Lé?ebné konopí je nyní v Austrálii legální

Australský parlament schválil minulý m?síc nové zákony dláždící cestu pro užívání lé?ebného konopí lidmi s bolestivými a chronickými onemocn?ními.
Australský parlament schválil minulý m?síc nové zákony dláždící cestu pro užívání lé?ebného konopí lidmi s bolestivými a chronickými onemocn?ními.
Dodatky k zákonu o narkotikách povolily legální p?stování konopí pro zpracovatele lé?ebného a výrobu produkt? z n?j. Zm?ny, které d?íve navrhovala Turnbullova vláda, mají oboustrannou podporu.
P?stování konopí pro rekrea?ní ú?ely a jeho užívání z?stává na základ? trestního zákoníku stále nelegální
Ministryn? zdravotnictví Sussan Leyová ?ekla, že pro národ šlo o historický den a lidé, kte?í „dlouho a tvrd? bojovali proti stigmatu kolem lé?ebného konopí a produkt? z n?j i vážn? nemocní pacienti nadále nebudou považováni za zlo?ince“.
„Jde o chyb?jící ?lánek v cest? pacient? za lé?bou, kte?í nyní budou mít hladký p?ístup k místním produkt?m z lé?ebného konopí z farem a lékáren,“ ?ekla.
Na základ? nového federálního schématu mohou pacienti s platným p?edpisem držet a užívat produkty z lé?ebného konopí vyrobené z konopí legáln? vyp?stovaného v Austrálii, a to za p?edpokladu, že produkce byla schválena p?íslušným ú?adem a vyhovuje státním a místním zákon?m. Zm?ny staví lé?ebné konopí do stejné kategorie, jako léky vydávané s omezením, jako je morfin.
Viktoriánská vláda minulý rok oznámila, že legalizuje drogu pro lé?ebné využití v roce 2017. NSW také v sou?asnosti provádí výzkum léku založeného na konopí, Epidolexu, se zam??ením na epilepsii u d?tí a dohlíží na zájmy státu týkající se lé?ebné marihuany.
Therapeutic Goods Administration (TGA) plánuje jednání o konopí pro lé?ebné ú?ely na p?íští m?síc. Ministryn? oznámila, že bude založena nezávislá dozor?í komise, která bude mít dohled nad další etapou zavád?ní národního regula?ního orgánu pro lé?ebné konopí.
„Národní regula?ní orgán umožní vlád? podrobn? sledovat vývoj konopných produkt? pro lé?ebné využití od p?stování po dodávky a omezit jakékoli pokusy
zlo?inc? o zapojení do tohoto procesu,“ ?ekla Leyová.
Národní schéma je dobrou zprávou pro mnoho spole?ností, které aktuáln? soupe?í o krajíc
z lukrativního trhu. Spole?nost MGC Pharmaceuticals, která se zabývá lé?ebným konopím, sledovala nár?st ceny svých akcií.
Spole?nost spolupracuje s University of Sydney, respektive její ekonomickou školou, na vypracování bílé knihy federální vlády pro vytvo?ení pr?myslu lé?ebného konopí. MGC Pharmaceuticals aktuáln? buduje podnik pro kultivaci a extrakci rostliny ve Slovinsku.
Zdroj: businessinsider.com.au

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu