LEGALIZACJA MARIHUANY NIE POWODUJE WZROSTU SPO?YCIA U M?ODZIE?Y – BADANIA

Jednym z g?ównych argumentów przeciwników legalizacji konopi jest to, ?e mo?e to zach?ci? nastolatków do powszechnego korzystania z marihuany. Jednak?e naukowcy z Columbia University udowadniaj?, ?e wprowadzenie regulacji

Jednym z g?ównych argumentów przeciwników legalizacji konopi jest to, ?e mo?e to zach?ci? nastolatków do powszechnego korzystania z marihuany. Jednak?e naukowcy z Columbia University udowadniaj?, ?e wprowadzenie regulacji prawnych odno?nie konopi nie powoduje wzrostu spo?ycia u nieletnich i niepe?noletnich.

Podczas, gdy kilka stanów oraz pa?stw rozwa?a wprowadzenie ustawodawstwa reguluj?cego zarówno medyczne, jak i rekreacyjne wykorzystanie marihuany, wielu wyborców zastanawia czy spo?ycie u m?odzie?y wzro?nie. Przeciwnicy legalizacji twierdz?, ?e uregulowanie kwestii konopi w medycynie daje jasny sygna? m?odym ludziom, ?e spo?ecze?stwo akceptuje potencjaln? szkodliwo?? marihuany, jaka mo?e wynika? z nadu?ywania.

Jednak?e, praktycznie wszystkie badania dotycz?ce skutków legalizacji konopi wykaza?y „brak wzrostu lub nawet spadek spo?ycia marihuany u m?odzie?y”, w??czaj?c w to najnowsze badania opublikowane w marcowym numerze International Journal of Drug Policy (03/2016)

Badania przeprowadzane przez Melanie M. Wall oraz jej zespó? z Columbia University mia?y sprawdzi? rewelacyjne doniesienia przedstawione przez Lis? Stolzenberg oraz jej zespó? badawczy z Florida Internatonal Univeristy w 2015 roku.

Badania Stolzenberg bazowa?y na danych z Narodowej nnkiety na temat u?ywania narkotyków w gospodarstwach domowych (US National Survey on Drug Use in Households). Wnioski by?y nast?puj?ce: „Wdro?enie przepisów reguluj?cych wykorzystanie marihuany w medycynie mo?e spowoduje wzrost spo?ycia produktów konopnych w?ród m?odzie?y. Ekspertyzy zosta?y opublikowane we wcze?niejszym numerze International Journal of Drug Policy.

Zespó? Wall zmotywowany do tego, aby zdementowa? doniesienia Stolzenberg rozpocz?? studium przy u?yciu tych samych metod, co poprzednicy. Doszli do wniosku, ?e m?odzie? spo?ywa wi?cej marihuany w krajach, gdzie jest to legalne, lecz to nie regulacje prawne odpowiadaj? za ten stan rzeczy.

 “Zapewnili?my replikacj? bada? Stolzenberg, a nast?pnie zaprezentowali?my wyniki, które demonstruj?, ?e poprzednie studium bazowa?o na ró?nicach pomi?dzy stanami, które zalegalizowa?y medyczn? marihuan?, a tymi, które czyni? ro?lin? nielegaln?. Tymczasem powinni?my skupi? si? na ró?nicach pomi?dzy sytuacj? w danym stanie przed i po wprowadzeniem legalizacji.”

Hall pisze w raporcie opublikowanych w International Journal of Drug Policy (03/2016), ?e gdy dane zosta?y oparte na sytuacji przed i po wprowadzeniu legalizacji to „nie odnaleziono ?adnego dowodu na wzrost spo?ycia marihuany u m?odzie?y, spowodowanego legislacj? medycznej marihuany.”
Obawy odno?nie wi?kszego spo?ycia konopi indyjskiej u m?odzie?y po legalizacji medycznej marihuany s? kompletnie bezpodstawne

Ustalenia zespo?u z Columbia University nie s? zaskakuj?ce. Wnioski s? podobne do tych, które by?y przedstawiane w poprzednich studiach, które nie odnajdywa?y ?adnych korelacji pomi?dzy wprowadzaniem ustaw reguluj?cych u?ytkowanie medycznej marihuany, a wzrostem spo?ycia suszu z konopi w?ród m?odzie?y.

Ostatnie takie badania pochodz? z Lancet Psychiatry (06/2015), a konkluzja z nich pochodz?ca jest nast?puj?ca: “Nasze kompleksowe badania nie wykaza?y ?adnych dowodów na wp?yw legalizacji medycznej marihuany na wzrost spo?ycia marihuany u m?odzie?y. Nie wykazano ?adnych ró?nic w roku, ani te? po dwóch latach od legalizacji.”

Od 1993 roku, 23 stany oraz Waszyngton D.C. wprowadzi?y ustawy reguluj?ce zastosowanie medycznej marihuany. Legalizacja oczekiwana jest w ca?ym kraju, w 2016 roku funkcjonuj? aktywne kampanie zrzeszaj?ce tysi?ce aktywistów. W kilku kolejnych stanach kwestia konopi b?dzie przeg?osowywana przez obywateli ju? podczas listopadowych wyborów.

?ród?o: WolneKonopie.org

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz