Frisian Duck

Frisian Duck jest jednym z najdziwniejszych szczepów konopi kiedykolwiek opracowanych przez Dutch Passion, to odmiana o p?etwiastych li?ciach do ukrywania i kamufla?u – sprawiaj? one, ?e trudno jest okre?li?, czy mamy do czynienia z konopiami indyjskimi.

Nazwa: Frisian Duck
Hodowca: Dutch Passion
Geneza: Frisian Dew x Genebank Ducksfoot
Kwitnienie: Oko?o 8 tygodni
Czas zbiorów pod s?o?cem: Koniec wrze?nia (na pó?kuli pó?nocnej). Pod koniec marca (pó?kula po?udniowa)

Frisian Duck jest jednym z najdziwniejszych szczepów konopi kiedykolwiek opracowanych przez Dutch Passion, to odmiana o p?etwiastych li?ciach do ukrywania i kamufla?u – sprawiaj? one, ?e trudno jest okre?li?, czy mamy do czynienia z konopiami indyjskimi. Nasi klienci pytali o odmiany typu incognito przez dziesi?ciolecia i teraz na ?wie?ym powietrzu i w cieplarniach ogrodnicy maj? co?, co wygl?da bardziej jak pokrzywa. To krzy?ówka naszego numeru jeden w kat. Outdoor – najlepiej sprzedaj?cego si? Frisian Dew ze starannie wybran? z banku genów odmian? 'Ducksfoot'.
Ducksfoot to dziwnie wygl?daj?ca odmiana konopi, która szczególnie ró?ni si? od tradycyjnego kszta?tu li?ci konopi, który wszyscy znaj? i kochaj?. Chocia? oryginalna odmiana Ducksfoot istnieje ju? od kilku lat, jej popularno?? zosta?a ograniczona przez fakt, ?e nigdy nie mia?a ona odporno?ci na przetrwanie w pe?nej niespójno?ci europejskiej letniej pogodzie. Oryginalny Ducksfoot nigdy nie mia? najci??szych zbiorów, szczególnie w klimatach z pogranicza, ale hybrydyzacja z Frisian Dew znacznie poprawi?a ilo?? zbiorów. Aby naprawd? wykorzysta? ca?y potencja? genetyki Ducksfoot, dla hodowców by?o jasne, ?e musi ona sta? si? twardsza.
Hybrydyzacja Ducksfoot z Frisian Dew i selektywne rozmna?anie przez wiele pokole? przynios?y Frisian Duck. To szczep, który ma najlepsze cechy obu rodziców; wystarczaj?co twardy do uprawy na zewn?trz pomieszcze? w Europie Pó?nocnej lub skrajnych szeroko?ciach geograficznych po?udniowej pó?kuli szeroko?ciach o p?etwiastych li?ciach, aby zachowa? wyj?tkow? zdolno?? do sprawiania, ?e wygl?da jak ka?dy inny rodzaj dzikich ro?lin, które mo?na min?? i nigdy nie zauwa?y?. Hodowla maj?ca stworzy? Frisian Duck trwa?a kilka lat, ale warto by?o poczeka? na wynik – pokazuje on niezwyk?e talenty prawdziwych “Masters at Work”. Wi?kszo?? li?ci przypomina sie? i w ten sposób cz?sto wkracza do ko?cowych etapów kwitnienia. Pasy na li?ciach s? anomali? genetyczn?, która daje li?ciom podobny wygl?d do kszta?tu odcisku stopy kaczki.
Podczas gdy wi?kszo?? ludzi potrafi rozpozna? charakterystyczny kszta?t i kultowy zarys normalnego li?cia konopi, nie rozpoznaj? oni Frisian Duck jako ro?liny konopi. Nawet do?wiadczonym hodowcom pocz?tkowo trudno by?o uwierzy?, ?e to faktycznie konopie. To w?a?nie sprawia, ?e Frisian Duck to idealny wybór dla osób, które maj? uprawy w miejskim ogrodzie, na tarasie, balkonie lub w szklarni i chc? uzyska? dodatkowy kamufla?, dostarczany przez p?etwiaste li?cie, które przypominaj? kszta?t stopy kaczki. Plantatorzy outdoor uwa?aj?, ?e ro?liny Frisian Duck s? ?atwe do ukrycia i na tym polega prawdziwe pi?kno tej odmiany, gdy hodujesz j? na wsi, brzegach rzeki, w ogrodzie lub szklarni.
P?ki konopi na Frisian Duck rosn? w normalny sposób; wygl?daj?, pachn? i smakuj? tak samo jak normalna marihuana. Efekty s? takie same, jest to dobra jako?? dymu. Cz?sto p?ki mog? ukaza? pi?kne niebieskie kolory. Na zewn?trz pomieszcze? jest gotowa pod koniec wrze?nia na pó?kuli pó?nocnej lub na koniec marca na pó?kuli po?udniowej. W Europie mo?e ona przetrwa? holenderski klimat, a tak?e bardzo dobrze radzi sobie w szklarni lub tunelu z tworzywa sztucznego, rosn?c w kszta?cie choinki. W dobrych warunkach mo?e ona osi?gn?? do 2-3 m wysoko?ci. Plony s? ?rednie lub nieco powy?ej ?redniej, ale jako?? marihuany jest dobra – mocna sativa o pikantnym smaku z nutami cytrusów / sosny. Plony mog? by? ci??kie i oczywi?cie po osi?gni?ciu punktu ?niw ro?lina b?dzie wygl?da?a i pachnia?a znajomo, ale w tym punkcie ro?lina jest ju? prawie gotowa do zbioru.

Frisian Duck mo?e by? równie? uprawiana w pomieszczeniach zamkni?tych jak normalna feminizowana odmiana. Kwitnienie rozpoczyna si?, gdy ?wiat?a s? w??czone na 12/12, tak jak zwykle. W pomieszczeniu li?cie maj? równie? p?etwiasty kszta?t “kaczych stóp”. Poniewa? mocny aromat marihuany jest taki sam jak przy odmianach tradycyjnej konopi, nadal musimy stosowa? filtry w?glowe.
Frisian Duck jest jednym z najbardziej niezwyk?ych szczepów Dutch Passion i najtrudniejszych wyzwa? dla genetyków. Odk?d Dutch Passion rozpocz??a dzia?alno??, jednym z najbardziej popularnych ??da? klientów w latach 1980. by?o opracowanie szczepu konopi bez li?ci o tradycyjnym kszta?cie. Te pro?by o ?atwy do ukrycia szczep konopi pochodz? zw?aszcza od producentów outdoor / w cieplarniach chc?cych konopi, które mo?na min?? i po prostu nie rozpozna?. I to prawdziwe pi?kno tej odmiany – naturalny kamufla? zapewniony przez nietypowy kszta?t li?ci, zmniejszaj?cy szans? ich odkrycia i zwi?kszaj?cy szans? na ?niwa. Ludzie, którzy byli niech?tni uprawie ro?lin konopi indyjskich w ogrodzie lub na wsi mog? poczu?, ?e kurs historii znacznie przechyli? si? na ich korzy??. Frisian Duck b?dzie wygl?da? ?wietnie w?ród pomidorów w szklarni. A w jej pi?knych kolorach purpury Frisian Duck by?aby idealna w klombie obok innych Twoich kwitn?cych krzewów. Na wsi, w górach, do brzegów rzek i pól jest to odmiana, która w naturalny sposób wtapia si? w t?o. Frisian Duck nie przeszkadza szkolenie (bycie przywi?zan?), aby zachowa? jej krótki wzrost, mo?e by? tak?e przycinana i b?dzie reagowa? za pomoc? wi?kszej krzaczasto?ci i krótszymi strukturami.
Nawet do?wiadczonym hodowcom konopi trudno by?o uwierzy? w wygl?d tych ro?lin. Bez li?cia konopi o charakterystycznym kszta?cie ca?a ro?lina jest po prostu nie do poznania i wtapia si? w t?o ro?linno?ci. Frisian Duck oferuje co? specjalnego i niepowtarzalnego dla hodowcy miejskiego. To styl projektowania typowy dla Dutch Passion, tworzenie czego?, co jest nowe i oferuje hodowcom jeszcze bardziej wygodne sposoby na upraw? w?asnej marihuany. Mamy nadziej?, ?e gdzie? znajdziesz swoje miejsce tego lata.

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz