PYTANIA DO EDA

ED ROSENTHAL odpowiada

POOR ROOTS AND SMALL HARVESTS

Uprawiam w koko od kilku lat. Jako?? jest dobra, ale plony byty mate. Korcenie s? mate i s?abo rozwini?te.

W ogrodzie jest C02. Temperatura wynosi 22° do 23°C, gdy ?wiat?a s? w??czone i nie podlewam nadmiernie. Utrzymuj? po?ywki na 1600 ppm w tym 450 ppm naturalnie wyst?puj?ce w mojej wodzie z kranu.

Wild Landsman

Kokos, którego u?ywasz, zawiera nadmierne ilo?ci soli, które nie zosta?y wyp?ukane. Bardzo cz?sto w?ókno kokosowe wy?apuje sole, zw?aszcza zwyk?e sole kuchenne – chlorek sodu, podczas procesu produkcji/pakowania. To hamuje wzrost ro?lin. Przed u?yciem koko, nale?y dok?adnie wyp?uka? go z zastosowaniem k?pieli, a nast?pnie sprayu. Niektóre marki s? wst?pnie p?ukane i nie wymagaj? sp?ukiwania.
Woda ma ponad 400 ppm rozpuszczonych minera?ów. Jest to prawdopodobnie najcz??ciej wap?. To spycha pH wody i zasadowo?? oraz pozwa?a zwi?za? si? innym minera?om, co tylko pogarsza problem z medium.
Zamów analiz? wody z firmy wodoci?gowej. Prawdopodobnie b?dzie dobrze, jak spróbujesz czyszczenia wody za pomoc? odwróconej osmozy. P?ucz medium ?ub zmie? marki na wst?pnie sp?ukane. Obni? ppm nawozu do 800-1000 ?ub mniej.

Gdy populacja roztoczy zwi?ksza zasi?g, stworzenia tkaj? sieci, aby u?atwi? sobie dotarcie do pracy.

PESTYCYDY PRZED ZBIORAMI

Czy mog? korzysta? z ca?ej mocy twego produktu na roztocza (Ed Rosenthal’s Zero Tolerance) w czwartym tygodniu z o?miu tygodni tego szczepu bez spalania w?osków? Je?li nie, czy istnieje przepis, który mo?esz poleci??

Jubilee

Wie?e pestycydów, w tym ERZT, czasem mo?e uszkodzi? znamiona, gdy s? stosowane na maksimum mo?liwo?ci. Efekt ten mo?na wyeliminowa? przez rozcie?czenie oko?o 25 procent wody, czyli oko?o 250 ml/litr. Przed u?yciem jakiegokolwiek ?rodka grzybobójczego lub pestycydu, przetestuj go na kilku ga??ziach, aby upewni? si?, czy nie spa?a li?ci.
Nale?y u?ywa? tylko pestycydów, które s? zalecane do produktów spo?ywczych. Je?li etykieta wspomina tylko zdobnictwo, nie jest to produkt nadaj?cy si? do spo?ycia, nie u?ywaj go na marihuany.

 

ROZTOCZA W P?KACH

Po zbiorze zauwa?y?em niewielk? ilo?? p?ków przywi?zanych do g?ównego pnia i male?kich roztoczy wewn?trz p?ków. Czy palenie wysuszonych roztoczy mo?e mnie skrzywdzi?? Nie sprzedaj? nic nikomu i nie mog? sobie pozwoli? na zakup leku.

Chris

Suszone roztocza s? nieco irytuj?ce, gdy je pali?, gdy? czasami strzelaj? po zapaleniu. Zainfekowana marihuana nie jest uwa?ana za towar jako?ci handlowej. Jednak roztocza nie s? szkodliwe przy paleniu.
Innym sposobem wykorzystania marihuany by?oby przekszta?cenie jej w hasz wodny. Pozosta?o?ci po roztoczach zostan? usuni?te w p?ukaniu.

 

C02 POZA POMIESZCZENIAMI

Bytem na konferencji Marihuana for Medical Purposes Regu?ations (MMPR), na której wyk?ada?e? wToronto w Kanadzie oko?o rok temu. Podczas prezentacji pokaza?e? zdj?cie ro?liny uprawianej pod

s?o?cem w australijskim buszu, za domem obok wyj?cia C02 z ich gazowego podgrzewacza wody.

Strona z C02 jest osza?amiaj?co ogromna, a strona, która nie dosta?a C02, jest o po?ow? mniejsza.

Zastanawiam si?, czy móg?by? opublikowa? to zdj?cie? Powiedzia?em tak wielu ludziom o nim i chcia?bym pokaza? im, jak drastyczne tego skutki mog? by? w rzeczywisto?ci.

Spec

Przypadkowo wyszed? z tego doskona?y eksperyment kontrolowany. To by? jeden gigantyczny krzak. Ca?a ro?lina zosta?a wystawiona na dzia?anie tej samej i?o?ci ?wiat?a s?onecznego, wody i sk?adników od?ywczych. Podgrzewacz wody wydala? podgrzane powietrze po lewej stronie ro?liny, która by?a znacznie bardziej krzepka ni? po prawej stronie. Za ka?dym razem gdy gor?ca woda zosta?a w??czona, ro?lina dostawa?a przyp?yw powietrza z ?adunkiem C02. To zdj?cie dokumentuje, ?e nawet sporadyczne dawki C02 podczas okresu o?wietlania by?y wystarczaj?cym powodem tej ró?nicy wzrostu.

 

ODLEG?O?? LED OD GORY RO?LINNO?CI

Niedawno kupi?em dwie 300-watowe lampy LED z widmem 9-pasmowym, aby wymieni? moje dwa po?eracze energii HPS.

?wiat?a nie emituj? ciep?a, co by?o g?ównym czynnikiem dla umieszczenia tych lamp HPS i MH na 18 cali 45 cm nad ro?linami przy lampach ch?odzonych powietrzem lub 90cm bez dolnej p?ytki szklanej. Jaka odleg?o?? od ro?lin jest dobra na umieszczenie ?wiat?a?

Erie Charles

Umie?? ?wiat?a na oko?o 30 cm powy?ej górnej czaszy. Poniewa? wi?kszo?? LED zawiera wiele rodzajów widma, odleg?o?? pozwa?a widmom na bardziej równomierne roz?o?enie nad czasz?.

 

TRAWA BEZ ZAPACHU

Normalnie uprawiam w?asn? marihuan?, ale ostatnio kupi?em j? z wielu ró?nych lokalnych (Londyn, Wlk Brytania) ?róde?. P?czki wygl?daj? zdrowo i maj? THC, ale zazwyczaj pachn? zbyt delikatnie jak na dobr? traw?, a smaku nie ma nic, nada, zero.

Dlaczego? Nie s?dz?, ?eby to by? problem z suszeniem/ obróbk?. Czy przyczyny s? ?rodowiskowe czy to tylko grupka amatorskich producentów w mojej okolicy?

Mark

Mia?em to samo do?wiadczenie w niektórych kawiarniach w Amsterdamie. Nie s?dz?, ?eby ta trawa bez smaku i zapachu by?a kwesti? odmiany, uprawowych warunków ?ub obróbki. Jest to raczej wynikiem zbiorów przed dojrzeniem p?ków. W ci?gu ostatnich 10-15 dniach kwitnienia w?oski w pe?ni wype?niaj? si? kanabinoidami, jak równie? terpenami, cz?steczkami zapachowymi, które nadaj? marihuanie osobowo??.
Wielu profesjonalnych hodowców w Europie zbiera p?czki tydzie? lub dwa wcze?niej. Przez wyci?cie 10 dni z ka?dego zbioru mog? mie? dodatkowe ?niwa w ci?gu roku. Mo?na spyta?, dlaczego mieliby to robi?? Czy nie dostan? wy?szej ceny za lepsze zio?o? Mo?na tak my?le?, jednak na tym rynku ustalono, ?e szybkie dostawy s? bardziej op?acalne.
Jest jeszcze jeden czynnik do rozwa?enia. Wysoki procent europejskich u?ytkowników marihuany zwija j? z tytoniem, cz?sto dodaj?c tylko okruchy konopi. U?ywanie jej w ten sposób, a nawet z wi?ksz? ilo?ci? trawy, sprawia, ?e dym tytoniowy dominuje w strumieniu powietrza. Nawet je?li osoba wdycha najlepsze zio?o, on/ona mo?e tego nie zauwa?y?. Wi?c nie ma zach?ty dla ego. Je?li hodujesz dobre zio?o i nikt nie zauwa?a tego, nic go nie g?aszcz?.

 

RO?LINY NIE CHC? KWITN??

Zacz??em prac? z nasionami z Indii/ Bangladeszu do uprawy na zewn?trz pomieszcze? na szeroko?ci 29 stopni na pó?noc, w po?owie listopada. S? to w wi?kszo?ci szczepy z dominacj? sativa. Chodzi?o o to, aby ro?liny przesz?y prosto do kwitnienia w mo?liwie najkrótszym czasie weg, poniewa? nie mam poj?cia, jak d?ugo mo?e potrwa? kwitnienie.

Od posadzenia dwa i pó? temu ro?liny pozostaj? w fazie wegetatywnej i jeszcze nie kwitn?, a nawet nie ukaza?y p?ci. Przez ca?y czas pobytu na zewn?trz ro?liny mia?y oko?o 13+ godzin ciemno?ci. Jestem zdezorientowany. Czy nie jest to wystarczaj?co d?ugi okres, aby ciemno?? zmusi?a je do kwitnienia?

Dlaczego nie ma kwitnienia? Czy niektóre szczepy konopi maj? wymagan? ilo?? czasu na okres weg zanim zaczn? kwitn??? Obecnie, na zewn?trz, otrzymuj? w sumie 10.46 godzin ?wiat?a dziennego, co odpowiada 13.14 godzin ciemno?ci. Czy jest jaki? sposób, aby zmusi? je do kwitnienia?

Walid

Tej zimy równie? uprawia?em nieco ro?lin pod s?o?cem na szeroko?ci geograficznej 37.7. Umie?ci?em ro?liny w pojemnikach pod koniec stycznia i zbierano je na pocz?tku kwietnia, pozostawiaj?c niektóre niedojrzale p?ki na ro?linach. Osiemna?cie dni pó?niej wyci?gn??em drugie plony. (Patrz zdj?cie nr 5) Jedn? z ro?lin by?a g?ównie sativa. Z tego powodu i do?wiadcze?, jakie mieli?my z innymi zbiorami zimowymi, odkry?em, ?e krótkie dni (naprawd? d?ugie noce) s? wystarczaj?ce, aby zmusi? odmiany sativa do kwitnienia. Powodem, dla którego Twoje ro?liny nie kwitn?, jest to, ?e w jaki? sposób ciemny okres zosta? przerwany przez ?wiat?o. Nawet kilka sekund ?wiat?a z reflektorów lub innych ?róde? wystarczy, aby ponownie uruchomi? licznik czasu u ro?lin. Ro?liny przebywa?y w stadium wegetatywnym z powodu zanieczyszczenia ?wiat?em.

Kraje na 29. równole?niku:

Algieria • Egipt • Rajasthan, Indie • Iran • Kuwejt • Libia • Baja, Meksyk • Maroko • Nepal • Punjab, Pakistan • Arabia Saudyjska • Hiszpania • Tybet • FL, LA, MS, Stany Zjednoczone

 

DZIKIE KORZENIE

 

Moje ro?liny s? w fazie kwitnienia, ale korzenie wychodz? z do?u w doniczkach. Co robi?? Czy mog? umie?ci? g?bk? na tacy, aby pomóc im utrzyma? wilgo??

Alicia

Korzystanie z wilgotnej, niemal mokrej g?bki to ?wietny sposób, aby wspiera? korzenie ro?lin. G?bki trzymaj? wod?, ale maj? tak?e przestrzenie powietrzne, wi?c korzenie s? w kontakcie z tlenem, co jest wymagane, aby zachowa? je w zdrowiu.

Kilka porad: Wesprzyj pojemnik na jaki? sta?ych klockach, aby g?bka nie by?a ?ci?ni?ta. Upewnij si?, czy g?bka jest wilgotna przez ca?y czas i korzenie nie wysychaj?.

ILE MEDIUM DO SADZENIA

Na stronie 205 Marijuana Growers Handbook czytamy, ?e 11-22 litrów gleby trzeba na ka?de 0,1 m. kw. powierzchni czaszy.

Je?li namiot do uprawy ma 0,7 m kw. przestrzeni czaszy, to oznacza, ?e trzeba oko?o 80 do 130 litrów gleby. To wydaje si? du?o. Jaka jest prawid?owa ilo???

U?ywam 600-watowej ?arówki HPS. Ile ro?lin mog? mie? w namiocie?

John

Dane o glebie s? poprawne. Im wi?cej miejsca korzenie maj? do rozwoju, tym wi?ksze ro?liny i wy?sza wydajno??.

Im wi?cej ro?lin w przestrzeni, tym szybciej wype?niaj? baldachim. Uprawiaj maksymaln? dopuszczaln? liczb? ro?lin. Je?li nie masz limitu dla liczby ro?lin, daj ro?linie od 25 do 30cm, wi?c namiot b?dzie mial 6-9 pojemników. Gdy ro?liny obejm? oko?o dwóch trzecich powierzchni, nadszed? czas, aby w??czy? ?wiat?a z powrotem do 12 godzin, aby zmusi? je do kwitnienia..

PRAGNIENIA TWEGO SERCA

 

Pracowa?em w bran?y konopnej przez cztery lata. Mam mo?liwo?? uprawy konopi dla firmy farmaceutycznej. To mnie rozdziera. Kocham uprawia?. To poch?ania mnie codziennie. Jako aktywista chc? powiedzie? nie, ale jako bezrobotny hodowca konopi chc? si? sprzeda?, bo czuj?, ?e tak b?dzie, je?li mam by? na pok?adzie z tymi lud?mi. Moje pytanie brzmi: mam pomóc Wielkiej Farmacji?

J. Corey Miller

Id? za g?osem serca. Je?li masz podj?? prac? i nie czu? si? dobrze, to nie b?dziesz zadowolony z wykonywania swojej pracy.

To Twoje ?ycie. ?yje si? tylko raz i mo?na tylko sprzedawa? swój czas. Nie mo?esz kupi? go z powrotem. Jak chcesz go sp?dzi??

 

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz