PLANTACJA W MA?YM MIESZKANIU

Uprawa przy sztucznym o?wietleniu ma wiele zalet, ale i kilka drobnych niedogodno?ci. Ludzie cz?sto nie mog? sobie poradzi? z problemem, gdzie w domu wygospodarowa? miejsce na ma?? plantacj?. Je?eli tego miejsca mamy rzeczywi?cie ma?o i nawet nie mamy gdzie postawi? torby z zakupami, to trzeba uciec si? do kompromisów. Spróbujmy pomy?le?, co zrobi?, ?eby za?o?y? plantacj? nawet w ma?ym mieszkaniu.

Uprawa przy sztucznym o?wietleniu ma wiele zalet, ale i kilka drobnych niedogodno?ci. Ludzie cz?sto nie mog? sobie poradzi? z problemem, gdzie w domu wygospodarowa? miejsce na ma?? plantacj?. Je?eli tego miejsca mamy rzeczywi?cie ma?o i nawet nie mamy gdzie postawi? torby z zakupami, to trzeba uciec si? do kompromisów. Spróbujmy pomy?le?, co zrobi?, ?eby za?o?y? plantacj? nawet w ma?ym mieszkaniu.

Wi?kszo?? ludzi my?li, ?e domowa plantacja musi by? co najmniej tak du?a, jak boksy do uprawy. Przy wyobra?aniu sobie, ?e w domu trzeba postawi? czarny namiot o wymiarach 1x1x2 metry, ich sen o tym, ?e b?d? zbiera? zbiory kilka razy w roku, szybko si? sko?czy. Ale da si? uprawia? nawet w o wiele mniejszej przestrzeni, chocia? wtedy musimy si? oczywi?cie spodziewa? mniejszych zbiorów. Ale i tak mo?emy uzyska? zbiory o wysokiej jako?ci.

Kiedy sytuacja nie jest a? tak z?a

Zanim zaczniemy twierdzi?, ?e w domu nie mo?emy za?o?y? klasycznej plantacji, poniewa? nie mamy na to miejsca, powinni?my si? raczej dok?adnie rozejrze? w swoim mieszkaniu. Na dobr? plantacj? przy zastosowaniu wydajnej ?wietlówki kompaktowej wystarczy nam spokojnie 0,5 x 0,5 x 1,5 metra. Do takiej przestrzeni doskonale zmieszcz? si? nam 4 ?redniej wielko?ci ro?liny w doniczkach, a dzi?ki wymienionej wcze?niej wysoko?ci mo?emy zastosowa? 150 – 250W ?arówk? sodow? i wydajniejszy wentylator do odprowadzania powietrza, który przy tej ?arówce jest niezb?dny. Prawdopodobnie b?dziemy musieli nawil?a? r?cznie, poniewa? zbiornik nie zmie?ci si? ju? w samej plantacji, ale je?eli kupiliby?my doniczki z automatycznym podlewaniem, to kwiaty wytrzyma?yby nawet nasz? kilkudniow? nieobecno??. Przy zastosowaniu lampy sodowej trzeba zapewni? dobr? wentylacj?. Je?eli mia?by to by? problem, mamy dzisiaj prostsze rozwi?zanie – ?wietlówki kompaktowe (tzw. ?arówki energooszcz?dne) albo modu? LED. Wi?kszo?? z nas ze wzgl?du na cen? wybra?aby ?wietlówki kompaktowe, które s? idealne do uprawy w niewielkich przestrzeniach. Specjalne ?wietlówki kompaktowe do uprawy ro?lin kupuje si? ju? od mocy 85 Watów. Dla opisywanej tutaj przestrzeni nale?a?oby jednak wybra? mocniejsze lampy, czyli ?wietlówki o mocy 125 – 250 W. W tym przypadku mamy mo?liwo?? wyhodowa? troch? wi?ksze ro?liny, a tym samym zebra? lepsze zbiory. Gdyby?my nie brali pod uwag? ceny, to z pewno?ci? wybraliby?my modu? LED z ch?odzeniem pasywnym. Taki modu? jest absolutnie cichy, wydziela mniej ciep?a i daje ro?linom ?wiat?o o d?ugo?ci fali z tego najkorzystniejszego spektrum. Miejsce uprawy mo?emy ograniczy? konstrukcj? z p?yty wiórowej, MDF albo p?yt plastikowych. Mo?na równie? wykorzysta? grubsz?, nieprzezroczyst? foli?. Czy z tej strony b?dzie si? wydostawa? troch? ?wiat?a, zale?y te? od tego, w jak ucz?szczanym miejscu jest usytuowana nasza plantacja.

Mini plantacja z p?yty wiórowej (?ród?o: Internet).

Kiedy sytuacja jest gorsza

Zajmijmy si? teraz sytuacj?, kiedy powierzchnia pozioma jest taka sama, ale wysoko?? ni?sza, powiedzmy wynosi 1 metr. W takim miejscu lampa sodowa staje si? nieprzydatna, a nawet w przypadku ?wietlówek kompaktowych musimy szuka? takich, które maj? mniejsz? moc, czyli 125 W. Tu znowu mo?na zastosowa? modu? LED. Nawet, je?eli mamy ma?o miejsca, to jednak nie mo?emy zapomnie? o wentylacji, poniewa? ro?liny potrzebuj? okresowej wymiany powietrza. B?dziemy równie? zmuszeni wybra? ni?sze doniczki, aby uzyska? jak najwi?cej miejsca do wzrostu ro?lin. Je?eli s?dzicie, ?e mo?na uprawia? w jeszcze mniejszym miejscu, spójrzcie do Internetu i znajd?cie has?o: mikrouprawianie. Zobaczycie, ?e uprawa jest mo?liwa nawet w koszu na odpadki. Czyli, ?e jeszcze raz rozejrzyjcie si? po swoim mieszkaniu. Je?eli nawet teraz nie znajdziecie miejsca pod upraw?, to mo?e trzeba si? zastanowi? nad przeprowadzk?…

Miniaturowa plantacja z trzema ?wietlówkami kompaktowymi, z których jedna wisi pionowo (?ród?o: Internet).

Ogólne rady

Przy uprawianiu w ma?ejprzestrzeni bardzo wa?ne jest przej?cie do fazy kwitnienia w odpowiednim momencie. Z jednejstrony chcemy wykorzysta? to ma?e miejsce do maksimum, ale musimy te? zwróci? uwag?, ?eby ro?liny nie przeros?y nam miejsca przeznaczonego na upraw?. Wa?na jest staranna obserwacja wzrostu ro?lin od samego pocz?tku. Od przej?cia do fazy kwitnienia do zbioru ro?liny mog? sta? si? 3 – 5x wy?sze. Ze wzgl?du na to, ?e mo?emy korzysta? z ró?nego rodzaju o?wietlenia, przy którym ro?liny rosn? z ró?n? pr?dko?ci?, nie da si? ogólnie poradzi?, kiedy najlepiejb?dzie przej?? do fazy kwitnienia.

Mo?e doj?? do takiej sytuacji, ?e do naszej plantacji nie zmie?ci si? ?aden z reflektorów, które mo?emy kupi? w sklepie ogrodniczym. To nie jest problem, poniewa? szczególnie przy zastosowaniu ?wietlówek kompaktowych mo?emy wykorzysta? dowolny reflektor, który kupimy w sklepie z o?wietleniem do mieszkania.

Kiedy ju? przygotujemy miejsce o odpowiedniej wielko?ci, to zawsze musimy mie? do niego dobry dost?p. Przy mini plantacjach trzeba my?le? jeszcze intensywniej i przygotowa? je tak, aby mo?na by?o zdemontowa? ca?? przedni? ?cian?, a w optymalnym przypadku i strop. To umo?liwi nam lepsze sterowanie wzrostem ro?lin i na przyk?ad wplatanie ich w oczka siatki podpieraj?cej. Ta technika nadaje si? do klasycznej uprawy tak samo, jak i do takich ma?ych plantacji.

Do uprawiania w takich ograniczonych miejscach dobrze jest wybiera? szybko dojrzewaj?ce odmiany o mniejszej wysoko?ci. Jest to te? logiczne, ale cz?owiek czasem chce spróbowa? czego? innego i zapomina o szczegó?ach. Jako w?a?ciwe wydaj? si? te? odmiany samopylne nawet, je?eli ich ekonomiczny efekt uprawy przy sztucznym o?wietleniu nie b?dzie rewelacyjny. W tym jednak przypadku taki wybór wcale nie jest z?y.

Przy uprawie na mini plantacji nie mo?emy oczekiwa? ogromnych zbiorów, ale dla w?asnych, przeci?tnych potrzeb przy odrobinie stara? zawsze uda si? nam osi?gn?? odpowiednie zbiory.

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz