T?i metody Bio Nova pro zaru?ený úsp?ch

Základní metoda… Ano, m?že to být až takto jednoduché, pouze se dv?ma výrobky:

Pro všechny inertní nebo um?lé substráty je ur?en systém A a B:

 • Nutri-Forte A a B ve stejných dávkách p?i p?stování na rockwool.
 • Coco-Forte A a B ve stejných dávkách p?i p?stování na kokosovém substrátu.

Nebo s použitím SuperMix?:

 • Soil-SuperMix na zeminu ?i další p?stební substráty.
 • Hydro-SuperMix p?i p?stování s koncovým kapa?em na zemin? nebo na jakémkoliv jiném substrátu.
 • NFT-Aqua-SuperMix p?i p?stování v NFT systémech.
 • LongFlower-SuperMix ve všech p?stebních systémech pro rostliny s dlouhým obdobím kv?tu.
 • Použijte PK 13-14 v kombinaci se VŠEMI SuperMixy v období kv?tu.

Nadšený zp?sob… p?idejte další ?ty?i výrobky:

K základní ?ad? produkt? uvedených výše p?idejte následující:

 • BioRoots p?i zasazování nebo p?esazování rostlin pro optimální ochranu ko?en? a jejich vývoj.
 • BN-Zym k rozšt?pení zbytk? rostliny do znovu vst?ebatelných prvk?.
 • TML, The Missing Link k dosažení neuv??itelné odolnosti rostliny a k velmi rychle pracujícímu imunitnímu systému.
 • X-ceL Booster… booster ?íslo 1, p?ipraven pro kombinaci se všemi nebo jakýmkoliv produktem uvedeným výše a to ke zvýšení kvality sklizn? ale i k zvýšení jejího objemu.

Tyto ?ty?i produkty sami o sob? anebo jako kombinované zvyšují vaše možnosti a p?inášejí okamžitou odm?nu. Rostliny z nich mají prosp?ch a vy se u?íte. Prohloubené znalosti vám napom?žou lépe pochopit pot?eby vaší rostliny. Jelikož m?žete p?stovat chyt?e, vaše sklize? se v každém sm?ru zlepší..
Profesionální zp?sob…Povyšte vaše p?stování na

ješt? vyšší úrove?:

Pokud jste na nekone?né cest? za dosažením té nejlepší kvality a množství nebo chcete pouze vyzkoušet speciální odr?dy: Použijte celou škálu produkt? v kombinaci s produkty uvedenými výše. Použijte P 20 a K 20 místo PK 13-14, abyste ješt? více podpo?ili vaši rostlinu. Použijte hlavní prvky jako samostatná hnojiva, jako nap?íklad dusík, fosfor, draslík tak jako i vápník ?i ho??ík, abyste ješt? více zlepšili váš zp?sob hnojení, a tím pádem budete moci vaší rostlin? nabídnout okamžitou pomoc, pokud to bude pot?ebovat. MicroMix, kombinace stopových prvk?, kyselina citrónová k p?idání sacharid?; FreeFlow, SprayMix, AlgaeMix a Vitrasol, všechno organické p?ísady, a mnohem více produkt? pro profesionály, ze kterých si m?žete vybrat…

Samoz?ejm? vaše možnosti jsou s tak rozsáhlou ?adou produkt? neomezené. Pro ty, kte?í cht?jí experimentovat, je to neomezená možnost r?zných kombinací všech t?í zp?sob? p?stování Bio Nova.

Your Green Companion in every way
www.bionova.nl

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu