Interpelacja w sprawie wykorzystania konopi indyjskich w celach leczniczych

Janusz Palikot złożył 07.05 dwie interpelacje do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności wykorzystania konopi indyjskich w celach leczniczych oraz dostępu chorych do tych substancji w zwi&a

Janusz Palikot złożył 07.05 dwie interpelacje do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności wykorzystania konopi indyjskich w celach leczniczych oraz dostępu chorych do tych substancji w związku z postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko Panu Jakubowi Gajewskiemu

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r.

Janusz Palikot
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencji
Szanowny Pan
Borys Budka
Minister Sprawiedliwości

I n t e r p e l a c j a
w sprawie dotyczącej dopuszczalności wykorzystania konopi indyjskich w celach leczniczych w związku z prowadzonym przeciwko Panu Jakubowi Gajewskiemu postępowaniem karnym

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 09 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 7, poz. 29) w zw. z art. 191 i art. 192 ust. 1 i 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. M.P. z 2009r. Nr 5, poz. 47) niniejszym wnoszę interpelację w sprawie dotyczącej dopuszczalności przewozu i nabycia oleju RSO z kwiatów konopi indyjskich przeznaczonego do użytku leczniczego w związku z prowadzonym przeciwko Panu Jakubowi Gajewskiemu postępowaniem karnym przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze.

Pan Jakub Gajewski, wiceprezes Stowarzyszenia Wolne Konopie stanął pod zarzutem wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających w znacznej ilości.
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż zamówione przez Jakuba Gajewskiego substancje były użytkowane do terapii opartej na metodach ziołoleczniczych oraz medycynie naturalnej, którą stosowali m.in. rodzice Jakuba Gajewskiego w toku leczenia choroby nowotworowej i które to środki Jakub Gajewski zamawiał w celu pomocy chorym.

W oświadczeniu opublikowanym na portalu społecznościom facebook, Jakub Gajewski wskazał, że zabezpieczone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej środki to olej RSO (Rick Simpson Oil), który od lat wykorzystywany jest m.in. w Stanach Zjednoczonych do leczenia zaburzeń neurologicznych, autoimmunologicznych czy również wykorzystywana jako wspomagająca substancja przy chemioterapii. W żadnym zaś wypadku olej ten nie może służyć odurzaniu, nie ma bowiem takich właściwości.

Potencjalne zastosowanie marihuany oraz kannabinoidów w medycynie jest przedmiotem wielu publikacji naukowych, w tym artykułu naukowego, pt. „Potencjalne wykorzystanie marihuany i kannabinoidów w medycynie” opublikowanego przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy w swym artykule zebrali dotychczasowy dorobek naukowy w tym zakresie, wskazując na bardzo obiecujące rezultaty kuracji eksperymentalnych z zastosowaniem ziela i żywicy konopi innych niż włókniste w leczeniu chorób ustrojowych, terapii bólu, leczeniu schorzeń onkologicznych oraz neurologicznych.

Powyższe, zorganizowane działania Straży Granicznej oraz Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze budzą uzasadnione wątpliwości co do ich legalności, prawidłowości i dopuszczalności w kontekście wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 4 listopada 2014 roku (sygn. akt SK 55/13), w którym Trybunał wskazał na rzeczywisty problem polegający niemożności wykorzystania ziela oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz jej przetworów w celach medycznych – np. leczeniu chorób ustrojowych, również jako medyczny suplement w stanach terminalnych. Zagadnienie to nie znajduje jednakże, co zauważa Trybunał Konstytucyjny, uregulowania w porządku prawnym co stanowi lukę systemową, której usunięcie wymaga pilnej i niezwłocznej interwencji ustawowej celem zapewnienia spójności systemu prawnego mającego na celu realizację m.in. prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 55/13) Sędzia Piotr Tuleja wskazał, że ,,brak jest w zasadzie uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu posiadania i używania marihuany wtedy, gdy byłoby to uzasadnione względami medycznymi’’, wyjaśnił, że chodzi na przykład o problem leczenia w stanach terminalnych.

W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 17 marca 2015 roku (sygn.akt S 3/15) w trybie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym przedstawił Sejmowi RP uwagi dotyczące celowości podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do uregulowania kwestii medycznego wykorzystania marihuany.
Jak wynika natomiast z doniesień medialnych, po zatrzymaniu Jakuba Gajewskiego wiele osób stanęło w jego obronie. Wśród nich jest wiele osób, które osobiście lub których bliscy, w większości nielegalnie, korzystają z wyrobów zawierających substancje THC i CBD w celach leczenia wielu schorzeń. W przestrzeni opinii publicznej coraz głośniejsza staje się dyskusja dotycząca ułatwienia chorym dostępu do leczenia za pomocą leków na bazie marihuany. Wskazać choćby można na przykład lekarzy Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, którzy dla kilkorga swoich pacjentów uzyskali zgodę na tzw. import docelowy leków na bazie marihuany, zawierający przede wszystkim dwie zasadnicze substancje THC i CBD, z czego jak wskazują badania medyczne to właśnie CBD zasadniczo łagodzi objawy m.in. padaczki.

W związku z tym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ czy w związku z istnieniem luki w naszym systemie prawnym, dopuszczalnym jest ściganie osób, które zajmują się pomaganiem chorym – często w stanach terminalnych w dostępie do leczenia substancjami zawierającym substancje THC i CBD, których posiadanie, nabywanie, przewóz stanowi przestępstwo zagrożone wysoką sankcją karną?

2/ czy dopuszczalnym jest w świetle prawa prowadzenie postępowania karnego przeciwko osobie, która powodowana współczuciem i w celu pomocy bliskim oraz chorym w stanach terminalnych nabywała środki lecznicze?

3/ czy kwestia wykorzystania marihuany w celach leczniczych jest regulowana przez przepisy prawa wspólnotowego, czy istnieją wytyczne w zakresie możliwości wykorzystania tej substancji w celach leczniczych i ułatwienia do niej dostępu pacjentom?

4/ czy Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian ustawowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014r. sygn. akt SK 55/13?

5/ czy Ministerstwo wydało wytyczne dot. stosowania prawa w takich wypadkach jak przypadek Jakuba Gajewskiego?

Z poważaniem,

Janusz Palikot

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r.

Janusz Palikot
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencji
Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

I n t e r p e l a c j a
w sprawie dotyczącej dopuszczalności wykorzystania konopi indyjskich w celach leczniczych oraz dostępu chorych do tych substancji w związku z postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko Panu Jakubowi Gajewskiemu

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 09 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 7, poz. 29) w zw. z art. 191 i art. 192 ust. 1 i 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. M.P. z 2009r. Nr 5, poz. 47) niniejszym wnoszę interpelację w sprawie dotyczącej dopuszczalności przewozu i nabycia oleju RSO z kwiatów konopi indyjskich przeznaczonego do użytku leczniczego w związku z prowadzonym przeciwko Panu Jakubowi Gajewskiemu postępowaniem karnym przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze.

Pan Jakub Gajewski, wiceprezes Stowarzyszenia Wolne Konopie stanął pod zarzutem wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających w znacznej ilości.
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż zamówione przez Jakuba Gajewskiego substancje były użytkowane do terapii opartej na metodach ziołoleczniczych oraz medycynie naturalnej, którą stosowali m.in. rodzice Jakuba Gajewskiego w toku leczenia choroby nowotworowej i które to środki Jakub Gajewski zamawiał w celu pomocy chorym.

W oświadczeniu opublikowanym na portalu społecznościom facebook Jakub Gajewski wskazał, że zabezpieczone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej środki to olej RSO (Rick Simpson Oil), który od lat wykorzystywany jest m.in. w Stanach Zjednoczonych do leczenia zaburzeń neurologicznych, autoimmunologicznych czy również wykorzystywany jako substancja wspomagająca przy chemioterapii. W żadnym zaś wypadku olej ten nie może służyć odurzaniu, nie ma bowiem takich właściwości.

Potencjalne zastosowanie oleju konopnego oraz kannabinoidów w medycynie jest przedmiotem wielu publikacji naukowych, w tym artykułu naukowego, pt. „Potencjalne wykorzystanie marihuany i kannabinoidów w medycynie” opublikowanego przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy w swym artykule zebrali dotychczasowy dorobek naukowy w tym zakresie, wskazując na bardzo obiecujące rezultaty kuracji eksperymentalnych z zastosowaniem ziela i żywicy konopi innych niż włókniste w leczeniu chorób ustrojowych, terapii bólu, leczeniu schorzeń onkologicznych oraz neurologicznych.

Powyższe, zorganizowane działania Straży Granicznej oraz Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze budzą uzasadnione wątpliwości co do ich legalności, prawidłowości i dopuszczalności w kontekście wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 4 listopada 2014 roku (sygn. akt SK 55/13), w którym Trybunał wskazał na rzeczywisty problem polegający na niemożności wykorzystania ziela oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz jej przetworów w celach medycznych – np. leczeniu chorób ustrojowych, również jako medyczny suplement w stanach terminalnych. Zagadnienie to nie znajduje jednakże, co zauważa Trybunał Konstytucyjny, uregulowania w porządku prawnym co stanowi lukę systemową, której usunięcie wymaga pilnej i niezwłocznej interwencji ustawowej celem zapewnienia spójności systemu prawnego mającego na celu realizację m.in. prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 55/13) Sędzia Piotr Tuleja wskazał, że ,,brak jest w zasadzie uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu posiadania i używania marihuany wtedy, gdy byłoby to uzasadnione względami medycznymi’’, wyjaśnił, że chodzi na przykład o problem leczenia w stanach terminalnych.

W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 17 marca 2015 roku (sygn.akt S 3/15) w trybie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym przedstawił Sejmowi RP uwagi dotyczące celowości podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do uregulowania kwestii medycznego wykorzystania marihuany.

Jak wynika natomiast z doniesień medialnych, po zatrzymaniu Jakuba Gajewskiego wiele osób stanęło w jego obronie. Wśród nich jest wiele osób, które osobiście lub których bliscy, w większości nielegalnie, korzystają z wyrobów zawierających substancje THC i CBD w celach leczenia wielu schorzeń. W przestrzeni opinii publicznej coraz głośniejsza staje się dyskusja dotycząca ułatwienia chorym dostępu do leczenia za pomocą leków na bazie marihuany. Wskazać choćby można na przykład lekarzy Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, którzy dla kilkorga swoich pacjentów uzyskali zgodę na tzw. import docelowy leków na bazie marihuany, zawierający przede wszystkim dwie zasadnicze substancje THC i CBD, z czego jak wskazują badania medyczne to właśnie CBD zasadniczo łagodzi objawy m.in. padaczki.

W związku z tym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1/ czy w związku z istnieniem luki w naszym systemie prawnym, a zarazem koniecznością ochrony zdrowia a w tym celu możliwości wykorzystania wszelkich dostępnych środków leczniczych, dopuszczalnym jest ściganie osób, które zajmują się pomaganiem chorym – często w stanach terminalnych w dostępie do leczenia substancjami zawierającym substancje THC i CBD, których posiadanie, nabywanie, przewóz stanowi przestępstwo zagrożone wysoką sankcją karną?

2/ czy dopuszczalnym jest prowadzenie postępowania karnego przeciwko osobie, która powodowana współczuciem i w celu pomocy bliskim oraz chorym w stanach terminalnych nabywała substancję leczniczą, która jest niezbędna do leczenia pewnych schorzeń i przynosi niebywałe efekty?

3/ czy podjęto działania mające na celu usprawnienie drogi do uzyskania przez pacjentów dostępu do substancji leczniczych, których posiadanie, nabywanie uprawianie stanowi przestępstwo w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a jeśli tak to jakie są to działania?

4/ ile wniosków o zgodę na tzw. import docelowy – sprowadzenie leku zawierającego THC i CBD wpłynęło do Ministerstwa w latach 2013-2015 oraz ile z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie? Jak wygląda procedura uzyskania w/w zgody oraz ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku, a także czy wydano w latach 2013-2015 zgody na import oleju RSO? Jeśli tak to ile ich było?

5/ Czy Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmiany prawa dot. możliwości wykorzystania marihuany w celach leczniczych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014r. sygn. akt SK 55/13?

6/ czy Minister przygotował wytyczne w zakresie postępowania w przypadkach jak opisany powyżej?

7/ czy na forum Międzynarodowej Organizacji Zdrowia poruszana była kwestia dopuszczalności wykorzystywania konopi indyjskich w celach medycznych, ew. czy istnieją w tym zakresie wytyczne Organizacji? Czy istnieją wiążące Polskę konwencje, decyzje czy wytyczne w zakresie wykorzystania substancji, których naby
wanie, posiadanie, uprawianie co do zasady jest zakazane, w celach leczniczych?

8/ czy Ministerstwo podjęło jakiekolwiek działania w celu umożliwienia chorym dostępu do wszelkich środków leczniczych, które przynoszą wymierne skutki w ich leczeniu? W jaki sposób?

Z poważaniem,

Janusz Palikot

Źródło: maciejkowalski.natemat.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz