Stosowanie marihuany przez d?u?szy czas jest bezpieczne!

S? ju? wyniki bada?!

To najcz??ciej podnoszony przez przeciwników medycznej marihuany argument – nie wiemy, jakie efekty powoduje stosowanie konopi przez d?u?szy okres czasu. Prawdopodobnie z tego w?a?nie powodu marihuana w wielu krajach pozostaje nielegalna. Dzi?ki badaczom z Kanady w ko?cu mo?na rozwia? ich w?tpliwo?ci.

Wyniki badania opublikowano w presti?owym czasopi?mie Journal of Pain. W eksperymencie dr Ware obj?tych obserwacj? zosta?o 215 osób – pacjentów przyjmuj?cych marihuan? lub inne leki z powodu przewlek?ego bólu. 141 spo?ród nich u?ywa?o preparatów Cannabis sativa, o st??eniu 12,5% THC, w ilo?ci ?rednio 2,5 g ka?dego dnia. Wszyscy zostali poddani wnikliwej ocenie pod k?tem jej wp?ywu na zdrowie. Badano krew, funkcj? nerek, w?troby i p?uc, oraz pami?? i iloraz inteligencji. Zapisywano wszystkie dzia?ania niepo??dane które wyst?powa?y w trakcie leczenia, by nast?pnie porówna? obie grupy.

Jaki by? rezultat? Wedle wyników obserwacji przeprowadzonych przez dr Ware i wsp.:

 

    Stosowanie marihuany nie wi??e si? ze zwi?kszonym ryzykiem powa?nych efektów ubocznych.

 

Równie silnie zagro?one s? osoby leczone w sposób „standardowy”. Uda?o si? te? udowodni?, ?e syntetyczne preparaty z kannabinoidami nie s? w ?aden sposób bezpieczniejsze od marihuany medycznePj.

 

    Stosowanie marihuany nie ma ujemnego wp?ywu na pami?? i intelekt.

 

Wr?cz przeciwnie – w obu grupach wr?cz uleg?o poprawie. To zaskakuj?ce, przede wszystkim dlatego, ?e dot?d uwa?ano, ?e marihuana pogarsza zdolno?ci intelektualne. Mo?liwe, ?e naukowcy pope?nili b??d, przyrównuj?c pal?cych „zio?o” rekreacyjnie, i w wi?kszych znacznie dawkach, do u?ywaj?cych jej tylko z powodów zdrowotnych.

 

    Zmniejsza odczuwany ból i zwi?zane z nim objawy bardziej, ni? tradycyjne leki.

 

Tutaj marihuana zdecydowanie udowodni?a swoj? przewag?. Pacjenci byli pytani szczegó?owo o stopie? nat??enia bólu, jego wp?ywu na nastrój oraz codzienne ?ycie. Jak si? okaza?o, marihuana nie tylko pomaga w dolegliwo?ciach bólowych! Polepsza równie? jako?? ?ycia – zmniejsza odczuwany stres, oraz poczucie zm?czenia i l?ku towarzysz?ce bolesnym dolegliwo?ciom. Nie tylko jest zatem ukojeniem dla cierpienia cia?a, ale i „duszy”!

 

    Palenie marihuany nie powoduje te? wi?kszych zmian w p?ucach.

 

Pacjenci, który wybrali przyjmowanie marihuany przez palenie byli poddawani regularnej kontroli czynno?ci p?uc. Dym pochodz?cy ze spalania nie jest oboj?tny dla tego narz?du. Jednak to on, a nie sama marihuana jest winny ich powstawaniu.

    Stosowanie medycznej marihuany nie prowadzi do zaburze? ze strony wa?nych narz?dów (w?troby, nerek), nie ma wp?ywu na równowag? hormonaln?, ani nie zmienia wyników innych bada?.

Czy to oznacza ?e marihuana jest ca?kowicie wolna od skutków ubocznych? Nie ! Kannabinoidy znajduj?ce si? w konopiach równie? maj? aktywne dzia?anie w organizmie, tak jak i leki, mimo i? s? pochodzenia naturalnego. Jednak niepo??dane dzia?ania wyst?pi?y równie cz?sto w obu obserwowanych grupach – nie tylko w?ród u?ytkowników marihuany. Ka?da ingerencja zwi?zana z u?yciem leków wi??e si? bowiem z  pewnym ryzykiem. Jednak tylko terapia bólu za pomoc? marihuany medycznej skutkowa?a pewnymi dodatkowymi korzy?ciami – polepszeniem nastroju oraz zmniejszeniem nat??enia bólu, których nie obserwowano w grupie leczonej „zwyk?ymi lekami”.

Takich danych jak doniesienia dr Ware z Kanady nie mog? zapewni? ?adne badania w laboratoriach, ani te?, zazwyczaj krótko trwaj?ce badania kliniczne na ludziach. Poza czasem trwania eksperymentu wa?na jest te? ilo?? uczestników, a ta zazwyczaj nie przekracza kilkudziesi?ciu osób. Badanie Kanadyjczyków jest pierwszym zbiorem danych od tak du?ej liczby pacjentów, obserwowanych przez a? rok czasu. Sugerowane przez wyniki dodatkowe korzy?ci takiej terapii, tym bardziej sk?aniaj? do wnikliwego zbadania jej dzia?ania na ludzki organizm.

 
MedycznyOlej.org

 

 

?RÓD?A:

Ware MA, Wang T, Shapiro S, Collet J-P, for the COMPASS study team, Boulanger A, Esdaile JM, Gordon A, Lynch M, Moulin DE, O’Connell C, Cannabis for the Management of Pain: Assessment of Safety Study (COMPASS), Journal of Pain (2015), doi: 10.1016/ j.jpain.2015.07.014.

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz