Wpadka policji na marszu wyzwolenia konopi w Krakowie

terwencja policjantów na rozpoczynaj?cym si? Marszu Wyzwolenia Konopi w Krakowie (9.05.br.) nies?uszna. Wina niedok?adnych testów. Konsekwencje znies?awienia i straty dla firmy. Tak traktuje si? polskiego przedsi?biorc? – jak dil

Interwencja policjantów na rozpoczynaj?cym si? Marszu Wyzwolenia Konopi w Krakowie (9.05.br.) nies?uszna. Wina niedok?adnych testów. Konsekwencje znies?awienia i straty dla firmy. Tak traktuje si? polskiego przedsi?biorc? – jak dilera!

Legalny biznes

Policjanci zatrzymali na Marszu dystrybutora produktu pochodzenia konopnego (poduszeczki z wk?adem z konopi przemys?owej) oraz kilkunastu jego klientów. Media poda?y, ?e mia? oko?o 3 kg suszu ro?linnego, który po przebadaniu przez funkcjonariuszy, okaza? si? w?a?nie konopiami. Dla policjantów nie mia?o znaczenia, ?e prowadzona dzia?alno?? jest ca?kowicie legalna, w?a?ciciel posiada wszystkie niezb?dne dokumenty oraz kas? fiskaln?. Nie interesowa?y ich równie? t?umaczenia,
?e owszem, s? to konopie, jest to równie? napisane na produkcie. Testery wykaza?y, ?e s? to konopie, ale dopiero
w laboratorium zbadali, ?e jednak nie marihuana.

Straty wizerunkowe i finansowe dla firmy

Szum medialny i dezinformacja, jak równie? stawianie sprawy m?odego przedsi?biorcy w kryminalnym ?wietle, negatywnie wp?ywaj? na wizerunek w?a?ciciela i jego dzia?alno?ci. Straty, jakie poniós? w konsekwencji zatrzymania na pocz?tku Marszu Wyzwolenia Konopi, oraz straty poniesione z powodu niewykonania podpisanej wcze?niej umowy zwi?zanej z afterparty,
s? nieocenione. Firma b?dzie dochodzi?a sprawiedliwo?ci w s?dzie.

Testy, które nie badaj? czy jest to substancja zakazana

Dlaczego testy s? tak ma?o dok?adne to pytanie do tych, którzy bubel zakupili dla lepszej wykrywalno?ci Policji.  Nikt zza granicy nie da? si? nabra? na skuteczno?? testerów. Tylko w naszym kraju komendy Policji u?ywaj? tych drogich i do niczego nieprzydatnych testów Narko 2. Dok?adnie tymi testami pos?ugiwali si? funkcjonariusze na marszu.

Dr?yj, Obywatelu, bo nie znasz dnia ani godziny!

Obywatel nie jest bezpieczny w naszym kraju. Grozi mu do?ek za niewinno??. Wystarczy, ?e za?o?y cho?by buty czy koszul? z konopi. Nie jest to wina funkcjonariuszy ni?szego szczebla, problem le?y g??biej, a w?a?ciwie wy?ej. Rzecz w tym,
?e politycy tworz? silny obóz w?adzy i nie wybieraj? si? na wakacje. A media, jak wida?, maj? po swojej stronie.

?ród?o: WolneKonopie.org

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz