Je konopí návykové?

MichalS
08 Nov 2021

Pokud existuje otázka, na kterou nelze odpovědět jednoznačným ano nebo ne, je to právě tato. Jak se vedle sebe srovná užívání marihuany pro léčebné účely a problémy pramenící z užívání konopí? A jak se liší tradiční příznaky závislosti od ukazatelů tzv. poruchy užívání konopí?


Co je závislost?

Pokud jste přesvědčeni, že závislost je "chemická" závislost charakterizovaná abstinenčními příznaky, můžete zastávat názor, že konopí ve skutečnosti není návykové. Někteří se ztotožňují s názorem, že u konopí existuje psychologická závislost a může být návykové stejně jako například hazardní hry, které v mozku vyvolávají příjemné reakce.

Roger Roffman, profesor oboru sociální práce z Washingtonské univerzity definuje závislost jako výsledek kombinace tělesných a psychických faktorů přispívajících k podmíněným vzorcům chování, které je velmi obtížné zastavit nebo jim odolat.

Jaké jsou klasické příznaky závislosti?

 • Neschopnost přestat užívat,
 • užívání a zneužívání látek i přes zdravotní problémy,
 • nadměrná konzumace vysokých dávek,
 • odmítání závislosti,
 • finanční potíže a nezodpovědnost,
 • fyzické abstinenční příznaky,
 • zanechání koníčků a jiných obvyklých aktivit,
 • poškození nebo nemoc pramenící z užívání,
 • nespavost,
 • změna vzhledu.

Chování typického konzumenta konopí se obvykle s těmito příznaky neshoduje. Konopí sice může ovlivňovat psychologii uživatele, ale závislost vedoucí k negativním život měnícím změnám je extrémně vzácná.

Vznik nezdravých vazeb

Existují také definice, která klade důraz na environmentální složku závislosti. Lidé mají vrozenou potřebu vytvářet vazby. Když jsme šťastní, navazujeme kontakt s lidmi kolem nás. Naopak když jsme traumatizovaní, izolovaní nebo poražení životem, namísto s lidmi se spojíme s něčím, co nám dodá pocit úlevy a vytváříme si nezdravé vazby. Cestou ven je vytvoření zdravých vazeb, napojení se na lidi, se kterými chceme být a sdílet přítomnost.

Co je porucha užívání konopí?

V lékařských kruzích není “závislost na konopí” často užívaným slovním spojením. Namísto toho uslyšíte “porucha užívání konopí” (Cannabis Use Disorder – CUD). Tento termín vzešel z manuálu (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch Americké psychiatrické asociace – DSM) sestaveným odborníky v psychiatrii. Jak tento manuál definuje poruchu užívání konopí?

11 ukazatelů CUD:

 1. Konopí je užívané ve větším množství nebo po delší dobu, než bylo zamýšleno.
 2. Existuje trvalá touha nebo neúspěšné snahy omezit nebo kontrolovat užívání.
 3. Uživatel tráví mnoho času činnostmi nezbytnými k získání konopí, jeho užívání nebo zotavení se z jeho účinků.
 4. Craving, tedy silná touha nebo nutkání užívat konopí.
 5. Opakované užívání vedoucí k neplnění povinností v zaměstnání, ve škole nebo v domácnosti.
 6. Pokračování užívání i přes přetrvávající nebo opakující se problémy v mezilidských vztazích a sociálních vazbách, které jsou způsobené nebo zhoršené účinky konopí.
 7. Důležité společenské, pracovní nebo volnočasové aktivity jsou zanedbávané kvůli užívání.
 8. Opakované užívání ve fyzicky nebezpečných situacích.
 9. Užívání pokračuje i přes vědomí přetrvávajících nebo opakujících se fyzických nebo psychických problémů, které byly pravděpodobně způsobené nebo zhoršené konopím.
 10. Tolerance je definovaná buď potřebou výrazně zvýšeného množství konopí k dosažení intoxikace nebo požadovaného účinku, nebo výrazně sníženým účinkem při užívání stále stejného množství.
 11. Abstinenční příznak se projevuje buď charakteristickým abstinenčním syndromem pro konopí, nebo je konopí užívané k úlevě či zamezení abstinenčních příznaků.

Osoba, která splňuje alespoň 2 kritéria by byla diagnostikovaná s mírně závažnou poruchou užívání konopí. Pokud tedy splňujeme například kritérium 4 (silná touha užívat konopí) a 10 (potřeba zvyšování dávky konopí k dosažení požadovaného účinku), což může odpovídat situaci mnohých z nás a našich přátel, znamená to, že máme všichni tuto “poruchu”?

„I když musíme uznat, že konopí lze užívat umírněně a zodpovědně, může obohacovat životy a samozřejmě být pro mnoho lidí léčivé, skutečností je, že značná menšina uživatelů konopí zažila více než jedno nebo dvě z těchto diagnostických kritérií,” řekl Roffman. Důležitý je soucit s lidmi se středně těžkými a těžkými poruchami s důrazem na porozumění CUD a nalezení účinného způsobu pomoci.

Jaký je vztah mezi legalizací konopí a závislostí?

Řešením zneužívání drog a drogové závislosti je v mnoha zemích kriminalizace daných substancí – trestání uživatelů drog, včetně konzumentů marihuany a jejich uvěznění nebo nařízená ústavní léčba. Ilegalita ovšem vytváří sociální prostředí, ve kterém je zotavení ještě těžší. Odloučení od přátel a rodiny a snížení pracovních vyhlídek komplikují návrat do života a drogy se tak ještě více stávají únikem, něčím, s čím se lze spojit.

O marihuaně a dalších nepovolených látkách je omezené množství informací z výzkumu jejich přínosů. „Všechna sdělení o zdravotních rizicích zakázaných látek jsou zkreslená, pokud jde o přehánění a někdy nehorázně zkreslují vědecké poznatky,” tvrdí Roffman, který věří, že v rámci legalizace je mnohem více prostoru pro rozmluvu o kontinuitě zdravotních přínosů, možných zdravotních rizicích a o tom, jak dělat správná rozhodnutí.

Budování komunity a osvěta

Peter Roffman se problematice konopí věnuje od 70. let – studuje rizika a podporuje legalizaci konopí. Jeho práce dokazuje, že uznání rizik spokojených s užíváním konopí nemusí nutně podkopávat silné argumenty pro podporu legalizace.

Klíčové je budování silné komunity, která hovoří o pozitivních dopadech na lidské životy, ale také je třeba brát zřetel na skutečnost, že jsou také lidé, u kterých vedou jiné okolnosti k jiným dopadům. Společnou povinností je pomáhat těm, kteří marihuanu užívají k léčebným účelům. Ale i těm, kteří chtějí svobodu užívat konopí rekreačně, nebo potřebují pomoc s odvykáním či omezit užívání.

...

Zdroje:

 

M
MichalS