Pravd?podobn? nejv?tší plantáž konopí, jakou jste kdy vid?li

Vsadíme se, že toto je pravd?podobn? nejv?tší grow konopí, jaký jste kdy vid?li. Ve skute?nosti to dokonce není ani grow… Toto je plantáž a v dubnu stráví p?es 30 lidí m?síc sklízením 6.500 rostlin Paradise Seeds.
Vsadíme se, že toto je pravd?podobn? nejv?tší grow konopí, jaký jste kdy vid?li. Ve skute?nosti to dokonce není ani grow… Toto je plantáž a v dubnu stráví p?es 30 lidí m?síc sklízením 6.500 rostlin Paradise Seeds.
Seed banka z Amsterdamu byla druhým rokem exkluzivním dodavatelem semen pro první p?stování lé?ebného konopí v Latinské Americe a výsledky… inu, vypadají, jako by pocházely p?ímo z ráje!
Tyto rostliny jsou p?stovány v Chile a tvo?í plantáž, na které se p?stovalo od ?íjna 2015 (na jižní polokouli je to za?átek jara). Pláž vede spole?nost Daya, nezisková organizace, která má za cíl produkovat lé?ebné konopí pro pacienty v celém Chile.
„M?li byste vid?t palice,“ ?íká spoluzakladatel a ?editel spole?nosti Daya, Nicolas Dormal. „Jsou fenomenální!“ T?ší na sklizen, která prob?hne p?íští m?síc, ale také má malinko obavy. „Bude to spousta práce,“ usmívá se. „Našt?stí jsme minule dostali darem 30 pár? nových n?žek. Budeme je pot?ebovat!“
Daya za?ala s 6.900 semeny od Paradise. Ta byla vysazena p?ímo do p?dy, polovina venku a polovina v plastových tunelech. Po obrovském úsp?chu minulý rok tým spole?nosti Daya trochu experimentoval a pokusil se vylepšit p?stební metody.
B?hem práce p?išli o n?kolik druh?, ale Nicolase to netrápí. „Na za?átku bylo naším cílem vyp?stovat mezi tunou a 1.500 kilogramy palic, které zašleme do laborato?e pro extrakci a výrobu lé?iv. P?ibližn? 6.500 rostlin to zvládlo do plné zralosti, a když p?i pohledu na palice, které na nich jsou, odhadujeme sklizen na asi 2.000 kilogram?.“
Stabilita stranu a vynikající klí?ivost
B?hem rozhovoru s growery z Dayi se neustále opakovala dv? témata, o kterých v souvislosti s rostlinami mluvili – „klí?ivost“ a „stabilita“.
Seed banka Paradise Seeds je známá svými genetikami a svou reputaci získala za 20 let produkování mnohonásobn? ocen?ných strain?. Fotografie z letošního p?stování Dayi jsou d?kazem síly a postavení Paradise v této oblasti. Jednotnost rostlin, tak?ka identický r?st a rozvoj palic jsou známé grower?m, kte?í b?hem mnoha let strainy Paradise Seeds vysazovali.
Šéf spole?nosti Luc Krol vede své šlechtitelské programy p?es 20 let. „Je velmi d?ležité, abychom se na tento proces soust?edili i nadále. Vložili jsme mnoho úsilí do toho, abychom p?ed vypušt?ním strainu vše vychytali. Budeme p?stovat mnoho generací, abychom získali kvality, které hledáme, a já se nikdy nespokojím s tím, abychom byli druzí nejlepší! Mít silné genetiky je pro vytvo?ení stabilního strainu zásadní. Se stabilitou získáte konzistenci a s konzistencí získáte kvalitu, která je v každém semínku.“
Toto je aspekt, který ve spole?nosti Daya objevili velmi rychle. Stabilita genetik znamená, že p?stování Dayi je plné rostlin s podobným r?stem a výnosem, ale liší se v pom?ru THC a CBD. Toto je pro jejich vývoj lék? z lé?ebného konopí (oleje a kapsle) zásadní a sklizené palice jsou otestovány a zpracovávány ur?enou laborato?í, která pot?ebuje konzistenci úrovní kanabinoid?.
Dalším aspektem, který p?stitele z Dayi zaujmul, je úchvatná klí?ivost. Když plánovali projekt takového rozsahu, je úsp?šnost semen d?ležitým faktorem. Získat licenci od vlády na dovoz semen znamená i zodpov?dnost za to, že vše bude provedeno podle pravidel. Takže když do Dayi dorazila zásilka od Paradise, celníci spo?ítali každé jednotlivé semínko! Kdyby semínka nenaklí?ila, neexistovala možnost, jak získat další.
Jak ?ekl Nicolas po první sklizni, „Paradise Seeds p?epsali historii, když se stali partnery p?i prvním legálním dovozu semen do Latinské Ameriky. Ale až pozd?ji jsme ocenili jejich celosv?tovou prestiž získanou za kvalitu a vše se nám vysokou klí?ivostí kolem 94 % potvrdilo.“
P?stování rostlin
Pro p?stování v letech 2015 – 2016 Paradise poskytl Daye 16 nejlepších odr?d bohatých na THC a CBD v lé?ebné kvalit?. Stejn?, jako lé?ebné odr?dy bohaté na obsah CBD, Nebula II CBD a Durga Mata II CBD, cht?li v Daye i výb?r odr?d poskytujících dostatek THC a CBD pro extrakci a lé?ebný vývoj.
Spole?n? s lé?ebnými odr?dami si vybrali také vít?ze z pohár? High Times a High Life, Sensi Star, velmi populární odr?dy Wappa, Jacky White s p?evahou sativy, super povznášející Nebulu a znalci cen?nou Delahaze. Rovn?ž si vybrali dva strainy, které mají genetickou linii rozši?ující p?ímo p?vodní linii (což je d?vod, pro? dostali ozna?ení IBL) – Original Cheese a Original White Widow.

Když Paradise potkal Dayu

V roce 2014 v Paradise Seeds dostali e-mail od spoluzakladatele spole?nosti Daya, Nicolase Dormala. Hledal seed banku, která by dodala semena pro „revolu?ní“ projekt s lé?ebným konopím. Mnoho semenných spole?ností žádost ignorovalo, protože dovoz semen do Chile bylo ilegální, nicmén? majitel Paradise Seeds, Luc Krol, byl tímto snem uchvácen.
P?íb?h o tom, jak Daya za?ala a jak se lidé do projektu zapojili – zakladateli a growery Dayi po?ínaje po politiky, v?dce, léka?e a uživatele lé?ebného konopí, kte?í mají z lék? od Dayi p?ínos – je vylí?en v dokumentu Green Medicine: Chile’s Medical Cannabis Revolution, který m?žete najít na Youtube kanálu Paradise Seeds a letos bude promítán na r?zných veletrzích a festivalech.
Jak v dokumentu ?íká Nicolas, „On (Luc Krol) byl jediný, kdo vid?l vážnost, s jakou jsme tento projekt vedli. Uv?domil si, že nejsme šílenci, když n?co takového žádáme pro takový projekt v Chile.“
Zkrácen? ?e?eno, Daya získala licenci od ú?ad? na zahájení legálního p?stování v Chile a Paradise Seeds se stalo dodavatelem konopných semen, která byla vysazena v ?íjnu 2014. V té dob? vypadalo 300 rostlin jako velké množství. Samoz?ejm? to ale bylo ješt? p?edtím, než za?alo druhé kolo p?stování…
Budoucnost vypadá velmi dob?e, a to nejen pro tuto sklize?, ale pro snahu Dayi o získání životaschopného modelu lé?ebného konopí pro Chile a možná pro celou Latinskou Ameriku. Cílem je spolupracovat s místními ú?ady, aby bylo možné poskytnout levnou lé?bu (p?ípadn? zcela zdarma) pro pacienty žijící v daných oblastech. Je to vzrušující vyhlídka a rostoucí ze silných ko?en? – genetik Paradise Seeds!

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu