Jak naklí?it stará semínka


Mnoho p?stitel? zná ten p?ípad, kdy najde n?jaká starší semínka své oblíbené odr?dy nebo ze sklizn?, která byla fakt dokonalá. Tato semínka jsou ?asto skladována nevhodn? a jejich šance na vyklí?ení je p?i b?žném postupu minimální. I minimální šanci je však t?eba využít. Poj?me se podívat na to, jak je možné stará semínka p?ivést k životu.

Semínka v okysli?eném roztoku vody a cukru

?asto se stává, že si schováme semínka, která se objevila v naší nebo cizí úrod? a víme, že by stálo za to, si z nich n?co vyp?stovat. Jenomže roky ubíhají rychleji, než bys ?ekl švec a semínka upadnou v zapomn?ní. Jednoho dne otev?eme sk?í?, šuplík nebo n?jakou krabi?ku a ejhle, koukají na nás semínka, která v nás vzbudí vzpomínky na starou dobrou odr?du ?i úsp?šnou úrodu. Semínka zasejeme nebo necháme vyklí?it na klí?ícím papí?e a nic se nestane. Semínka se ani neotev?ou a ta, která se otev?ou, už se dál nerozvíjejí. V?tšina z nás si ?ekne, že už nemá smysl n?co dalšího zkoušet a semínka vyhodí. Nic se ovšem nemá vzdávat tak lehko.

První chybou ud?lanou p?i klí?ení jakýchkoliv starších semínek je jejich okamžité zasetí do zeminy nebo jiného p?stebního média. Semínka musíme nejprve po?ádn? namo?it, protože jsou pravd?podobn? nadm?rn? suchá. M?žeme tedy nejprve vzít pár semínek a zkusit s nimi ten nejjednodušší zp?sob. Namo?íme je na 24 hodin do odstáté vody o pokojové teplot? a po uplynutí této doby je zasejeme do malého množství lehkého p?dního substrátu. Substrát je vhodný zejména proto, že obsahuje ur?ité množství živin, ze kterých m?že semínko ?erpat energii pro sv?j vývoj v rostlinku. Pokud bychom cht?li použít rockwool nebo kokos bylo by dobré je namo?it v roztoku s hnojivy. Dávku hnojiv bychom dali ovšem pouze polovi?ní až t?etinovou oproti dávce doporu?ené. Jestliže tento postup vyjde a ze semínka vyrostou rostlinky, máme vyhráno.

Obal porušený skousnutím mezi zuby

Pokud se ani do sedmi dn? nic ned?je, pokusíme se opatrn? vyndat semínka z p?stebního média a zkontrolujeme jejich stav. Jsou možné dv? varianty – bu?to jsou semínka stále uzav?ená a nekouká z nich ani klí?ek nebo jsou n?která z nich prasklá a vykukuje z nich malý ko?ínek. Jestliže semínka praskla a z n?kterých dokonce kouká ko?ínek, je to dobré znamení, že jsou semínka živá a jediné, co jim chybí je dostatek energie na to, aby se vyvinula. U semínek uzav?ených m?že být d?vodem p?íliš silný obal, kterým není klí?ek schopen proniknout, ale také kombinace silného obalu a nedostatku energie v klí?ku. Nyní tedy pot?ebujeme semínk?m pomoci s p?ekonáním jeho obalu. Obal je po sklizni m?kký a slabý. ?ím je semínko starší, tím je obal sušší a tvrdší. N?kolik let stará semínka uschovaná v šuplíku mohou mít obal velmi tvrdý. Tím, že semínka namo?íme na 24 a více hodin do vody, obal trošku zm?k?íme. Když to nesta?í, musíme zvolit radikáln?jší postup. Obal semínka m?žeme obrousit a zten?it brusným papírem. Pro tento ú?el zvolíme velmi jemný brusný papír o zrnitosti minimáln? 180 a pokusíme se semínka ze všech stran obrousit. Obal pot?ebujeme zten?it, ale nikoliv prod?ít, proto postupujeme zlehka a velmi opatrn?. Nyní je vhodné ošet?it semínka od možných choroboplodných zárodk?. P?ipravíme si roztok peroxidu vodíku v koncentraci 0,15 %. V každé lékárn? koupíme 3% peroxid vodíku (H2O2), a pokud ho na?edíme v pom?ru 1:20 s vodou, získáme 0,15% roztok, který pot?ebujeme. Nap?íklad do 200 ml vody kápneme 10 ml koupeného peroxidu vodíku.

N?která semínka se ujala

Semínka pak vhodíme do roztoku a n?kolikrát promícháme, aby byla semínka p?kn? ?istá. Pak je op?t vyndáme a vložíme do dalšího speciálního koktejlu. Tento koktejl je nutné si p?ipravit n?kolik hodin dop?edu, aby sta?il vychladnout. Pova?íme vodu s v?tším množstvím cukru. Cukr se musí ve vod? rozpustit a celé to musí projít bodem varu. ?ekn?me, že na 0,5 litru tohoto roztoku bude sta?it tak t?i až p?t polévkových lžic cukru. Vodu je ješt? dobré okysli?it. Pokud nemáme kyslík v bombi?ce, vháníme do vody vzduch akvaristickým kompresorem n?kolik hodin. Semínka ošet?ená v roztoku peroxidu vodíku vložíme op?t do roztoku vody s cukrem. Pro tento ú?el se dob?e hodí uzavíratelná nádobka. Semínka v nádobce dáme na temné a teplé místo a vy?káme 24 hodin. Po uplynutí této doby zasejeme semínka do p?stebního média, jak bylo popsáno o dva odstavce výše. Tentokrát už by to m?lo vyjít. Pokud ani v tomto p?ípad? neusp?jeme a ze semínek sazeni?ky nevyrostou, máme poslední možnost. Semínka tentokráte nebudeme obrušovat, jen je namo?íme v 0,15% roztoku peroxidu a pak v roztoku s cukrem. P?ed zasetím do p?stebního média semínka vložíme mezi zuby a jemným skousnutím se pokusíme narušit obal. Ideální je, pokud semínko praskne podéln? ze strany, tedy tam, kde se spojují jeho dv? poloviny. Dob?e je to snad vid?t na obrázku. Jestliže ani pak už semínko nevyklí?í, nemáme asi další množnost, jak ho 

Konec dobrý, všechno dobré

probudit k životu. Máme ale ?isté sv?domí, že jsme ud?lali úpln? všechno, co bylo v našich silách.

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu