Kalendarz ksi??ycowy 2016

Artyku? ten jest przeznaczony dla do?wiadczonych hodowców, a tak?e jest not? informacyjn? dla pocz?tkuj?cych nt. promieniowania ksi??yca i jego wp?ywu na uprawy. Aby interpretowa? kalendarz ksi??ycowy, nale?y zauwa?y?, ?e istniej? cztery cz??ci, które tworz? doskona?? ro?lin? – cz??ci, które zamierzasz zbiera?, tj. korzenie, li?cie (li?cie i ?odygi), kwiaty (w naszym przypadku p?ki) i owoce.

Artyku? ten jest przeznaczony dla do?wiadczonych hodowców, a tak?e jest not? informacyjn? dla pocz?tkuj?cych nt. promieniowania ksi??yca i jego wp?ywu na uprawy. Aby interpretowa? kalendarz ksi??ycowy, nale?y zauwa?y?, ?e istniej? cztery cz??ci, które tworz? doskona?? ro?lin? – cz??ci, które zamierzasz zbiera?, tj. korzenie, li?cie (li?cie i ?odygi), kwiaty (w naszym przypadku p?ki) i owoce.

Ka?dy z 4 ?ywio?ów – element ziemi, wody, powietrza i ognia jest bezpo?rednio zwi?zany z ró?nymi cz??ciami ro?liny: Ziemia z korzeniami, Woda z li??mi i ?odygami, Powietrze z kwiatami i Ogie? z owocami. Ka?dy z 4 ?ywio?ów z kolei wi??e si? z 3 konstelacjami zodiaku, jak pokazuje poni?sza tabela:

W poprzednich latach ju? powiedzieli?my sobie, ?e hodowca zawsze musi pracowa? w dni rozkwitu; z tego powodu nasz kalendarz skupia si? tylko na tych dniach. Chocia? jasne jest, ?e mogli?my pracowa? pod wp?ywem konstelacji ?ywio?ów innych ni? powietrze, postanowili?my skupi? si? na korzystniejszych dniach dla p?ków.

W ka?dym razie nie nale?y ogranicza? si? ?ci?le do ksi??ycowych kalendarzy. Je?eli w danym dniu nie jeste?my w stanie wykona? zadania z jakichkolwiek przyczyn, nie powinni?my czeka? do nast?pnego sprzyjaj?cego dnia w kalendarzu, gdy? mo?e si? to wi?za? z oczekiwaniem kilku tygodni lub nawet d?u?ej ni? jeden miesi?c. Wzrost nie mo?e usta? ze wzgl?dów kalendarzowych, zatem powinni?my by? bardziej elastyczni i, je?li dane zadanie nale?y wype?ni?, kiedy tylko mo?emy – niech tak b?dzie, ale jednocze?nie unikajmy dni ksi??ycowych dot. perygeum i w?z?ów.

Ksi??yc ma 2 odr?bne i oddzielne ruchy, jednak tylko jeden z nich jest znany szerokiej publiczno?ci. Ruch ten jest okre?lany jako synodyczny ksi??yc; okres synodyczny jest reprezentatywny dla sposobu odblasku ksi??yca, to znaczy pe?nia ksi??yca, ostatni kwarta?, nów i pierwszy kwarta?.

Ksi??yc przybywaj?cy generuje wi?cej si?y w nadziemnej cz??ci ro?liny. Gdy pracujemy na tej cz??ci podczas przybywania ksi??yca, nasze dzia?ania s? efektywniejsze, a wegetatywna cz??? ro?liny jest lepsza.

Przy ubywaj?cym ksi??ycu natomiast si?y skoncentrowane s? na ziemi i jest to cz???, na której musimy skoncentrowa? nasze wysi?ki. Nawozy sta?e i ciek?e dostarczane bezpo?rednio do pod?o?a w tych dniach sprzyjaj? powstawaniu humusu i utrwaleniu substancji od?ywczych oraz zwi?kszaj? ?ywotno?? flory bakteryjnej i fauny.

Drugi mniej znany rytm ksi??yca jest okre?lany jako gwiazdowy rytm lub gwiazdowy ksi??yc. Ten rytm jest determinowany przez eliptyczn? trajektori? Ksi??yca wokó? Ziemi, której pozycja jest lekko asymetryczna wzgl?dem elipsy utworzonej przez trajektori? Ksi??yca. Ta asymetryczna pozycja Ziemi oznacza, ?e Ksi??yc zbli?a si? do Ziemi lub oddala si? od niej w trakcie obrotów. Kiedy Ksi??yc przesuwa si? od najbli?szego punktu (“perygeum”) do najdalszego punktu (“apogeum”), zmiana ta nazywana jest “faz? przybierania”. Z drugiej strony przej?cie od apogeum do perygeum nazywa si? “faz? zanikania”. W ten sposób, gdy Ksi??yc zbli?a si? do Ziemi, cz??ci podziemne s? bardziej podatne, nast?pnie w pó?ksi??ycu cz??ci wegetatywne ulegaj? wzmocnieniu.

W poni?szym kalendarzu b?dziemy rozwa?a? jedynie przypadek uprawy odkrytej outdoor do produkcji p?ków. Konkretne dzia?ania mog? by? podejmowane w pomieszczeniach (uprawa indoor), ale zawsze z zamiarem produkowania kwiatów.

Rok 2016

Stycze?:

5 stycznia: Pierwszy dzie? miesi?ca na przygotowanie zimowych rozsadników. Jest to idealny dzie?, aby rozpocz?? przygotowania obszaru pod upraw? i wzbogaci? gleb? zielonymi nawozami w postaci sta?ej lub ciek?ej. Jest to tak?e dzie? zbiorów w okresie zimowym, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

Od 12 do 13 stycznia: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostarczenie dolistnych nawozów.

22 do 23 stycznia: Drugi dzie? miesi?ca na przygotowanie siewu zimowego. Podobnie obszar uprawy mo?e by? przygotowany przez dostarczanie do gleby zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej.

Luty:

1 lutego: To ostatni dzie?, aby przygotowa? siew. Jest to równie? korzystny dzie?, aby rozpocz?? przygotowania obszaru do uprawy i doda? zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. Jest to tak?e dzie? zbiorów w okresie zimowym, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

9 lutego: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostarczanie dolistnych nawozów.

18-19 lutego: Korzystne dni, aby rozpocz?? przygotowania obszaru do wzrostu ro?lin i na dodanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. S? to tak?e dni zbiorów w okresie zimowym, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

28-29 lutego: Korzystne dni, aby rozpocz?? przygotowania obszaru do wzrostu ro?lin i na dodanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej.

Marzec:

7-8 marca: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostaw? dolistnych nawozów. S? to tak?e dni zbiorów w okresie zimowym, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

16-17 marca: Pierwsze dni sezonu, aby przygotowa? siew. Idealny czas, aby przygotowa? obszar do uprawy i na dodanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej.

26-27 marca: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej.

Kwiecie?:

4 kwietnia: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostaw? dolistnych nawozów. S? to tak?e dni zbiorów w okresie zimowym, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

12-13-14 kwietnia: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej.

23 kwietnia: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. To idealny moment do wzi?cia sadzonek od ?e?skich ro?lin. S? to tak?e dni zbiorów w okresie zimowym, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

Maj:

1 maja: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostaw? dolistnych nawozów. S? to tak?e dni zbiorów w okresie zimowym, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

10-11 maja: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej.

20-21 maja: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. To idealny moment do wzi?cia sadzonek od ?e?skich ro?lin.

28-29 maja: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. Doskona?e dni do zbiorów szczepów automatycznie kwitn?cych i przymusowego kwitnienia, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

Czerwiec:

7 czerwca: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej.

16-17 czerwca: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostaw? dolistnych nawozów.

17-18 czerwca: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. To idealny moment do wzi?cia sadzonek od ?e?skich ro?lin.

25 czerwca: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. Doskona?e dni do zbiorów szczepów automatycznie kwitn?cych i przymusowego kwitnienia, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

Lipiec:

3-4-5 lipca: Ostatnie dni sezonu na przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. To idealny moment do wzi?cia sadzonek od ?e?skich ro?lin.

14-15 lipca: Przygotowanie siewu. Idealny czas na przygotowanie pod?o?a i dostarczanie zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. To idealny moment do wzi?cia sadzonek od ?e?skich ro?lin.

22 lipca: Idealny dzie? na zabiegi profilaktyczne i dostawa dolistnych nawozów. Doskona?e dni do zbiorów szczepów automatycznie kwitn?cych i przymusowego kwitnienia, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

31 lipca: Korzystny dzie? na przygotowanie zimowego obszaru do uprawy i na dostaw? do gruntu zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. Jest to równie? korzystny dzie? na wycinki od ?e?skich ro?lin.

Sierpie?:

1 sierpnia: Korzystny dzie? na przygotowanie zimowego obszaru do uprawy i na dostaw? do gruntu zielonych nawozów w postaci sta?ej lub ciek?ej. Doskona?y dzie? do zbiorów szczepów auto, szczepów wcze?nie kwitn?cych i przymusowego kwitnienia, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

10-11 sierpnia: Dostarczanie sta?ych i ciek?ych nawozów do gleby.

27-28 sierpnia: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostaw? dolistnych nawozów.

Wrzesie?:

6-7 wrze?nia: Pierwsze dni na przygotowanie pierwszego zimowego siewu. Korzystny czas na przygotowanie zimowego obszaru do uprawy. Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozach do gleby.

15 wrze?nia: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostaw? dolistnych nawozów.

23-24-25 wrze?nia: Ostatnie dni na przygotowanie pierwszego zimowego siewu. Korzystny czas na przygotowanie zimowego obszaru do uprawy. Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozów do gleby. Pierwsze szczególnie korzystne dni do zbiorów upraw sezonowych, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

Pa?dziernik:

3-4 pa?dziernika: Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozów do gleby. Pierwsze dni na przygotowanie drugiego zimowego siewu i na przesadzanie zimowych upraw.

12 pa?dziernika: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne i dostaw? dolistnych nawozów.

20-21-22 pa?dziernika: Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozów do gleby. Drugi okres na przygotowanie drugiego zimowego siewu i przesadzanie zimowych upraw. Pierwsze szczególnie korzystne dni do zbiorów upraw sezonowych, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

31 pa?dziernika: Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozów do gleby. Pierwszy dzie? na przygotowanie trzeciego zimowego siewu i na przesadzanie zimowych upraw.

Listopad:

8-10 listopada: Idealny czas na zabiegi profilaktyczne.

17-18 listopada: Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozów do gleby. Drugi dzie? na przygotowanie trzeciego zimowego siewu i na przesadzanie zimowych upraw. Doskona?y dzie? do zbiorów upraw sezonowych, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

27-28 listopada: Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozów do gleby. Pierwszy dzie? na przygotowanie czwartego zimowego siewu i na przesadzanie zimowych upraw. Doskona?y dzie? do zbiorów upraw sezonowych, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

Grudzie?:

14-15-16 grudnia: Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozów do gleby. Dostawa zielonych nawozów. Drugi okres, aby przygotowa? czwarty zimowy siew i na przesadzanie zimowych upraw.

24-25 grudnia: Dostawa sta?ych i p?ynnych nawozów do gleby. Dostawa zielonych nawozów. Pierwsze dni na przygotowanie pi?tego zimowego siewu i na przesadzanie zimowych upraw. Doskona?y dzie? do zbiorów upraw sezonowych, jako ?e zanikaj?cy ksi??yc poprawia zapachy, smaki i w?a?ciwo?ci konopi.

Bibliografia:

• “Calendario de Agricultura Biodinámica – 2016”. Maria Thun y Matthias K. Thun.

• “ Lunario 2016. Michel Gros.

• “Sembrar, plantar y recolectar en armonía con el Cosmos”. Maria Thun.

• “Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo”. Xavier Florin.

• “La acción de los planetas en los Cultivos y en el Hombre”. Bernard Lievegoed.

• “Cosmos. Gran Atlas Salvat. Volumen V: El Universo”

Cz??? ro?liny:

?ywio?:

Konstelacja:

Korzenie

Ziemia

Byk-Panna-Kozioro?ec

Li?cie & ?odygi

Woda

Ryby-Rak-Skorpion

Kwiaty

Powietrze/?wiat?o

Bli?ni?ta-Waga-Wodnik

Owoce

Ogie?/Ogrzewanie

Baran-Lew-Strzelec

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz