Koniec nowo?ytnej prohibicji marihuany

Mi?o?nicy marihuany na ca?ym ?wiecie przeczuwaj?, ?e nadchodzi koniec prohibicji. Niekoniecznie musi to nast?pi? w krótkim czasie, lecz legalizacja jest z pewno?ci? na dobrej drodze. 

Mi?o?nicy marihuany na ca?ym ?wiecie przeczuwaj?, ?e nadchodzi koniec prohibicji. Niekoniecznie musi to nast?pi? w krótkim czasie, lecz legalizacja jest z pewno?ci? na dobrej drodze. Ostatnich kilka lat pokaza?o zdecydowany post?p w kwestii legalizacji marihuany, w szczególno?ci do u?ytku medycznego, który jest obecnie szeroko znany i (przewa?nie) akceptowany.  Argument medyczny jest mo?e najwa?niejszym aspektem w nadchodz?cej debacie dotycz?cej marihuany. Bior?c pod uwag? zbli?aj?cy si? koniec 2015 r., przygotowali?my dla was podsumowanie sytuacji na arenie mi?dzynarodowej.

Ameryka Po?udniowa

Pierwszym krajem, który w pe?ni zalegalizowa? i uregulowa? kwesti? marihuany, by? Urugwaj. Lecz wkrótce potem kolejne kraje, takie jak Meksyk, Kolumbia i Chile og?osi?y plany uregulowania kwestii marihuany. Ameryka Po?udniowa zap?aci?a wysok? cen? za wojn? z narkotykami, która powoduje tysi?ce zabitych ka?dego roku. Uprawa marihuany okaza?a si? ?atwym fundamentem, na którym mo?na budowa? organizacje kryminalne, które przez dziesi?ciolecia ch?tnie korzysta?y z nieopodatkowanych dochodów. Jednak teraz si? to zmienia. Liderzy polityczni z Ameryki Po?udniowej widz? korzy?ci z uregulowania rynku marihuany i te? si? decyduj? na ten krok. Narody z Ameryki Po?udniowej popieraj? model z legaln? upraw? domow?. Umo?liwienie ludziom uprawy w?asnej marihuany, to najlepszy sposób na naruszenie struktur organizacji kryminalnych. 

Ameryka Pó?nocna

Wybór Justina Trudeau oznacza, ?e  marihuana jest teraz w Kanadzie na drodze do legalizacji, do u?ytku rekreacyjnego i medycznego. Jest to wspania?? wiadomo?? dla Kanadyjczyków i bardzo z?a wiadomo?? dla gangów kryminalnych, które do tej pory zmonopolizowa?y handel marihuan?.

USA pozostaje najwa?niejszym na ?wiecie miejscem dla legalizacji, z po?ow? stanów, w których mieszka?cy maj? dost?p do legalnej rekreacyjnej lub medycznej marihuany. Rynek USA legalnych produktów marihuany jest najwi?kszy na ?wiecie i co kilka miesi?cy nowe stany przy??czaj? si? do listy stanów „legalnych”.

?rodkowy Wschód

Izrael pozostaje ?wiatowym liderem w badaniach nad marihuan? medyczn?. Wiele pierwszych prac nad identyfikacj? THC zosta?o przeprowadzonych w?a?nie w Izraelu, który rozpocz?? u?ytkowanie marihuany w leczeniu zespo?u stresu pourazowego (PTSD) u weteranów.

Europa

Europa pozostaje kontynentem z mieszanymi stanowiskami dotycz?cymi legalno?ci marihuany. Mo?e ona by? przepisywana jako lek w wielu miejscach i mo?e by? kupowana w holenderskich Coffee Shopach lub hiszpa?skich Cannabis Clubs. W innych krajach, takich jak Austria, Belgia, Czechy, W?ochy, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, istnieje wiele poziomów depenalizacji lub pozwole? na u?ytkowanie medyczne.  

Jednak takie kraje jak Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Szwecja i Finlandia wci?? prowadz? tward? polityk? przeciw legalizacji marihuany. Mimo i? rz?dy tych krajów s? dok?adnie poinformowane o korzy?ciach zwi?zanych z u?ytkowaniem medycznym marihuany.

Australia i Nowa Zelandia

W Australii, w niektórych regionach dozwolona jest uprawa 1-2 ro?lin ”na w?asny u?ytek”. W pa?dzierniku 2015 r. Rz?d Federalny og?osi? ch?? legalizacji uprawy marihuany na u?ytek medyczny i badania naukowe

Motywacja Polityczna legalizacji marihuany

G?ówne powody dla legalizacji marihuany to:

  1. Umo?liwienie medycznego dost?pu do marihuany
  2. Umo?liwienie tworzenia dochodów i regulacji
  3. Naruszenie struktur i eliminacja udzia?u organizacji kryminalnych
  4. Aktualizacja nieskutecznego prawa, które jest ignorowane

Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2016 r. powinno by? odpowiedni? okazj? dla liderów mi?dzynarodowych, dla aktualizacji polityki ONZ, przyznaj?c ?e do tej pory polityka okaza?a si? kompletnym fiaskiem i przynios?a korzy?ci wy??cznie organizacjom kryminalnym. Ostatni raport opublikowany przez Richarda Bransona pokazuje, ?e ONZ akceptuje konieczno?? zmian.

2016 i kolejne lata.

Poniewa? coraz wi?cej pa?stw planuje i wprowadza legalizacj? marihuany, powoduje to nacisk na pozosta?e kraje, które nie rozpocz??y jeszcze dzia?a? legalizacyjnych. Bez w?tpliwo?ci marihuana jest bardziej legalna ni? kiedykolwiek i w najbli?szych latach powinna sta? si? legalna równie? w waszym kraju.

 

www.dutch-passion.nl/blog

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz