Trzy drogi Bio Nova do sukcesu

Podstawowa metoda uprawy… Tak, mo?e by? bardzo ?atwa, przy u?yciu tylko dwóch produktów:

Z systemem A & B na wszystkich pod?o?ach sta?ych i sztucznych:

 • Stosujcie Nutri-Forte A & B w tych samych ilo?ciach na we?nie mineralnej i podobnych pod?o?ach.
 • Stosujcie Nutri-Forte A & B w tych samych ilo?ciach na pod?o?u kokosowym.

Lub z SuperMix:

 • Stosujcie Soil-SuperMix na ziemi do ro?lin doniczkowych lub w terenie.
 • Stosujcie Hydro-SuperMix ze skraplaczami do nawadniania kroplowego w terenie lub na jakimkolwiek pod?o?u.
 • Stosujcie NFT-Aqua-SuperMix w uprawach bez pod?o?a.
 • Stosujcie LongFlower-SuperMix we wszystkich systemach dla ro?lin o d?ugim okresie kwitnienia.
 • Stosujcie PK 13-14 w po??czeniu ze WSZYSTKIMI SuperMix w okresie kwitnienia.

Specjalna metoda uprawy… dodajcie 4 produkty:
Dodajcie wasz? selekcj? nast?puj?cych produktów do tych podstawowych, wymienionych powy?ej:

 • BioRoots w fazie sadzenia w ziemi i ukorzeniania, dla optymalnego wzrostu korzeni.
 • BN-Zym aby umo?liwi? rozk?ad odpadów ro?lin w elementy poch?aniane.
 • TML, brakuj?ce ogniwo ?a?cucha dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i systemu odporno?ciowego, które dzia?a w bardzo krótkim czasie.
 • X-ceL Booster… pierwszy produkt dla utrzymania dynamiki ro?liny, który mo?na ??czy? ze wszystkimi produktami wymienionymi powy?ej, w celu zwi?kszenia produkcji ro?liny i jako?ci jej owoców.

Te cztery produkty, same lub ??czone z innymi, zwi?kszaj? mo?liwo?ci i oferuj? natychmiastow? satysfakcj?. Ro?liny korzystaj?, a wy si? uczycie. Prowadzi to do lepszego zrozumienia potrzeb waszej ro?liny. A bior?c pod uwag?, ?e nauczycie si? inteligentnej uprawy, produkcja waszych ro?lin poprawi si? z dnia na dzie?.

Profesjonalna metoda uprawy… zapewnij sobie skok jako?ci:

Je?li poszukujecie jako?ci i ilo?ci lub chcecie eksperymentowa? z nowymi odmianami ro?lin w waszych uprawach: Stosujcie ca?? gam? produktów w kombinacjach ze wszystkim wymienionymi powy?ej. U?yjcie P 20 i K 20 zamiast PK 13-14, aby lepiej odpowiedzie? na potrzeby ro?liny. Stosujcie pojedyncze elementy jako pojedyncze nawozy, takie jak na przyk?ad azot, fosfor i potas (K), czy wapno i magnez, ab

y zmodyfikowa? lekko wasz roztwór nawozu, w zale?no?ci od waszych do?wiadcze? i refleksji dotycz?cych potrzeb waszych ro?lin. MicroMix, po??czenie elementów ?ladowych i kwasu cytrynowego do ??czenia z w?glowodanami; FreeFlow, SprayMix, AlgaeMix i Vitrasol, dodatkami wy??cznie organicznymi, w celu zapewnienia profesjonalistom wi?kszego wyboru.
Oczywi?cie przy tak szerokiej gamie produktów, mo?liwo?ci s? niesko?czone. Kto chce po?wi?ci? si? eksperymentom, dost?pne s? kombinacje trzech metod Bio Nova.

 

Your Green Companion in every way www.bionova.nl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz