Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy

W okresie ?wi?tecznym tradycyjnie bierzemy na warsztat nieco tematyki religijnej, poniewa? takie argumenty w dzisiejszejbogobojnej Polsce mog? si? czasami bardzo przyda?. Nawet ateistom, np. do nawracania na ?wi?te i lecznicze konopie zagro?onych ?m

W okresie ?wi?tecznym tradycyjnie bierzemy na warsztat nieco tematyki religijnej, poniewa? takie argumenty w dzisiejszejbogobojnej Polsce mog? si? czasami bardzo przyda?. Nawet ateistom, np. do nawracania na ?wi?te i lecznicze konopie zagro?onych ?mierci? religijnych alkoholików. Ka?dy chyba zna kogo? takiego, potrzebuj?cego pomocy. Odrobina edukacji mo?e zdzia?a? cuda.

Tak si? sk?ada, ?e konstytucyjna wolno?? do (oraz od) religii bywa w szerokim i ma?ym ?wiecie nadzwyczaj skuteczna w s?dowych bataliach o wolno?? i legalizacj?. Czasami nawet skuteczniejsza od argumentów natury medycznej – zw?aszcza je?li jeste?my zdrowi… Najbardziej skuteczna bywa za? w szalonym ?wiecie polityki, gdzie wiara w ?wi?to?? pisma jest z regu?y wa?niejsza od zdrowia obywateli. Tak bywa nawet w rozdaj?cym karty, stoj?cym na ropie, buraczano-tytoniowym Teksasie. Podobnie mo?e by? i w polskich Wysokich S?dach.

Genialny naukowiec i wielki or?downik legalizacji prof.Jerzy Vetulani z Uniwersytetujagiello?skiego w Krakowie poinformowa? ostatnio na Twitterze, komentuj?c niedawny wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego w sprawie obrazy „uczu? religijnych”, ?e Dorota „Doda” Rabczewska mia?a racj? co do Biblii i jego nast?pna ksi??ka b?dzie o „naprutych winem i pal?cych jakie? zio?a” autorach pism ?wi?tych. Wyja?nienie dla medialnych pustelników: piosenkarka Doda to królowa Polski, oczywi?cie obok Marii w chmurze.

Zapowiada si? ciekawie – mo?e to by? wielka szansa dla naszego ruchu legalizacyjnego. Ludzie na ca?ym ?wiecie walcz? o swoje prawa wykorzystuj?c Konstytucj? i gwarantowan? przez ni? wolno?? do/od religii. W 2008 r. w?oski S?d Najwy?szy zgodzi? si? z argumentacj? cz?onka ko?cio?a rastafaria?skiego, ?e konopie u?ywane s? przez niego w celach religijnych i medytacyjnych. Wcze?niej w 2002 r. kanadyjski Senat w specjalnym raporcie rz?dowym opartym m.in. na pracach polskiej uczonej Sary Benetowej (znanej te? jako Sula Benet) zasugerowa? legalizacj? marihuany oraz, jako jej konsekwencj?, og?oszenie amnestii dla wszystkich skazanych za jej posiadanie. Drog? przetar?y nowe chrze?cija?skie ko?cio?y rdzennych mieszka?ców Ameryki Pó?nocnej i Po?udniowej, wykorzystuj?ce w swoich ceremoniach jako komuni? ?wi?ty kaktus pejotlu i ayahuasca.

Badacze od dawna próbowali zwróci? uwag? na ró?ne istotne poszlaki w sprawie obecno?ci konopi w Biblii (np. w XIX wieku francuski pisarz G. de Nerval, na pocz?tku XX wieku brytyjski lekarz C.Creighton), ale dowodów dostarczy?a dopiero Sara Benetowa. Tak?e jako pierwsza zwróci?a ona uwag? na fakt, ?e to lecznicze konopie przygotowa?y w Europie grunt pod tyto? – nowy egzotyczny narkotyk. Kadzid?a z konopi by?y palone przy ?ó?kach starych i chorych ludzi w Warszawie w 1936 roku i pewnie jeszcze d?ugo po II Wojnie ?wiatowej. Konopie ju? w czasach biblijnych s?u?y?y, tak?e w formie kadzid?a, do uzdrawiania chorych. ?wi?te olejki zawiera?y ich ekstrakt, za? namaszczeni nimi ludzie do?wiadczali euforii i cudownych uzdrowie?.

Oficjalnie ?adna z wielkich zorganizowanych religii do prawdy o konopiach jeszcze si? nie dokopa?a lub nie przyznaje si?, ale na szcz??cie naukowcy wyr?czaj? je skutecznie w tym trudnym i odpowiedzialnym zadaniu. W Ameryce religijne argumenty typu „Jezus leczy? konopiami” trafiaj? szczególnie celnie i na podatny grunt w stanach po?udniowych -w tzw. pasie biblijnym, stanowi?cym bastion religijnych rycerzy prohibicji. Oby podobnie by?o w naszym rozmodlonym kraju.

W zwi?zku z now? sytuacj? polityczn? w Polsce b?dziemy dr??y? cz??ciej ten kontrowersyjny temat w kolejnych numerach. Zainteresowanym polecamy w tym numerze artyku? „Duchowni przeciw prohibicji” (sic!) oraz teksty z dwóch poprzednich ?wi?tecznych wyda? naszej gazety: „?wi?te kadzid?o i uzdrowienie narodów”, „Co pali?(by)Jezus?” i „Zakazane owoce, legalne narkotyki”. Przypominamy, ?e ca?e nasze archiwum w wielu j?zykach jest dost?pne bezp?atnie na www.cannabis.info.

Zapraszamy do lektury!

Jak zwykle czekamy na Wasze listy i komentarze.

Keep On Growing!

Z wyrazami najg??bszego szacunku,

Sebastian Daniel sebastian@softsecrets.nl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz