?atwe klonowanie

Odk?d by?em ma?ym dzieckiem, rozmna?a?em ro?liny drog? ci?cia, umieszczaj?c wycinki w szklance wody, zmieniaj?c wod? codziennie, a nast?pnie przesadzaj?c gdy tylko korzenie zacz??y rosn??. Technika ta sprawdza?a si? w wi?kszo?ci wypadków. Jest to popularna technika stosowana na ca?ym ?wiecie do propagowania ro?lin uprzywilejowanych.

Korzenie k?pi? si? w wodzie o du?ym stopniu nagazowania. Zauwa? p?cherzyki powietrza na powierzchni wody.

Odk?d by?em ma?ym dzieckiem, rozmna?a?em ro?liny drog? ci?cia, umieszczaj?c wycinki w szklance wody, zmieniaj?c wod? codziennie, a nast?pnie przesadzaj?c gdy tylko korzenie zacz??y rosn??. Technika ta sprawdza?a si? w wi?kszo?ci wypadków. Jest to popularna technika stosowana na ca?ym ?wiecie do propagowania ro?lin uprzywilejowanych.

Od tego czasu u?ywa?em wielu technik, w tym kilku opisanych w tym artykule. Jednak po tych wszystkich próbach doszed?em do wniosku, ?e u?ywanie jako medium wody do wykorzenienia ro?lin jest najprostsz? i najszybsz? metod? klonowania, jak? kiedykolwiek stosowa?em. Jest to równie? bardzo wygodne.

TEORIA

Korzenie pobieraj? wod?, któr? przenosz? w gór? ro?liny do ksylemu i po ca?ej reszcie organizmu. Wymagaj? one równie? tlenu, który wykorzystuj? do metabolizmu i innych celów. Korzenie nie potrzebuj? dwutlenku w?gla, poniewa? nie uczestnicz? w fotosyntezie i nie transportuj? go do li?ci.
Wycinki absorbuj? wod? i tlen w zanurzonej cz??ci trzpienia w ten sam sposób, w jaki odbywa?oby si? to, gdyby by?y one umieszczone w medium do sadzenia. Gdy woda jest bardzo dobrze natleniona, sadzonki odpowiadaj? na to zaskakuj?co szybkim wzrostem.
System ten posiada kilka zalet w stosunku do popularnych systemów aeroponicznych:
• Wymaga mniej przestrzeni pionowej.
• Wytwarza korzenie w krótszym czasie.
• Korzenie s? grubsze i bardziej obfite.
• Jest zasilany przez pomp? powietrza do??czon? do napowietrzaczy, wi?c nie ma znacz?cego ruchu wody i obywa si? bez pompy wody.
• ?atwo go zbudowa? lub jest dost?pny do?? niedrogo.

Metoda ta umo?liwia bardzo mocny wzrost korzeni wzd?u? boków ?odygi. Klon ten pozosta? w roztworze d?u?ej ni? by?o to konieczne.

JAK GO ZBUDOWA?

Materia?y

• Odpowiedni taca plastikowa, która utrzyma 10-15 cm wody
• 1,25 cm grubo?ci deska styropianowa
• Wytrzyma?e aeratory do akwarium
• Pompa powietrza o du?ej wydajno?ci do zasilania aeratorów
• Plastikowa rurka do pod??czenia pompy i aeratorów
• 5 cm obro?e ze styrenu
• 5 cm zbiorniki hydro do ro?lin (opcjonalnie) – niektórzy hodowcy stosuj? ma?e kubki dla ?atwiejszej obs?ugi klonów.
• Ma?e pompy wody (opcjonalnie) – niektórzy hodowcy stosuj? ma?? pomp? do obiegu wody w zasobniku; zapewnia to równomiern? temperatur? i wentylacj?.
• Czytelny termometr (rejestrowanie pomiarów jest zalecane)
• Grza?ka do akwarium (opcjonalnie) -je?eli jest szansa na spadek temperatury wody poni?ej 20°C, nale?y doda? podgrzewacz wody, aby utrzyma? korzenie z dala od gro?by bycia sch?odzonym.
• Konstrukcja no?na dla 10-20 watów ?wietlówek na 0,09 metra kwadratowego

NARZ?DZIA

Wiertarka z wiert?em do 5 cm otworów

BUDOWA

• Wybierz tac?. Powinna by? na tyle ma?a, ?eby mo?na by?o j? ?atwo przenie??, gdy nie jest nape?niona wod?.
• Umie?? j? w odpowiedniej pozycji. Je?li ma by? umieszczona na pod?odze, u?yj deski ze styropianu jako podk?adki w celu izolowania od temperatury pod?ogi.
• Pod??cz w??yk do aeratorów i pompy powietrza.
• Umie?? aeratory na dole zasobnika, a wisz?ce rury nad górze.
• Wytnij styropian do odpowiednich rozmiarów tak, aby pasowa? do wn?trza podajnika.
• Wytnij rz?dy 5cm otworów w styropianie, pozostawiaj?c 2,5 cm przestrzeni mi?dzy nimi.
• Zainstaluj termometr do wody.
• Zainstaluj ogrzewanie wody ustawione na 20°C przy pompie wodnej.
• Nape?nij zasobnik wod? o pH ok.6 do poziomu 12-13 cm.
• Pod??cz pomp? powietrza.
• Umie?? kubki plastikowe w otworach.
• Wytnij ko?nierz styrenowy pozostawiaj?c 5-7 cm poni?ej dolnej cz??ci ko?nierza.
• Umie?? styrenowy ko?nierz z wyci?ciem w otworze.
• Powtarzaj dopóki taca nie wype?ni si? wycinkami.
• Powie? 10-20 watowe zimne bia?e ?wietlówki na 0,09 metra kwadratowego.
W ci?gu 2-4 dni “odciski” wyro?n? z boków trzpienia. Zostan? one nast?pnie przedmiotem bardzo silnego wzrostu korzeni dooko?a ?odygi, co nada mu wygl?d p?dzla z w?osia w kolorze ?nie?nobia?ym. Klon b?dzie gotowy do sadzenia 8-10 dni po wsadzeniu go do wody.

Przegl?d systemu, w tym pompy do powietrza o du?ej wydajno?ci. Ró?ne kolorowe obro?e neoprenowe s? wykorzystywane do rozró?niania odmian.

Pobranie sadzonek z najlepszych ro?lin marihuany zapewnia mo?liwo?? korzystania dok?adnie z wybranego dziedzictwa genetycznego istniej?cej ro?liny, aby utworzy? now? ro?lin?. To dlatego ogrodnicy cz?sto wol? klon do materia?u siewnego ro?lin, których genetyka i tym samym wzór wzrostu, wydajno?? i jako?? s? ró?ne.

Istnieje wiele sposobów, aby sklonowa? ro?lin?. W?ród najbardziej popularnych technik s? wsadzanie wycinek do we?ny mineralnej lub kostki Oasis®, do mieszanki do sadzenia lub mieszanek wermikulitu / perlitu / torfu. Technika ta wymaga utrzymania wysokiej wilgotno?ci, albo za pomoc? nawil?acza w pokoju lub kopu?y nad tackami.

Inn? popularn? technik? jest wykorzystanie aeroponiki. Klonery takie jak EZ-Clone® za pomoc? sprayu tworz? równ? mg?? nad sadzonkami, które znajduj? si? w obro?ach z neoprenu. Istnieje wiele modeli dost?pnych w handlu i instrukcje konstruowania swoich w?asnych s? dost?pne w sieci. Technika ta ma wiele zalet w stosunku do trzymania klonów w medium:

• Dla wi?kszo?ci hodowców, klonery mog? zwi?kszy? wska?nik skuteczno?ci.

• Obni?a wymagany czas utrzymania.

• Eliminuje potrzeb? ?cis?ej kontroli wilgotno?ci lub do kopu?.

• Zmniejsza czas klonowania o 10-30 procent.

Jedyny problem z tymi jednostkami to fakt, ?e s? one bardzo niepor?czne. Wi?kszo?? jednostek ma wysoko?? 30 cm. Wiele z nich jest ponad 60 cm d?ugo?ci.

 

 

Kloner wspiera rozwój zdrowych wycinek. Nie jest wymagana kopu?a, a li?cie zachowuj? j?drno??.

WSKAZÓWKA Z ASK ED: SADZENIE
Je?li mieszkasz w obszarze, który ma ciep?e dni lub je?li masz szklarni?, teraz jest dobry moment, aby rozwa?y? sadzenie szczepu automatycznego kwitnienia. Te odmiany nie s? ?wiat?oczu?e, co oznacza, ?e ich kwitnienie nie opiera si? na d?ugo?ci dnia (d?ugo?ci nocy w rzeczywisto?ci), ale przede wszystkim od ich wieku. Zwykle zako?cz? ca?y cykl ?ycia w oko?o 100-110 dni. Ro?liny b?d? w czasie kwitnienia w okresie najwi?kszego nat??enia ?wiat?a s?onecznego, w po?owie lata. Je?li wieczory s? ch?odne – poni?ej 10 ° C, przechowuj pojemniki na wózku, aby odholowa? je do ciep?ych miejsc na noc.

WSKAZÓWKA Z ASK ED: ELIMINACJA PRZ?DZIORKÓW

Poniewa? prz?dziorki mno?? si? tak szybko, pozbycie si? infekcji wymaga pewnego wysi?ku. Istnieje wiele skutecznych pestycydów kontaktowych, ale staraj?c si? dotrze? do ka?dego li?cia i ?odygi za pomoc? opryskiwacza lub ró?d?ki, nie b?dziemy dzia?a? skutecznie. Lepszym sposobem jest u?ycie urz?dzenia do mg?y, które rozpyla kropelki i otrzymuje pestycyd na spodniej stronie li?ci, gdzie roztocze zwykle baluj?. Aby naprawd? zniszczy? koloni?, ro?liny musz? by? traktowane kilka razy – roztocza gin? wkrótce po wyl?gu. Aby to zrobi?, nale?y traktowa? ogród na bie??co, aby nie pozosta?y ?adne zarodki. Dobrym sposobem dzia?ania jest mg?a rozpylana na ogród co trzy dni, trzy lub cztery razy. Pod koniec czwartego leczenia, ogród powinien by? wolny od roztoczy.

 

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz