Verzoek uitzondering mediwiet patiënten voor speekseltest

MEDICINAAL Cannabis Nieuws
Op 1 december heeft stichting PGMCG een brief gestuurd naar de vaste commissies van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede Justitie en Veiligheid, alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met het verzoek om een uitzondering te maken voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken in het verkeer.

Door de speekseltest, die in 2017 van kracht is gegaan, zijn er nu inmiddels vele patiënten de dupe, terwijl ze hiervoor een uitzondering hadden. Dit heeft een grote impact. Zij verliezen hierdoor o.a. hun baan en sociale contacten.

Aangezien het KNMP geen antwoorden krijgt en er in die drie jaar bijna niks is ondernomen, voelen wij ons genoodzaakt om deze brief aan de commissies te schrijven en hopen dat er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren.

Geen effect

In onderstaande onderzoeken is niks bekend bij onderzoek van patiënten met dagelijks gebruik: In een klinische studie met 26 gezonde occasionele cannabisgebruikers veroorzaakte THC beperkingen bij 40 en 100 minuten na consumptie, maar niet meer na 4 en 5 uur. CBD veroorzaakte geen effect. Deelnemers inhaleerden THC-dominante, CBD-dominante, THC/CBD-equivalent en placebo-cannabis door een vaporizer, die allemaal 8 rijtesten op de weg aflegden. De dosering van THC en CBD was 13,75 mg. Het primaire eindpunt was SDLP (standaardafwijking van de laterale positie, wat een maat is voor het weven van de rijstrook). Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics van de Universiteit van Sydney, Australië, Sydney en andere instellingen uit Australië en Nederland. De waardevermindering zoals gemeten door SDLP na verdampte THC-dominante en THC/CBD-equivalente cannabis in vergelijking met placebo was significant groter met 40 tot 100 minuten, maar niet met 240 tot 300 minuten. Er waren geen significante verschillen tussen CBD-dominante cannabis en placebo. De auteurs merkten op dat “de grootte van het effect voor CBD-dominante cannabis mogelijk geen klinisch belangrijke aantasting heeft uitgesloten en dat de geteste doses mogelijk geen algemeen gebruik zijn”.

Verzoek uitzondering mediwiet patiënten voor speekseltest

Kamervragen over onderzoek medicinale cannabis

Op 14 december heeft Vera Bergkamp (D66) Kamervragen ingediend aan Tamara van Ark (VVD), minister voor medische zorg, naar aanleiding van het artikel van PGMCG over de vraag aan het Zorg Instituut Nederland omtrent de vergoeding van medicinale cannabis door de zorgverzekeraars. Het antwoord was diepbedroefd en wij vinden het fijn dat Vera hier vragen over stelt.

1 – Bent u bekend met het bericht ‘Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!’

Ja.

2 – Deelt u de mening dat het voor het fundamentele klinische onderzoek naar de werking van medicinale cannabis dat nu loopt naar aanleiding van de motie Bergkamp, én voor toekomstig aanvullend onderzoek naar aanleiding van de motie Bergkamp/Sazias, van groot belang is dat het Zorginstituut openheid geeft over de criteria op basis waarvan zij besluit dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om een geneesmiddel te kunnen beoordelen?

De criteria die het Zorginstituut hanteert voor het bepalen of wordt voldaan aan de stand van de wetenschap en praktijk zijn openbaar. Onderzoekers kunnen hier dus al op inspelen en doen dat hopelijk ook. Ik vind het erg belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt dat kwalitatief goede resultaten oplevert. Uit de verkenning medicinale cannabis die ik op 7 december 2020 met uw Kamer heb gedeeld, is opnieuw gebleken dat weliswaar voor uiteenlopende aandoeningen de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van cannabis is onderzocht, maar dat de verrichte onderzoeken meestal meerdere tekortkomingen hebben en niet consistent zijn in de uitkomsten en conclusies. Met andere woorden: de kwaliteit van bewijs voor de werkzaamheid van medicinale cannabis is over het algemeen laag. Door subsidieverlening voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis te laten verlopen via ZonMw, waarmee een grondige beoordeling van onderzoeksvoorstellen wordt gewaarborgd, zet ik in op kwalitatief goede uitkomsten. De focus van het aanvullende onderzoeksprogramma waaraan ik momenteel werk samen met het Bureau voor Medicinale Cannabis en ZonMw komt te liggen op toegepast onderzoek. Hiermee kunnen eventuele positieve resultaten worden gebruikt voor een aanvraag voor vergoeding van medicinale cannabis bij het Zorginstituut Nederland.

Verzoek uitzondering mediwiet patiënten voor speekseltest
Tamara van Ark

3 – Voldoet het genoemde lopende onderzoek naar de werking van medicinale cannabis aan de eisen die het Zorginstituut stelt om het als wetenschappelijk bewijs te kunnen aanvaarden en medicinale cannabis als geneesmiddel te kunnen beoordelen?

Deze vraag kan uiteindelijk alleen worden beantwoord op grond van toetsing door het Zorginstituut zelf. Dat is nu nog niet aan de orde. Het onderzoeksvoorstel van het recent gesubsidieerde onderzoek van het LUMC en het CHDR (Centre for Human Drug Research) is beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria van ZonMw. Deze criteria hebben betrekking op de kwaliteit en de relevantie van het beoogde onderzoek om daarmee te zorgen voor kwalitatief goede en relevante resultaten die toepasbaar zijn in de praktijk. Het project beoogt het huidige tekort aan kwalitatief hoog bewijs voor de effectiviteit van medicinale cannabis bij neuropathische pijn op te vullen. Het is echter niet de taak van ZonMw om te toetsen of een onderzoeksvoorstel voldoet aan de eisen voor opname in het basispakket die het Zorginstituut stelt.

4 – Bent u bereid het Zorginstituut te vragen deze criteria in het geval van medicinale cannabis zo snel mogelijk te delen met de onderzoekers, opdat het lopende én aanvullende wetenschappelijke onderzoek hier direct op gericht kan worden en er geen kostbare tijd verloren gaat en medicinale cannabis zo snel mogelijk vergoed kan worden via het basispakket?

Zie mijn antwoord op vraag 2.

Bovenstaande antwoorden slaan weer nergens op, standaard. Er wordt niet gekeken naar het belang van de patiënt die het hard nodig heeft. Vaak heeft reguliere medicatie voor hun te veel bijwerkingen of is niet effectief genoeg. Deze moeten dan noodgedwongen andere medicatie gaan gebruiken? Mensonwaardig!

www.pgmcg.nl

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht