Medyczna marihuana – cudowne lekarstwo? Spotkanie z autork?

Spó?dzielnia “Ogniwo” Kraków i Krytyka Polityczna – Klub w Krakowie gor?co zapraszaj? na spotkanie wokó? ksi??ki Doroty Rogowskiej – Szadkowskiej Medyczna marihuana. Historia hipokryzji i pokaz filmu dokumentalnego…
Spó?dzielnia “Ogniwo” Kraków i Krytyka Polityczna – Klub w Krakowie gor?co zapraszaj? na spotkanie wokó? ksi??ki Doroty Rogowskiej – Szadkowskiej Medyczna marihuana. Historia hipokryzji i pokaz filmu dokumentalnego Medyczna marihuana Paw?a Libery.
pi?tek, 8 lipca, godz. 19.00, Spó?dzielnia “Ogniwo”, ul. Pauli?ska 28/LU, Kraków
W spotkaniu udzia? wezm?:
Dorota Rogowska-Szadkowska – dr n. med., wspó?tworzy?a jeden z pierwszych w Polsce oddzia?ów dla osób z HIV/AIDS, Pracuje w Zak?adzie Medycyny Rodzinnej i Piel?gniarstwa ?rodowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku.
Justyna Drath – dzia?aczka spo?eczna, nauczycielka, publicystka, polityczka, absolwentka seminarium o polityce narkotykowej w PAN oraz szko?y letniej “Human rights and drug policy” w Budapeszcie. Wspó?autorka broszury o profilaktyce narkotykowej dla nauczycieli.
O ksi??ce:
Medyczna marihuana. Cudowne lekarstwo czy zwyk?a szarlataneria? Ksi??ka Doroty Rogowskiej-Szadkowskiej to imponuj?ce kompendium na temat medycznych w?a?ciwo?ci marihuany. Tych dok?adnie zbadanych, lecz tak?e tych, co do których brakuje nam pe?nej wiedzy. Cho? znana i u?ywana od tysi?cleci w ró?nych kulturach, marihuana wci?? nie mo?e doczeka? si? wyczerpuj?cych bada? ani racjonalnej debaty – szczególnie w Polsce. Panika przed nielegaln? przyjemno?ci? sprawia, ?e cierpi? pacjenci- m.in. dzieci chore na lekooporn? padaczk?. Medyczna marihuana. Historia hipokryzji otwiera dyskusj? i zach?ca do zmiany. Marihuana jest znacznie bezpieczniejsza ni? alkohol, wi?c nie ma powodu si? jej ba?, za to jest wiele powodów, ?eby j? bada? i podawa? tym, którzy jej potrzebuj?.
O filmie:
Lekarz, zaanga?owany dziennikarz, matka walcz?ca o prawo do leczenia dziecka i medyczna marihuana. Próba przedstawienia sytuacji z ró?nych perspektyw. Ka?dy przedstawia swoj? drog?, stan faktyczny i szanse na przysz?o??.
Produkcja: Polska Sie? Polityki Narkotykowej dla Drugreporter (Rights Reporter Foundation)
Realizacja: Pawe? Libera
?ród?o: Krytyka polityczna
 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz