniczy? w pierwszej degustacji jednej z najnowszych, szczególnie doskona?ych ro?lin automatycznie kwitn?cych od Dinafem: Critical Cheese.

KONCEPCJA

Skunk to legendarny szczep, który pozostawi? niezatarty ?lad w historii uprawy marihuany. Termin skunks, która przywo?uje na my?l zwierz? o tej samej nazwie, jest zwi?zany z typem bardzo pachn?cej marihuany, wyró?niaj?cym si? wysokim poziomem psy-choaktywno?ci, prostot? uprawy i wielk? solidno?ci?. Critical Mass i Cheese to dwa przyk?ady poziomów doskona?o?ci, które mog? zosta? osi?gni?te przez plantatorów przy tworzeniu Skunka. Critical Mass to pierwszoligowy produkt i laureat z Hiszpanii, szczególnie popularny i znany w ca?ym tym kraju, o wyj?tkowej wytrzyma?o?ci i wydajno?ci, intensywnym zapachu i s?odkim smaku. Porównywalnie cudowne dziecko z Wielkiej Brytanii to Cheese, który jest jednym z najbardziej cenionych szczepów, zw?aszcza ze wzgl?du na jego intensywny smak.
Obecno?? obydwu wy?ej wymienionych przodków nowego szczepu jest mocno wyczuwalna w silnym zapachu i pe?nym smaku. W Critical Cheese Auto Dinafem pragn?? otrzyma? produkt ??cz?cy charakterystyczne cechy ro?liny samokwitn?cejoraz intensywny smak. Krzy?ówka zosta?a wi?c zaprojektowana tak, aby uchwyci?a istot? Skunk o bardzo silnym smaku i zapachu, z podziwian? ?ywic? oraz o silnym dzia?aniu.

JAK SZCZEP ZOSTA? STWORZONY

W przeciwie?stwie do innych banków nasion bezpo?rednio krzy?uj?cych dwie ?e?skie ro?liny auto, Dinafem korzysta z ró?norodnych genotypów, aby stworzy? krzy?ówk? pocz?wszy od ro?lin m?skich i ?e?skich, które odziedziczy?y oryginaln? genetyk? Critical i Exodus Cheese. Po wyborze i stabilizacji po??danych cech, kolejnym krokiem jest wybór rodziców do feminizacji. W czasie tego procesu stosuje si? osobniki wykazuj?ce najbardziej intensywny zapach w celu uzyskania ro?lin automatycznie kwitn?cych, u których ten aspekt jest szczególnie dobrze widoczny.

TESTOWANIE

Oczywi?cie przed wypuszczeniem krzy?ówki na rynek zespó? dr. Kusha prowadzi intensywne badania. Ro?liny by?y uprawiane w ró?nych warunkach z bardzo zadowalaj?cymi wynikami. Strukturalnie, ro?liny rosn? szybko i maj? cienkie li?cie. Mi?dzyw??la s? d?ugie, za? ro?liny wysokie. Pe?en proces wzrostu z nasion do zbiorów zajmuje oko?o 70 dni. Ro?lina wymaga dobrego nawo?enia o wysokim poziomie EC, który mo?e przekracza? 2.0 w szczytowej fazie nawo?enia.

KANNABINOIDY

Ro?liny s? uprawiane ze ?redni? ilo?ci? THC, która mo?e wynosi? powy-?ej12%, podczas gdy CBD ju? zaczyna by? odczuwalny w ilo?ci oko?o 0,4%. Jak wyja?ni? dr Kush, kilka samokwitn?cych wersji jest opracowywanych przez Dinafem w celu stopniowego zwi?kszenia poziomu CBD w ?wietle zastosowa? leczniczych. Bior? oni pod uwag? równie? fakt, ?e wi?kszo?? plantatorów samokwitn?cych ro?lin to pocz?tkuj?cy i dlatego wol? uzyska? zrównowa?ony poziom psychoaktywno?ci z wyra?n? zawarto?ci? CBD.

 

DEGUSTACJA I WNIOSKI

Ro?liny maj? zapach i smak, który uczyni ci? bardzo szcz??liwym. S?odszy smak Critical jest wyczuwalny, jak równie? mlekowy smak Cheese, z lekk? przewag? aspektu Cheese.Jest to spowodowane faktem, ?e Dinafem rozpocz?? proces od oryginalnego klonu Exodus Cheese o szczególnie silnym zapachu. Ta charakterystyczna cecha znajduje odzwierciedlenie w Critical Cheese Auto, który prezentuje unikalne znami? Cheese, cho? nieco wyg?adzone przez Critical.

Dziedziczy on tak?e dobr? wydajno?? i niezawodno?? Critical, co sprawia, ?e jest ostatecznie kompletn?, ?atw? w uprawie, wysoce wydajn? krzy?ówk? o bardzo atrakcyjnym smaku!

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz