Tropizm marihuany

Niektóre osoby uprawiaj?ce marihuan? traktuj? te ro?liny podczas uprawy niczym ?ywe istoty, przyk?adowo rozmawiaj? z nimi. Ro?liny mo?e nie s? jak ludzie, ale mi?o?? do nich na pewno nie zaszkodzi uprawie, a mo?e wr?cz pomo?e.

Wyci?gni?ta sadzonka.

Niektóre osoby uprawiaj?ce marihuan? traktuj? te ro?liny podczas uprawy niczym ?ywe istoty, przyk?adowo rozmawiaj? z nimi. Ro?liny mo?e nie s? jak ludzie, ale mi?o?? do nich na pewno nie zaszkodzi uprawie, a mo?e wr?cz pomo?e. Marihuana tak jak inne ro?liny dzi?ki niezmiernie skomplikowanym reakcjom chemicznym przy udziale okre?lonych zwi?zków mo?e reagowa? na bod?ce odbierane z otaczaj?cego j? ?wiata. Warto wi?c przyjrze? si? temu aspektowi hodowli marihuany, co uczynimy w tym artykule.

Tropizmy to reakcje ruchowe organów ro?linnych np. li?ci na bod?ce zewn?trzne. Je?eli organ wykonuje ruch w stron? bod?ca mo?emy mówi? o tropizmie dodatnim, je?eli w stron? przeciwn? mamy do czynienia z tropizmem ujemny. Zorientowanie ro?liny w p?aszczy?nie sko?nej lub poprzecznej do kierunku, z jakiego dzia?a bodziec to plagiotropizm.

Najbardziej cz?stymi tropizmami s?:

chemotropizm – czynnik chemiczny,

fototropizm – bodziec ?wietlny,

geotropizm – bodziec grawitacyjny,

hydrotropizm – dzia?anie wody lub wilgoci,

termotropizm – zmiana temperatury,

haptotropizm – bodziec mechaniczny,

traumatropizm – wywo?any zranieniem,

chromotropizm – bodziec barwny,

elektrotropizm – pole elektryczne

Marihuana

G?ównym tropizmem widocznym przy uprawie naszej marihuany jest wy?ej wymieniony fototropizm. Jest to reakcja ruchowa ro?liny na zmiany nat??enia ?wiat?a. Je?eli o?wietlenie nie jest równomierne, organy ustawiaj? si? odpowiednio w stron? o najwi?kszej intensywno?ci. Li?cie ustawiaj? si? prostopadle do ?ród?a, ?odyga wygina si? w stron? ?ród?a, a korze? wygina si? znacznie w kierunku przeciwnym. Takie nierówne o?wietlenie zmienia poziom st??enia substancji chemicznych zaliczanych do hormonów ro?linnych tzw. auksyn po obu stronach cz??ci ro?liny. Doprowadza to do zró?nicowania st??enia, zaciemniona strona staje si? bogatsza w auksyny. W wypadku ?odygi skutkuje to szybszym wzrostem strony zaciemnionej, co doprowadza do jej wygi?cia. Na odwrót jest z korzeniem, wykazuje on du?o wi?ksz? wra?liwo?? na wy?sze st??enie auksyn. W konsekwencji, strona o?wietlona ro?nie szybciej. Kluczem do udanej fotosyntezy jest równomierne o?wietlenie, dlatego w naszych uprawach tak wa?ne jest, aby zwróci? szczególn? uwag? na stopie? nat??enia ?wiat?a. Chyba, ?e nie zale?y nam na zbiorach – to chyba jednak niemo?liwe. Reakcj? na bodziec ?wietlny doskonale wida? u pocz?tkuj?cych rolników, kiedy to ich m?ode sadzonki z powodu zbyt ma?ej ilo?ci ?wiat?a nierzadko wyci?gaj? si?, a nawet zdarza si?, ?e pod ci??arem li?ci z?amana. Aby temu zaradzi? nale?y ka?dy rodzaj ?arówek w zale?no?ci od mocy nale?y trzyma? w odpowiedniej odleg?o?ci od szczytów naszych ro?lin. Inaczej to b?dzie wygl?da? w przypadku CFL, a inaczej w przypadku HPS.

W uprawie naszych krzaków równie wa?na jest równie? temperatura powinni?my, wi?c wybra? jak najbardziej optymaln? wysoko?? lampy odpowiednio do wysoko?ci naszych konopi. Warto przeprowadzi? na pocz?tku pomiar temperatury na sucho i zobaczy? jak grzeje nasza lampa. W przypadku, gdy temperatura w boxie jest zbyt du?a lepiej zastosowa? lepsze ch?odzenie lampy czy wentylacj? boxa. Je?eli nie mamy takiej mo?liwo?ci pozostaje nam podwy?szenie lampy. HPS tj. lampy sodowe wyró?nia mocne promieniowanie cieplne, ale z popularnymi kompaktami (CFL) wcale nie jest lepiej. Je?eli macie problem z ustaleniem wysoko?ci lampy, w Internecie bez problemu znajdziecie tabele z informacjami, które wam pomog?.

W przypadku uprawy zewn?trznej wyci?ganie ro?lin jest najbardziej cz?ste, wi?c dobrze by?oby posiada? ma?y box do siewek i do?wietla? je lamp?. Je?eli taka opcja nie wchodzi w gr? to starajmy si? umie?ci? siewki po po?udniowej stronie domu (tam jest najwi?cej ?wiat?a). Oczywi?cie, gdy nadejdzie czas, aby wysadzi? je do gruntu powinni?my przygotowa? im jak najlepsze miejsce tj. powycina? krzaki, które utrudniaj? dost?p ?wiat?a oraz pami?ta? o stronie po?udniowej. Reszt? wykona za nas matka natura.

W przypadku konopi mamy do czynienia z jeszcze jednym tropizmem. Jest to geotropizm, w tym wypadku równie? tak jak przy fototropizmie dzia?aj? tutaj auksyny. Gromadz?c si? w odpowiedniej cz??ci ro?liny powoduj? jej wybicie si? ponad poziom medium uprawowego. Widzimy to doskonale na przyk?adzie odwrotnego ni? powinien by? wsadu nasionka do pod?o?a. Ro?lina i tak odnajdzie gdzie jest powierzchnia. Nale?y tylko pami?ta? tutaj o odpowiedniej g??boko?ci, zbyt p?ytko posadzone nasiona mog? skutkowa? wyj?ciem korzeni zamiast kie?ka. Dzieje si? tak dlatego, ?e ro?lina chce si? obróci? odpowiednio ale niestety nie ma miejsca. Powinni?my wtedy zareagowa? i poprawi? kie?ek.

Ruchy nastyczne

Na koniec wartym wspomnienia jest jeszcze jeden rodzaj ruchów, który wyst?puje niezale?nie od kierunku wyst?powania bod?ca, a wynikaj? ze wzgl?du na budow? naszych ro?lin. W?ród konopi bardzo cz?sto mo?emy zauwa?y? jak li?cie maj? ro?n? pozycj? mi?dzy cyklem dnia, a nocy. Po tym ostatnim li?cie s? oklapni?te, ale po jakim? czasie po kontakcie ze ?wiat?em wszystko wraca do normy. Taki ruch nazywamy nyktynasti?. Mo?na powiedzie?, ?e jest to swojego rodzaju sen ro?liny, ale trzeba pami?ta?, ?e i wtedy w naszej ro?linie przebiega proces fotosyntezy.

W uprawie outdoor mo?na zauwa?y? tak?e inny rodzaj ruchów nastycznych, jest to zjawisko termonastii. Polega ona na tym, ?e ro?lina reaguje na temperatur?, gdy temperatura mocno spada kwiatostany si? zamykaj?. W ca?ym ?wicie ro?lin mo?emy spotka? si? z ró?nymi kombinacjami ruchów ro?lin, wykszta?ci?y si? one na przestrzeni wielu milionów lat ewolucji. Jest to swojego rodzaju mechanizm obronny chroni?cy je przed ró?nego rodzaju zagro?eniami np. owadami czy trudnymi warunkami np. brakiem ?wiat?a. Ciekawe czy w przysz?o?ci rozwin? jeszcze doskonalsze narz?dzia.

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz