Antwoord van de Minister op PGMCG vragen

MEDICINAAL Cannabis Nieuws
We hebben eindelijk antwoord gekregen op onze open brief aan de Minister van Gezondheid. De brief was zoekgeraakt. Maar, met excuus van de minister, we hebben nu eindelijk antwoord. Over de antwoorden zijn we niet heel tevreden. Dus, wordt vervolgd…

‘Op 25 september 2019 heeft u een brief gestuurd over het mogelijk maken van het thuis telen van cannabis voor medische doeleinden. U verzoekt om het, in uw beleving, afwijzende antwoord van de minister voor MZS op het zelf telen van cannabis voor medische doeleinden te herzien.

BMC

Daarnaast gaat u onder meer in op de positie van Bedrocan en adviseert u om het gesprek aan te gaan met de burgermeester van Tilburg, de heer Noordanus, over de aanpak die hij heeft gekozen in zijn gemeente. Tot slot reageert u inhoudelijk op een aantal van de antwoorden op de Kamervragen van D66 Kamerlid Bergkamp. De enquête waarnaar u een aantal keer verwijst heb ik helaas niet kunnen vinden op de website van PGMCG. Ten aanzien van uw verzoek het volgende. Het huidige overheidsbeleid ziet erop toe dat binnen de kaders van de wet medicinale cannabis aan patiënten beschikbaar wordt gesteld. Om dit – en ik benadruk opnieuw: binnen de kaders van de wet – mogelijk te maken, is het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) in het leven geroepen, dat toezicht houdt van teelt tot en met de verkoop en dat verantwoordelijk is voor de fysieke inname van het product en de handel erin. Ook heeft het BMC eisen vastgelegd waaraan voldaan moet worden om ervoor te zorgen dat de werkzame stoffen altijd gelijk zijn. Het BMC zorgt er zo voor, samen met de ketenpartners, dat de medicinale cannabis van constante farmaceutische kwaliteit is. Dat houdt in dat medicinale cannabis vrij moet zijn van bestrijdingsmiddelen, zware metalen en mogelijke ziekteverwekkers en steeds dezelfde inhoudsstoffen en sterkte bevat. Er is alleen sprake van medicinale cannabis als cannabis voldoet aan deze eisen, via de apotheek wordt verstrekt en enkel wordt gebruikt als medicijn. Voordat medicinale cannabis door apotheken mag worden afgeleverd, wordt deze door onafhankelijke laboratoria getest. Pas na goedkeuring is aflevering toegestaan.

Bedrocan

‘Schoon, veilig en legaal’

Dit proces is dus ingericht om in Nederland op legale wijze cannabis, bedoeld voor medische doeleinden beschikbaar te kunnen stellen tegen een (significant) lagere prijs dan de gemiddelde prijs die in coffeeshops voor cannabis wordt gevraagd. Het is belangrijk dat via deze weg de mogelijkheid bestaat voor patiënten die medicinale cannabis door hun arts voorgeschreven hebben gekregen, om dit schoon, veilig en legaal te kunnen verkrijgen. Hiermee wordt dus ook tegemoet gekomen aan de wens van patiënten. U zegt in uw brief dat er patiënten zijn van wie de arts het (medicinale cannabis) niet mag of wil voorschrijven. Laat ik er heel helder in zijn dat elke arts (en specialist) medicinale cannabis mag voorschrijven. Het thuis telen van cannabis (voor medische doeleinden) valt niet onder het beleid zoals hierboven beschreven; het is volgens wet- en regelgeving verboden om zelf cannabisplanten te telen en te bezitten en naleving van de kwaliteitseisen is niet mogelijk in een huiselijke omgeving. Een ander antwoord kan ik u helaas niet geven.

Standpunt niet gewijzigd

U doet de suggestie om het gesprek aan te gaan met de burgermeester van Tilburg. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in het verleden gesproken met de burgermeester van Tilburg. Deze gesprekken hebben er niet toe geleid dat het standpunt ten aanzien van het thuis telen van cannabis (voor medische doeleinden) is gewijzigd. Aangezien vergoeding door zorgverzekeraars niet plaatsvindt vanwege onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van medicinale cannabis volgens het Zorginstituut Nederland, is het voor het ministerie van VWS een belangrijk streven om verder onderzoek te stimuleren. ZonMW heeft daarom in opdracht van VWS recentelijk een onderzoeksprogramma gepubliceerd ten aanzien van de effectiviteit van medicinale cannabis op verschillende vormen van pijn en of de verhouding van THC/CBG daarbij een rol speelt. (Onderzoeks)instellingen kunnen zich hiervoor inschrijven. Het onderzoeksprogramma loopt gedurende meerdere jaren. Op grond van de uitkomsten ervan zal worden gekeken welke vervolgstappen mogelijk en wenselijk zijn. Ten aanzien van de positie van Bedrocan kan ik u informeren dat wij oorspronkelijk zijn gestart met twee telers, waarvan één teler de gevraagde kwaliteit niet kon leveren. Daarom was er sindsdien sprake van slechts één door het BMC gecontracteerde teler. Zoals u weet, loopt inmiddels een aanbestedingsprocedure voor twee telers.

Kamervragen

Dan kom ik bij uw opmerkingen ten aanzien van de beantwoording van Kamervragen van mevrouw Bergkamp (D66) naar aanleiding van de verwijdering van twee wietplanten bij een ouder echtpaar. De politie heeft gehandeld naar aanleiding van een melding bij Meld Misdaad Anoniem. Ter plaatse heeft de politie de twee cannabisplanten aangetroffen. De politie heeft deze planten volgens de geldende richtlijnen in beslag genomen: het telen van cannabis is immers verboden. Het vorenstaande is ongeacht voor welke doeleinden cannabis geteeld wordt, uit gezondheidsoverwegingen dan wel recreatief. Toetsing aan proportionaliteit en barmhartigheid is niet aan de orde wat betreft het in beslag nemen van de planten. Proportionaliteit speelt uiteraard wel een rol in de afweging van het openbaar ministerie om personen die thuis telen al dan niet strafrechtelijk te vervolgen.

For Medical Use Only Logo

Bedrocan

Er is één route om legaal medicinale cannabis te verkrijgen, namelijk via de apotheek. Dit is mogelijk omdat deze medicinale cannabis voldoet aan de vereisten die zijn gesteld aan het hele proces van teelt tot en met verkoop en omdat deze medicinale cannabis voldoet aan hoge kwaliteitseisen die zorgen voor een constante en farmaceutische kwaliteit en die controle door de apotheker op eventuele contra-indicaties mogelijk maakt. Hiermee wordt dus niet bepaald dat medicinale cannabis voor individuele patiënten effectiever zou zijn dan thuis geteelde cannabis of cannabis uit de coffeeshop. Bedrocan levert vijf variëteiten. Deze zijn zeer zorgvuldig gekozen en geproduceerd (zie mijn uitleg over het beleid ten aanzien van de productie en verkoop). Het aantal beschikbare soorten is een afweging van de vraag, de afzet en de kosten die gepaard gaan met de productie volgens de kwaliteitseisen. Het aanbieden van meer soorten kan hogere prijzen tot gevolg hebben. Hierover moet dus een zorgvuldige afweging worden gemaakt, wat kan betekenen dat er (vooralsnog) geen nieuwe variëteit wordt aangeboden. Deze afweging wordt in eerste plaats gemaakt door het BMC. De situatie dat zorgverzekeraars medicinale cannabis niet vergoeden en/of er onvoldoende variëteiten beschikbaar zouden zijn en/of artsen geen aanleiding zien om medicinale cannabis voor te schrijven kan nimmer als reden aangevoerd worden om zelf – in strijd met de wet – cannabis te gaan telen.

Amendement

Het amendement dat destijds is ingediend door mevrouw van Tongeren, is aangenomen bij het initiatiefwetsvoorstel van D66 Kamerlid Bergkamp over de gesloten coffeeshopketen. Het maakt nu dus onderdeel uit van dat wetsvoorstel. D66 heeft besloten de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer aan te houden in afwachting van de uitwerking van het regeerakkoord. Daarnaast voor de duidelijkheid, dit amendement heeft niets te maken met medicinale cannabis en is dan ook niet iets waar het BMC mee te maken heeft. Ik heb hierboven toegelicht waaraan medicinale cannabis moet voldoen (kwalitatief en juridisch). Ik heb u diverse aspecten van het overheidsbeleid ten aanzien van medicinale cannabis verder toegelicht in deze brief. Daaruit blijkt dat medicinale cannabis alleen die cannabis is, die door Bedrocan geteeld wordt onder zeer strikte condities. Daarom kan er geen sprake zijn van medicinale cannabis als de cannabis verkregen is bij de coffeeshop of uit thuisteelt.

Door: Stichting PGMCG

Door: Stichting PGMCG

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht