Wkrótce: marihuana w polskich badaniach klinicznych

Od kilku tygodni obserwujemy bezprecedensow? obecno?? marihuany w mediach g?ównego nurtu – i to obecno?? pozytywn?. Dzi?ki niej wielu Polaków dowiedzia?o si?, na przyk?ad, ?e w Centrum Zdrowia Dziecka marihuan? s? leczone dzieci<

Od kilku tygodni obserwujemy bezprecedensow? obecno?? marihuany w mediach g?ównego nurtu – i to obecno?? pozytywn?. Dzi?ki niej wielu Polaków dowiedzia?o si?, na przyk?ad, ?e w Centrum Zdrowia Dziecka marihuan? s? leczone dzieci z lekooporn? padaczk?.

I w?a?nie takie ci??kie lekooporne postaci padaczki b?d? przedmiotem kilku bada? klinicznych, które wkrótce rozpoczn? si? w polskich szpitalach. We wszystkich przypadkach b?dzie badany wp?yw kannabidiolu (CBD), niepsychoaktywnego sk?adnika marihuany, na osoby, u których zdiagnozowano zespó? Lennoxa-Gastauta lub zespó? Dravet.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. kardyna?a Wyszy?skiego w Lublinie oraz w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Biziela w Bydgoszczy zostanie równolegle przeprowadzone badanie, w którym wezm? udzia? pacjenci doro?li (co najmniej 18-letni w Lublinie i 16-letni w Bydgoszczy). Oba badania maj? wystartowa? na pocz?tku czerwca, gdy tylko za?atwione zostan? ostatnie formalno?ci. W obu z nich lista pacjentów jest w tej chwili jeszcze otwarta, zainteresowani mog? si? zg?asza? telefonicznie do lekarzy prowadz?cych badanie: w Lublinie na numer 697 108 525, w Bydgoszczy – 698 619 497.

Równie? w czerwcu wystartuje badanie prowadzone w pozna?skim Szpitalu Klinicznym im. ?wi?cickiego. Tam równie? b?dzie badany wp?yw CBD na chorych na lekooporn? padaczk?, ale tym razem b?dzie chodzi?o o chore dzieci. B?d? to de facto 2 badania, ka?de b?dzie obejmowa? jeden z wymienionych wy?ej 2 rodzajów padaczki. Lista chorych jest ju? zamkni?ta. Nie uda?o mi si? uzyska? szczegó?ów, dowiedzia?em si? jedynie, ?e grupy ma?ych pacjentów b?d? niewielkie.

To by?a cz??? informacyjna, teraz mój komentarz. Czy jestem zadowolony, ?e takie badania zostan? przeprowadzone? I tak, i nie. Oczywi?cie, badania powinny by? prowadzone, i to w jak najszerszym zakresie. Ale… jestem osob? podejrzliw? i zaczynam kombinowa?, czy ten ma?y wysyp bada? nie ma przypadkiem na celu przyhamowania impetu medycznej marihuany, która ostatnio najwyra?niej przyspiesza. Bo badania (+ opracowanie wyników) potrwaj? rok – pó?tora, a nawet mo?e 2 lata i przez ca?y ten czas mog? dla niektórych by? pretekstem do tego, ?eby nic nie robi?: „no przecie? trwaj? badania, na razie wi?cej nic si? zrobi? nie da”. A gdy ju? zostan? opublikowane wyniki (pozytywne, co do tego nie mam w?tpliwo?ci), wtedy pojawi? si? ró?nego rodzaju ale: a to ?e liczba badanych by?a niewielka, a to ?e nie by?o grupy kontrolnej, a to ?e zbadano jedynie rzadkie formy padaczki, a to jeszcze co?. Dlatego powtórz?: bardzo dobrze, ?e takie badania b?d? robione (te i jakiekolwiek nast?pne), ale w ?adnym razie nie mog? one by? usprawiedliwieniem dla opó?niania wprowadzenia w ?ycie ustawodawstwa zezwalaj?cego na lecznicze stosowanie marihuany. Pacjenci nie mog? czeka? latami na wyniki kolejnych bada? – w ostatecznym rozrachunku, z badaniami czy bez, to ich ?ycie jest na szali i to oni powinni decydowa?, czy chc? podj?? ryzyko. A wyniki bada? to tylko orientacja dla pacjentów i lekarzy, a dla boja?liwych polityków ochrona przed atakami narkofobicznych wyborców i mediów, nic wi?cej.

PS1

W Sieci mo?na przeczyta? wywiad z lekarzem, który kieruje badaniem w Lublinie.

PS2

Pozwol? sobie przypomnie? o moim (ci?gle jeszcze) ma?ym forum po?wi?conym stosowaniu marihuany w padaczce.

?ród?o: http://marihuanaleczy.pl/

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz