10 lat z Sweet Seeds

Publicznie zaprezentowali?my siebie na scenie cannabis jako Sweet Seeds na 1a Expocannabis w La Cubierta de Leganes w 2005 roku. Brali?my udzia? w tym konopnym jarmarku, który jako pierwszy odby? si? w Madrycie, z 1200 nasionami feminizowanymi naszych pierwszych trzech szczepów i listem otwartym wprowadzaj?cym w szczegó?y naszego projektu. Nasiona zosta?y przekazane u?ytkownikom za po?rednictwem Cannabiscafe, stowarzysze? i firm z bran?y.

Publicznie zaprezentowali?my siebie na scenie cannabis jako Sweet Seeds na 1a Expocannabis w La Cubierta de Leganes w 2005 roku. Brali?my udzia? w tym konopnym jarmarku, który jako pierwszy odby? si? w Madrycie, z 1200 nasionami feminizowanymi naszych pierwszych trzech szczepów i listem otwartym wprowadzaj?cym w szczegó?y naszego projektu. Nasiona zosta?y przekazane u?ytkownikom za po?rednictwem Cannabiscafe, stowarzysze? i firm z bran?y.

I Rewolucja Genetyczna, nasiona feminizowane

W 2005 roku rynek nasion konopi by? zmonopolizowany przez holenderskie banki, które pojawi?y si? w po?owie lat 80. W tym czasie sprzedawano g?ównie zwyk?e nasiona, które wytwarza?y ro?liny m?skie i ?e?skie oraz hermafrodyty. Doceniamy prac? wykonan? przez holenderskich pionierów ze zwyk?ymi nasionami i na pewno Sweet Seeds podziwia te wysi?ki i wyniki, ale do tego czasu holenderskie nasiona feminizowane nie cieszy?y si? dobr? reputacj? w?ród plantatorów konopi na ca?ym ?wiecie. G?ównym powodem tej z?ej reputacji by? wysoki odsetek hermafrodytyzmu w?ród ro?lin. Kilku holenderskich pionierów postanowi?o postawi? na tego typu genetyk?, która nie produkuje ‘m??czyzn' i rozpocz??o wprowadzanie jej do sprzeda?y od roku 2000. Przy tych pierwszych holenderskich nasionach feminizowanych wiele ro?lin okazywa?o zarówno kwiaty m?skie, jak i ?e?skie.
Przybycie prawdziwie sfeminizowanej genetyki, bardzo ?ywicznej i aromatycznej, wolnej od m??czyzn i hermafrodytyzmu, to pocz?tek rewolucji genetycznej, która jest dzisiaj rzeczywisto?ci? i która g??boko zmienia rynek nasion konopi. Odsetek hermafrodytyzmu w feminizowanych nasionach Sweet Seeds jest kwesti? przypadkow?. Wynosi mniej ni? 0,1% (1/1000) i zawsze jest konsekwencj? stresu ?rodowiskowego.

Odzyskanie zaufania publicznego

Kiedy przedstawili?my nasze pierwsze trzy szczepy feminizowane w 2005 roku – Black Jack® (SWS01), S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02) i Sweet Tai® (SWS03) – wcze?niej przeprowadzili?my testy na potomstwo z setkami okazów i przetestowali?my nasiona z pomoc? wielu przyjació? i kolekcjonerów, którzy uprawiaj? marihuan?. Produkujemy nasze komercyjne zale?ne od fotoperiodu (nie-autokwitn?ce) nasiona z wykorzystaniem zawsze tych samych rodzicielskich genów (wybranych klonów z elitarnego banku matek Sweet Seeds). Dzi?ki temu mo?emy zapewni? wysokie standardy jako?ci i stabilno?ci, które s? znane wszem i wobec z wyprzedzeniem.
W Sweet Seeds czujemy si? dumni z naszego wk?adu, wraz z innymi pionierskimi bankami nasion feminizowanych z Hiszpanii, do chwili obecnej, kiedy nasiona feminizowane s? ulubione w?ród plantatorów konopi na ca?ym ?wiecie.
Dziesi?? lat temu nasiona feminizowane tak?e musia?y pokona? wiele oszustw i legend miejskich, bez ?adnego wsparcia naukowego. Czas i do?wiadczenie tysi?cy plantatorów konopi pozwoli?y obali? wszystkie te mity.

Bardziej dost?pne i niedrogie nasiona feminizowane

Zanim Sweet Seeds rozpocz?? dzia?alno?? jako seedbank, nasiona konopi by?y sprzedawane w opakowaniach mieszcz?cych co najmniej 10 lub 15 nasion. Poza tym, tych kilka nasion feminizowanych, które mog?yby zosta? znalezione na rynku, by?o bardzo drogich. Aby uzyska? wersj? ?e?sk? ze zwyk?ych nasion, hodowca musia? zap?aci? dwa razy tyle, a nawet wi?cej. W 2005 roku ta?sze sfeminizowane nasiona dost?pne w Europie kosztowa?y na rynku 110 € za opakowanie 10 nasion (11 € za nasionko). Aby u?atwi? dost?p dla naszych potencjalnych klientów do ró?nych odmian feminizowanych, zdecydowali?my si? spakowa? nasiona w opakowania po 3 nasiona przy znacznie obni?onych cenach dost?pu do naszych odmian. Poza tym, nasze pierwsze trzy odmiany trafi?y na rynek z cen? za materia? siewny, która by?a o 50% ta?sza ni? najta?sze feminizowane nasiona, które mo?na by?o znale?? wtedy na rynku. Stosunek jako?ci i ceny naszych nasion jest jednym z naszych g?ównych znaków identyfikacyjnych, od kiedy zacz?li?my prac? jako seedbank.
Smak i aromat

Pierwsze holenderskie seedbanki i pierwsi w Ameryce Pó?nocnej (USA i Kanada) hodowcy konopi koncentrowali swoje wysi?ki na produkcji nasion, które s? ?atwe w uprawie, z wysokim poziomem kannabinoidów, o masowej produkcji ?ywicy i g?stych p?kach. Byli oni równie? skoncentrowani na wyborze cech, które mog?yby lepiej zaspokoi? wymagania uprawy w pomieszczeniach ze sztucznym ?wiat?em. W Sweet Seeds od pierwszych dni jak kolekcjonerzy genetyki skupiamy si? na doborze genetyki z wyj?tkowymi cechami organoleptycznymi (smak i zapach). Dla nas smak i zapach s? tak samo wa?ne jak utrzymanie kannabinoidów na wysokich poziomach, ilo?? ?ywicy lub wiele innych po??danych cech. W ten sam sposób przy wyborze wina mamy tendencj? do patrzenia nie tylko na zawarto?? alkoholu, ale tak?e, a nawet bardziej, na jego w?a?ciwo?ci organoleptyczne. Kiedy mamy wybra? cechy genetyczne konopi, równie? zwracamy uwag? na smak i aromat, wysoki poziom kannabinoidów, wysok? wydajno?? i inne po??dane cechy.

II genetyczna rewolucja, nasiona samokwitn?ce – autoflowering

Pod koniec 2007 roku w Sweet Seeds zacz?li?my nasze pierwsze do?wiadczenia z niektórymi ciekawymi odmianami genetyki, które rozpoczyna?y kwitnienie niezale?nie od ilo?ci godzin ?wiat?a dziennie. Ta genetyka rozpoczyna?a kwitnienie automatycznie po osi?gni?ciu dojrza?o?ci p?ciowej. Ich pierwsze kwiaty staj? si? widoczne po 21 dniach od kie?kowania i pojawienia si? pierwszych okr?g?ych li?ci (li?cieni).
Tego typu genetyka mia?a z?? reputacj? w 2007 roku, kiedy nasiona feminizowane pojawi?y si? na rynku. Wi?kszo?? hodowców konopi gardzi?o nimi, g?ównie ze wzgl?du na prymitywno?? genetyki Cannabis Ruderalis, z której wynika?y cechy powoduj?ce kwitnienie automatyczne. Ro?liny te wytwarzaj? niewiele ?ywicy, z bardzo niskim poziomem kannabinoidów. Smak i zapach byty równie? do?? nieprzyjemne.
W Sweet Seeds szybko zdali?my sobie spraw?, jak przydatne mog? by? te geny do samokwitnienia, je?li tylko s? prawid?owo wprowadzone w doskona?ych elitarnych klonach naszego banku matek. Od tej prymitywnej genetyki chcieli?my uzyska? tylko cechy odpowiedzialne za automatyczne kwitnienie.
Jedn? z g?ównych zalet jest to, ?e genetyka autoflowering sprawia, ?e mo?liwe jest kwitnienie ro?lin konopi indyjskich na zewn?trz przez ca?y rok, o ka?dej porze roku (tak d?ugo, jak minimalne temperatury pozwalaj? na to). Inn? wa?n? zalet? jest bardzo szybkie kwitnienie. Ta genetyka produkuje doskonale uformowane p?ki, które s? wype?nione aromatyczn? ?ywic? – tylko dwa miesi?ce po kie?kowaniu. Niewielki wzrost tych genetyk, a tak?e zdolno?? kwitnienia poza sezonem i szybki cykl ?ycia, czyni? je równie? bardzo dyskretnymi.
W 2009 roku przedstawili?my pierwsze trzy feminizowane Sweet Seeds autokwitn?ce: Speed Devil Auto® (SWS11), Big Devil Auto® (SWS15) i Fast Bud Auto® (SWS16). Cannabisowi hobby?ci natychmiast dowiedzieli si?, jak korzysta? z poszczególnych cech oferowanych przez te nowe odmiany kwitn?ce automatycznie.
Wykorzystali?my te pierwsze szczepy samoczynnie zakwitaj?ce jako materia? wyj?ciowy do wprowadzenia genów autoflowering do nowych odmian, hybrydyzacji ich z elitarnymi klonami z banku matek Sweet Seeds. Nowe niespotykane zapachy pojawi?y si? w?ród szczepów autoflowering. Ka?da hybrydyzacja z elitarnych klonów z naszego banku matek miata pozytywny wptyw, zwi?kszaj?c produkcj? ?ywicy, wygl?d kwiatów, poziomy kannabinoidów i wszystkie inne po??dane cechy.

F1 Fast Version, rodzina Red i kwitn?ce automatycznie szczepy XL

Po hybrydyzacji genetyki samozakwitaj?cej z zale?nym od fotoperiodu elitarnym klonem, aby utworzy? now? genetyk? autoflowering, pierwsza generacja tej krzy?ówki jest znana jako F1 Hybrid. Jest w 100% zale?na od fotoperiodu, co oznacza, ?e nie pojawi? si? okazy kwitn?ce automatycznie. Dzieje si? tak dlatego, ?e gen automatycznie kwitn?cy jest recesywny. Dwa kolejne pokolenia selekcji i krzy?owania b?d? konieczne, aby ustawi? cech? autoflowering w 100% populacji. Z naszych procedur pracy przy tworzeniu nowych szczepów autoflowering zaobserwowali?my, ?e zale?ne od fotoperiodu hybrydy F1 prezentowa?y cykl kwitnienia szybszy ni? oczekiwano, co skraca czas kwitnienia i dojrzewania o 1 lub 2 tygodnie. Elitarny klon przyczynia si? do cech genetycznych hybrydy F1 o zale?no?ci od fotoperiodu w 100% populacji, podczas gdy geny autoflowering przyczyniaj? si? u hybrydy F1 do szybkiego kwitnienia w 100% populacji.
Korzystaj?c z tej cechy szybkiego kwitnienia u szczepów zale?nych od fotoperiodyczno?ci, w roku 2013 przedstawili?my now? lini? nasion o nazwie “F1 Fast Version”, w której reprezentowane s? szybkie wersje kwitnienia niektórych klasyków Sweet Seeds, takich jak Cream Caramel F1 Fast Version® (SWS40), Green Poison F1 Fast Version® (SWS41) itd.
Równie? w sezonie 2013 zaprezentowali?my nowe egzotyczne i atrakcyjne wizualnie rodziny genetyki autoflowering. Ze wzgl?du na czerwone barwy nazwali?my je “Red Family”. Czerwony kolor tych odmian zosta? wyizolowany z czerwonych kwiatów konopi genetyki rodzimej dla regionu Chitral w pakista?skich górach Hindukuszu.
W Sweet Seeds walczyli?my, aby stopniowo zwi?ksza? rozmiar wszystkich naszych genetyk autoflowering, rozwijaj?c grup? autokwitn?cych szczepów wyró?niaj?cych si? wysoko?ci? i wielko?ci?, takich jak Big Devil #2® (SWS20), Big Devil XL Auto® (SWS28) i Cream Mandarine XL Auto (SWS55).

Nowo?ci na nasze 10-lecie

W sezonie 2015 b?dziemy kontynuowa? nasz? (r)ewolucj? autoflowering, prezentuj?c dwa nowe szczepy tego typu: Cream Mandarine XL Auto® (SWS55), wysok? wersj? naszej Cream Mandarine Auto® (SWS29); oraz Killer Kush Auto (SWS56), wersj? automatycznie kwitn?c? naszej Killer Kush FI Fast Version (SWS52).
W ostatnim sezonie 2014 roku zaprezentowali?my nasz pakiet “Sweet Mix Auto” powsta?y w celu zapewnienia wysokiej jako?ci nasion autoflowering w ekonomicznej cenie, która jest dostosowana do obecnej sytuacji kryzysu finansowego. Aby poprawi? nasz? ofert? wysokiej jako?ci nasion ekonomicznych w obecnym sezonie 2015 równie? wprowadzamy nowy pakiet “Sweet Mix Feminized” z 10 nasionami wybranymi losowo spo?ród wszystkich szczepów zale?nych od fotoperiodyczno?ci (nie za? autoflowering) z kolekcji Sweet Seeds. Te pakiety “Mix” s? dost?pne w cenie detalicznej 35 €. Ka?dy materia? siewny b?dzie kosztowa? 3,5 €, co czyni go prawdopodobnie najta?szym nasionkiem wysokiej jako?ci na rynku.

Z my?l? o zbiorowych zakupach i stowarzyszeniach u?ytkowników konopi w tym sezonie prezentujemy tak?e nowe formaty opakowa? po 25 i 100 nasion niektórych z najbardziej cenionych szczepów od Sweet Seeds. Szczepy, które b?d? dost?pne w tych formatach opakowa? to: Cream Caramel® (SWS04), Cream Caramel Auto® (SWS22), Big Devil XL Auto® (SWS28) i Green Poison® (SWS14).

Promocja X rocznica 3 + 15 + 2

Aby uczci? t? okr?g?? rocznic? z Wami wszystkimi, mamy specjaln? ofert?, która jest dost?pna dla wszystkich nasion Sweet Seeds. W trakcie tej specjalnej oferty na nasz? X Rocznic?, wszystkie nasze pakiety nasion 3 szt. b?d? zawiera? 1 bezp?atn? pestk? i wszystkie nasze pakiety 5 nasion b?d? mie? 2 darmowe nasiona. Mo?esz sprawdzi? czas trwania tej oferty na WWW.SWEETSEEDS.ES. Dzi?kujemy wszystkim za wspieranie nas przez te 10 lat.

Big Devil Auto

 

Bloody Skunk Auto

 


Cream Caramel

 

Cream Mandarine

 

 

Green Poison

 

 

Killer Kush

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz