Cannafest 2015

 

I v 21. století je stále ?as na to, aby vznikaly nové tradice, které se mezi lidmi uchytí. P?ed šesti lety jedna taková vznikla v Praze a jmenuje se Cannafest. Ano, je to tak, šestý ro?ník již tradi?ního konopného veletrhu se konal od šestého do osmého listopadu, a my jsme u toho samoz?ejm? nemohli chyb?t. Jako vždy se s vámi chceme pod?lit o to nejlepší na stránkách magazínu Soft Secrets!
Cannafest potvrzuje každý rok, právem nese ozna?ení mezinárodního konopného veletrhu. Pokaždé se zde sejdou nejen vystavovatelé z celého sv?ta, ale také návšt?vníci z r?zných kout? zem?koule. A jako vždy pro n? m?l Cannafest i letos p?ipravený bohatý program zahrnující sout?že, výstavy, odborné p?ednášky, koncerty a spoustu další zábavy. Kdo si koupil t?ídenní vstupenku, ur?it? neprohloupil a prožil pohodový víkend. Poj?me to tedy vzít p?kn? od za?átku.
P?kný pátek na rozjezd
Brány výstavišt? v Praze Holešovicích se otev?eli v 6. 11. v 11:00. Už p?edtím však v okolí postávaly hlou?ky prvních nedo?kavc?, kte?í si cht?li projít výstavu p?kn? v klidu. Plán jim z?ejm? vyšel jen ?áste?n?, protože Pr?myslový palác se za?al pom?rn? rychle plnit, a dni s menším po?tem lidí se mohlo každému jen zdát. Každý kdo vešel, dostal hned u dve?í n?jaké letá?ky, plakáty a další dáre?ky, o které nebyla nouze ani na výstavní ploše. Vystavovatelé se p?edhán?li s rozdáváním katalog?, samolepek, tašek, drti?ek, kšiltovek, tri?ek, papírk? a dalších oblíbených a užite?ných reklamních p?edm?t?. Kdo p?išel pro v?ci grátis, ten op?t nelitoval. Na své si p?išli i milovníci nákup?. K dostání bylo nep?eberné množství konopné kosmetiky, potravin z konopí, konopných piv, bong?, vaporizér?, semínek, p?stitelského vybavení i r?zné literatury zabývající se vším od historie, p?es p?stování až po r?zné zp?soby využití konopí. Nic naplat, konopí má v ?esku bohatou a dlouhou historii a na Cannafestu je to vždy dob?e poznat.

Odborná konference nabídla již v pátek bohatý program. Hodn? se mluvilo o Americe, kde probíhá legalizace konopí jako lavina nap?í? mnoha státy, a kde se tento krok jeví jako trefa do ?erného. Snad se také jednou do?káme. Mluvilo se i o kanabinoidech obecn?, a jejich r?zných statusech v souvislosti s legislativou. P?i této p?íležitosti dostal prostor u nás velmi oblíbený Scott Blakey alias Shantibaba – legendární šlechtitel, který stojí nejen za semennou bankou Mr. Nise Seeds, ale také za projektem CBD Crew, který se zam??uje na šlecht?ní odr?d s vyšším obsahem CBD. Na CBD Crew se brzy podíváme v samostatném ?lánku. Odborný program vždy probíhá v levém k?ídle Pr?myslového paláce, kde byste našli také oblíbenou Vapo Lounge – zde si mohou návšt?vníci vyzkoušet nep?eberné množství vaporizér? od mnoha výrobc?. Vaporizaci bylo možné vyzkoušet s celou ?adou bylin. V levém k?ídle to celkov? žilo. Kdo by nevzal zavd?k vaporizér?m, mohl si užívat nau?ného, zábavného a sout?žního pódia. Mohli jste se t?eba dozv?d?t n?co o domácím kompostování nebo prov??it své znalosti v THC kvízu. Program zde probíhal celý víkend.
Páte?ní po?así bylo dost dobré i na zábavu p?ed Pr?myslovým palácem, kde se nacházela Chillout zóna. Zde se st?ídal jeden DJ za druhým od dopoledne až do pozdních no?ních hodin. Kdo nem?l to št?stí, aby se mohl zú?astnit páte?ní VIP party, m?l výbornou alternativu práv? v Chillout zón?.

Sobotní hukot
No jo, v sobotu to byl opravdu hukot. Už pár desítek minut p?ed otev?ením brány se za?ali lidé ?adit do fronty. Letos ale z?ejm? byl prodej lístk? a náramkování návšt?vník? vy?ešeno lépe, protože v p?edchozích letech byly fronty daleko d?siv?jší. Oficiální ?ísla p?itom ?íkají, že návšt?vnost byla letos ješt? vyšší než loni. A málokdo by asi protestoval. Uli?ky mezi stánky vystavovatel? byly brzy plné, stejn? jako prostranství p?ed Palácem. Atmosféra se ale nezm?nila. I když se lidé museli místy proplétat jeden p?es druhého, nikdo se zbyte?n? nenervoval. Trochu mi bylo líto vystavovatel?, kte?í m?li na svých stáncích kola št?stí. Ta byla letos velmi populární a ti, kte?í s nimi to?ili, se celý víkend nezastavili. Kdo by také necht?l vyhrát za pár korun ceny, jejichž hodnota byla i p?es tisíc korun? V podstat? jakákoliv vyhlášená sout?ž byla v sobotu plná zájemc? o výhru, a? už byla jakákoliv.
První polovina programu sobotní odborné konference byla zam??ená na mezinárodní situaci v oblasti legalizace konopí, zatímco odpolední ?ást se zabývala lé?ebným využití konopí. V této ?ásti vystoupil i Doc. Lumír Ond?ej Hanuš, profesor hebrejské univerzity v Jeruzalém? a bezesporu nejv?tší ?eský expert na konopí. Vždy? s prvními pokusy ú?ink? konopí za?ínal již v sedmdesátých letech minulého století! Škoda, že jsem jeho p?ednášku nestihl absolvovat, m?l jsem ?as pouze nahlédnout do sálu. P?íšt? už si ji ur?it? nenechám ujít. Sobotní program byl nejnabit?jší nejen co se tý?e odborné konference, ale i doprovodného programu, Chillout zónu nevyjímaje. My jsme se ale zam??ili i na to, co je na poli konopné kultury nového.

Novinky v konopné branži
Jednozna?n? nejv?tší boom zažívá CBD. Tento kanabinoid má dv? zásadní výhody – možnosti jeho využití v léka?ství jsou obrovské, a navíc je legální v mnoha zemích. CBD není psychoaktivní, a jediné, co se vám po jeho požití m?že p?ihodit, je to, že usnete. CBD se používá p?i lé?b? zán?t?, odstra?ování bolesti, pro uklidn?ní a p?i dalších p?íležitostech. Na Cannafestu jste si mohli po?ídit oleje s r?zným podílem CBD nebo zakoupit velmi ?isté CBD extrakty. Ve srovnání s lo?ským rokem byl nár?st výrobc? a prodejc? produkt? obsahující CBD neuv??itelný.
V lé?ebném využití konopí je celkov? vid?t výrazný posun. Celá ?ada semenných bank nabízí odr?dy s vyrovnan?jším pom?rem THC a CBD, ale to je jen za?átek. Roste podíl firem, které vyráb?jí a nabízejí kosmetiku, tinktury, oleje, potraviny a další v?ci z konopí. Zkrátka a dob?e, produkce lé?ebných výrobk? se vztahem ke konopí roste, a to je dob?e. Na Cannafestu jsme vid?li i konopný beton, seznámili se s tepeln?-izola?ními vlastnostmi konopí a dalším možným využitím ve stavebnictví. Konopí je neskute?n? užite?ná rostlina, a my jsme rádi, že její výhody je možné prakticky p?edvést tolika lidem.

Jestliže v p?edchozích letech byl znatelný nár?st v oblasti LED osv?tlení, dnes se zdá, že se trh za?íná malinko stabilizovat. Osobn? si myslím, že trh s LED moduly se ubírá správným sm?rem a dlouhodob? vydrží pouze kvalitní a osv?d?ení producenti. Vše ovšem ukáže až ?as. Zajímavé je, že se na trhu objevují nové vysokotlaké sodíkové výbojky, které mají mít mnohem vyšší ú?innost díky upravenému sv?telnému spektru. Osv?tlení rostlin m? osobn? velice zajímá a p?edpokládám, že se na nové HPS výbojky brzy podívám v praxi.
Zeptali jsme se také na novinky v oblasti semínek. Co nového nám chystají semenné banky? Jouke z Dutch Passion nám prozradil, že jejich bestseller mezi automaty Think Different se brzy do?ká své klasické verze. Jeho zk?ížením s odr?dou Powerplant získali chlapci z DP rychlekvetoucí, ale nikoliv automatickou odr?du. To by mohlo vést k ješt? vyššímu výnosu, možnosti klonování této genetiky a p?stování v?tších exemplá??. Jouke nám také prozradil, že prodej klasických (regular) odr?d už v jejich firm? tvo?í pouhá 3 %. Feminizovaná semena válcují regulary už ?adu let, ale up?ímn? jsem takovou p?evahu ne?ekal. P?íznivci DP se každopádn? mohou t?šit na celkem šest nových odr?d, které se objeví hned v lednu p?íštího roku. Martina z Royal Queen Seeds nám s radostí oznámila, že všechny odr?dy, které RQS uvedla na trh v roce 2015 – Chocolate Haze, Critical Kush, Blue Cheese Automatic a Lemon Haze – se skv?le ujaly, a Lemon Haze získala nejvíce pozitivních ohlas? od p?stitel?. V p?íštím roce na nás RQS chystá více odr?d s vyšším obsahem CBD, takže se máme na co t?šit.
Rozlu?ková ned?le
Záv?re?ný den Cannafestu se nesl v duchu maximální pohody. Lidí již bylo mén?, ale program byl stále dost bohatý. Návšt?vníci se op?t mohli dozv?d?t spousty zajímavých informací o lé?ebném konopí a nechyb?l ani krátký blok o p?stování. Kdo cht?l, ned?li si užil naplno, stejn? jako p?edchozí dva dny. Na Cannafest prý zavítalo p?es 27 000 lidí, a to je velká paráda. Už se moc t?šíme na další ro?ník, ur?it? p?ijedeme. P?ipojte se k nám, veletrh v srdci Evropy stojí za to!

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu