Imperium Konopi

Jasna Strona Mocy powraca – Imperium Konopi kontratakuje! Kibicujemy gor?co polskiej m?odej, odrodzonej bran?y konopnej. Z rado?ci? go?cimy na naszych ?amach kolejnych konopnych przedsi?biorców. Dzisiaj pora na budowniczych Imperium Konopi, czyli HempEmpire.

Mateusz buszuj?cy w konopiach

Jasna Strona Mocy powraca – Imperium Konopi kontratakuje! Kibicujemy gor?co polskiej m?odej, odrodzonej bran?y konopnej. Z rado?ci? go?cimy na naszych ?amach kolejnych konopnych przedsi?biorców. Dzisiaj pora na budowniczych Imperium Konopi, czyli HempEmpire.
Na ich stronie mo?emy przeczyta?, ?e na pocz?tku byli laikami w tematyce konopnej. Wiedzieli co nieco o marihuanie i jej w?a?ciwo?ciach medycznych, ale kiedy dowiedzieli si?, ?e konopie maj? mnóstwo zastosowa? w przemy?le, postanowili przyjrze? si? bli?ej temu zagadnieniu. Im wi?cej czytali, tym bardziej utwierdzali si? w przekonaniu, ?e ubrania i inne produkty z konopi to jest to, na co nasze spo?ecze?stwo czeka.

Soft Secrets: Prosz? opisz Wasze przedsi?wzi?cie naszym Czytelnikom.

Jeste?my grup? zapale?ców, którzy postanowili utworzy? mark? odzie?ow? skupiaj?c? si? g?ównie na ubraniach z konopi oraz bawe?ny. Z czasem dosz?y do tego kosmetyki i ?ywno??. Na dzie? dzisiejszy prowadzimy sprzeda? internetow?, ale dorobili?my si? równie? stoiska w Galerii Handlowej w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim. Nasze produkty mo?na równie? spotka? w wielu sklepach z odzie?? uliczn? w Polsce.

Jak i kiedy weszli?cie w bran?? konopn?? Ile lat temu odkryli?cie konopie – prywatnie i jako firma?

Sama idea wykorzystania konopi w przemy?le odzie?owym by?a znana od tysi?cy lat, jednak przez lata skutecznej prohibicji i nazywania marihuany narkotykiem ludzie zapomnieli, ?e z konopi mo?na wytwarza? cokolwiek. Pomys? zrodzi? si? kilka lat temu, potem d?ugo interesowali?my si? tematem i badali?my rynek. Rok temu rozpocz?li?my marsz, by zawojowa? t? bran?e.

Jakie? historie zwi?zane z Waszymi pocz?tkami – nazw? firmy, logo, pomys?ami na aktywno??? Kto i gdzie projektuje i wykonuje wasze produkty?

Nazw? i logo wymy?lali?my sami, chcieli?my ?eby dobrze odwzorowywa?a rodzaj prowadzonej dzia?alno?ci. Pragn?li?my przywróci? konopiom ich nale?ne miejsce w przemy?le odzie?owym, bo ta ro?lina – jak ?adna na ?wiecie – po prostu na to zas?uguje.
Je?li chodzi o nasze produkty to od pocz?tki chcieli?my mie? kontrol? nad ca?ym procesem produkcyjnym, dlatego etap projektowania i produkcji od pocz?tku ma miejsce w naszym „imperium”. Nasz personel wykonuje wspania?? robot?. Zaczynaj?c od projektantów, którzy tworz? nowe kroje czy grafiki, poprzez logistyków, ludzi od PR i reklamy, ko?cz?c na szwaczkach, które pracuj? od samego pocz?tku bardzo wytrwale. Wszyscy dzia?amy w pocie czo?a nad doskonaleniem marki. Chcemy, aby ka?dy spe?ni? wymagania naszych nawet najsurowszych klientów.

Co Was wyró?nia spo?ród innych firm w bran?y?

Na pewno naszym wielkim plusem s? nasze struktury. Ka?dy ma okre?lone zadanie, które musi realizowa?, ale nikt nie zamyka si? w swoim gabinecie i nie przykuwa si? do biurka. Zawsze ze sob? wspó?pracujemy, robimy burz? mózgów, przez co rodz? si? kolejne wspania?e pomys?y mog?ce zawojowa? rynek. Kolejn? nasz? zalet? s? morale tutaj panuj?ce. Przychodzimy do pracy z poczuciem misji. Bardzo chcemy przyczyni? si? do obalenia stereotypów panuj?cych w spo?ecze?stwie na temat konopi. Warto te? wspomnie?, ?e bazujemy g?ównie na lokalnych przedsi?biorstwach. Wszystkie elementy naszych produktów, których nie wykonujemy sami zlecamy firmom zewn?trznym z naszego miasta lub okolic.

Czy wspieracie jako? legalizacj? marihuany, czy skupiacie si? raczej na w pe?ni legalnej cz??ci biznesu: produktach z konopi przemys?owych i ekologii?

Obecnie skupiamy si? na dzia?alno?ci prozdrowotnej, bo prawo w Polsce … jest, jakie jest. Monitorujemy sytuacje medycznej marihuany i wierzymy, ?e ju? w tym roku runie ten mur i pacjenci b?d? mogli si? legalnie leczy? produktami z konopi. Maszerowali?my w tej sprawie na Marszu Wyzwolenia Konopi w Poznaniu.

Jak zach?ci?by? naszych Czytelników do odwiedzenia Was – w internecie lub w realu?

Jednym z elementów, który mo?e przekona? ludzi do naszej marki jest bardzo wysoka jako??. Je?eli macie ju? do?? odzie?y, która traci na jako?ci zaraz po pierwszym praniu to zapraszamy do HempEmpire. Najwytrzymalsze nici, materia?y z najlepszych dziewiarni w Polsce oraz do?wiadczony personel zawsze s?u??cy pomoc?.

Jak tam ?ycie w Waszym mie?cie w ogóle, a ruch legalizacyjny w szczególe?

W naszym mie?cie od d?u?szego czasu niewiele si? dzieje w tej kwestii. ?aden marsz wyzwolenia konopi si? tutaj jeszcze nie odby?, a aktywi?ci raczej wol? dzia?a? w cieniu. Jedyne przedsi?wzi?cia, które obracaj? si? w tematach konopnych to Barwy Reggae i oczywi?cie Dni Konopi w Kurozw?kach, na które serdecznie zapraszamy. Poza tym d?ugo, d?ugo nic.

Jakie s? Wasze prognozy na przysz?o?? zakazanych dzisiaj konopi – w Polsce i na ?wiecie?

Ludzie w kolejnych stanach USA daj? przyk?ad, ?e mo?na normalnie podej?? do tematu konopnego. Kolejne kraje w Europie legalizuj? marihuan? do celów medycznych. Ruszy?a dyskusja w polskim Sejmie na temat medycznych konopi. Miejmy nadziej?, ?e Liroy skutecznie przekona wi?kszo?? parlamentarn? i uda si? przeg?osowa? ustaw? o medycznej marihuanie.

Czy kiedykolwiek mieli?cie jakie? problemy (np. prawne) w zwi?zku z Wasz? dzia?alno?ci??

Na pocz?tku si? tego troch? obawiali?my. Kiedy startowali?my wydawa?o nam si?, ?e b?dzie to kwesti? czasu. Konopie to w Polsce temat do?? kontrowersyjny, wi?c spodziewali?my si? ró?nych negatywnych opinii na nasz temat. Na szcz??cie oby?o si? bez nieprzyjemno?ci i liczymy, ?e tak pozostanie.

Co Was nakr?ca i inspiruje?

Sami si? nakr?camy. Kiedy robisz co? z pasj? i daje to efekty, zaczynasz czu?, ?e to co robisz ma sens, a ludzie kupuj? towar, bo jest dobry. Kolejne osoby zaczynaj? si? przekonywa? do naszych ubra? czy sprzedawanych przez nas kosmetyków i ?ywno?ci z konopi. Ro?nie ?wiadomo?? ekologiczna w ludziach, co z pewno?ci? nas cieszy. Wiele osób zmienia swoje zdanie na temat konopi i przestaje demonizowa?.

Co macie w najbli?szych i dalszych planach?

G?ównie skupiamy si? na letniej kolekcji naszej marki – projektanci maj? pe?ne r?ce roboty. Mamy kilka pomys?ów, które pomog? nam si? przebi?. Naturalnie dalej b?dziemy udoskonala? nasze produkty. Zamierzamy te? zawojowa? globalny rynek, ale wszystko to wymaga bardzo du?ych nak?adów pracy, wi?c s? to raczej dalsze plany.

Mamy nadziej?, ?e polskim firmom konopnym, podobnie jak czeskim, uda si? prze?ama? rynkowe tabu i przebi? si? do szerokiej dystrybucji. Bardzo mocno Wam tego ?yczymy!

Równie? mamy tak? nadziej?, dzi?kujemy za mi?e s?owa.

Dzi?kujemy za rozmow?. Co? do dodania? Ostatnie s?owa? Jaka? uliczna m?dro??, ?yciowe motto lub wytarty slogan?

Dzi?ki wielkie za zaproszenie do udzielenia wywiadu. Na koniec chcia?bym w imieniu ca?ego zespo?u pozdrowi? wszystkich, którzy buduj? przemys? konopny w Polsce. Razem na pewno przywrócimy konopiom dobre imi?!

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz