Samonakvétací odr?dy

Trik se samonakvétacími odr?dami konopí je považovat si jich za to, co jsou…

Trik se samonakvétacími odr?dami konopí je považovat si jich za to, co jsou… a ne kritizovat za to, co nejsou! Automaty jsou rostliny konopí, které byly vyšlecht?ny p?edevším proto, aby kvetly podle svého v?ku, ne podle pom?ru sv?tlo / tma. Díky tomu se skv?le hodí pro p?stování outdoor na severní polokouli. PARADISE SEEDS z Amsterdamu vám p?ináší pr?vodce, který vám pom?že dostat z nich co nejvíce.

Automaty – Pozadí

Základem samonakvétacích rostlin je genetika zvláštní rostliny konopí, konopí rumištního, která roste v oblastech nad 50 stup?? severní ší?ky – od Polska p?es Rusko a ?ínu.
Kv?li nehostinnému klimatu se tato rostlina vyvinula tak, že je malá a k?ovinatá a rovn?ž se u ní objevil cyklus kvetení, který se adaptoval na dlouhé dny sv?tla severní polokoule.
Po mnoho let byl její potenciál p?ehlížen kv?li nízkému obsahu THC, ale díky pokrok?m ve šlechtitelských technikách se stalo možným zk?ížit konopí rumištní s potentn?jšími genetikami. Díky tomu vznikla nová generace automat?, které p?inášejí zvýšený obsah THC a v?tší výnosy a stávají se tak pro growery dobrou volbou.
A te? zpátky ke klad?m! Zatímco nejsou pro každého, hodí se obzvlášt? p?ípadech, kdy jde o:
• Za?áte?níky – Geny konopí rumištního d?lají z rostlin jedince odolné proti nemocem a plísním.
• Rychlost – Rostou a kvetou velmi rychle. Ideální pro netrp?livé growery!
• Kvalitu – Dobré genetiky Paradise Seeds oprav?ují o?ekávat dobrý materiál.
• Sob?sta?nost – Ideální pokud vám jde spíše o osobní a ne o komer?ní materiál.
• Omezení místa – Jejich velikost z nich d?lá vhodné rostlinky do malých zahrad a na balkóny.
• Vlezlé sousedy – Velikost rostlin z nich d?lá kousky snadné na ukrytí!
• Severní léta – ?ekn?me si to up?ímn?, p?ed p?íchodem automat? bylo p?stování na severní polokouli hazardem. Jásejte! Automaty nám p?inesly trávu, která je naše vlastní!

V Paradise Seeds jsme jako jedni z prvních spole?ností p?inesli na trh samonakvétací strainy a pracovali jsme na zp?sobech, jak vylepšit kvalitu a výnosy u každé nové generace. S dobou kvetení 60 – 75 dní p?i p?stování uvnit? a 65 – 80 dní venku máme rostliny, které vyhoví všem chutím!
Od sladkých sativ, jako je náš Auto Jack (k?íženec Jacka Herera / White Widow) a Auto Acid (práce Paradise na strainu Diesel) po kompaktní sílu indiky Pandory (v tradici Afghanu a Sensi Star) a Auto White Berry (rychlý od za?átku do konce) a lé?ebné kvality Vertiga (prysky?i?ný strain p?ipravený b?hem 60 dn?), existuje v naší kolekci automat s tvým jménem! Podívej se na web www.paradise-seeds.com
Abyste ze samonakvétacích odr?d Paradise Seeds dostali to nejlepší, p?ipravili jsme program o 10 krocích, který vám pom?že optimalizovat p?stování a dosáhnout té nejlepší sklizn?.
?t?te, u?te se, užívejte si!

1: Vysazování automat? – Vyberte správný ?as
Krása samonakvétacích rostlin konopí je, že za?nou kvést po 2 – 3 týdnech a ke sklizení jsou p?ipraveny po 10 – 12 týdnech. To znamená, že outdoor growe?i mají možnost dosáhnout dvou, nebo dokonce t?í sklizní b?hem jedné sezóny.
Jak vám ?ekne každý zahradník, ur?ení správného ?asu je velmi d?ležité. Náš základní návod zní:

• Venku sázejte mezi 1. kv?tnem a 1. ?ervencem
• Venku sklízejte mezi koncem ?ervence a koncem zá?í
Doporu?ujeme nechat semena naklí?it na za?átku kv?tna a vysadit je ven uprost?ed m?síce (15. kv?tna). Souvisí to se zm?nou po?así na pozdní jaro, kdy už je po tzv. „Ledových mužích”, kdy se b?hem n?kolika málo dn? znateln? ochladí.
Pokud vysadíte rostliny p?íliš brzy, vaše sklize? m?že být nezralá a menší. P?i dodržení našeho návodu budou vaše automaty t?žit z maximálního možného množství sv?tla.
2: Poskytn?te vašim automat?m dobrý start do života
Po obdržení balení semen konopí od Paradise Seeds zajist?te jejich správné uskladn?ní. Ano, semena jsou hermeticky zabalena, ale jako všechna semena nemají ráda teplotní a vlhkostní výkyvy. Ideální je jejich skladování v lednici nebo ve sk?íni.
Pokud jste p?ipraveni pro klí?ení, postupujte podle našich rad a tip? a dosáhnete nejlepších výsledk? (a? už p?i p?stování v p?d? nebo hydroponních systémech), které naleznete na našem webu.
3: Poskytn?te svým automat?m správné hydrometrické podmínky
Doporu?ujeme zasadit konopí do kv?tiná?e, v n?mž stráví zbytek života. Nejlepší jsou kv?tiná?e o objemu 4 – 10 litr?. Kv?tiná? napl?te kvalitní p?dou.
Protože minerály obsažené v p?d? mohou p?i p?ed?asném vysazení ko?eny spálit, vytvo?te v p?d? malou dírku (asi 3 centimetry) a napl?te ji substrátem pro sazeni?ky. Umíst?te do n?j semínko a zakryjte plastovou kopulí, ?ímž vytvo?íte mikro klima, které usnadní semínku r?st.
Nejjednodušším ?ešením je u?íznout v polovin? PET láhev. Použijete polovinu s ví?kem. Ví?ko odstra?te a umíst?te kopuli nad semínko. Toto je ideální ?ešení pro r?st semene b?hem prvních n?kolika dn?, a? už p?stujete uvnit? nebo venku. Jakmile se objeví první lístky, kopuli odstra?te.

4. Poskytn?te automat?m co nejlepší p?stební médium
V žádném p?ípad? na médiu nešet?ete! Vaše sklize? je p?ímo spojena s kvalitou genetik, p?stebním médiu a podmínkách prost?edí, samoz?ejm? i na kvalit? živin.
Vaše p?stební médium by m?lo být vzdušné, aby byl zajišt?n odvod vody, ale zárove? její zadržování. Ideální hodnota pH by m?la být mezi 5,8 – 6,5. Na trhu existuje mnoho kvalitních substrát?. P?i jejich výb?ru se prakticky nem?žete splést, i když lepší jsou organické substráty – pamatujte si, že do ?eho sázíte, to nakonec sklidíte!
Na webu také naleznete mnoho návod? na p?ípravu vlastního substrátu. M?žete p?idat prvky, jako je kokos, keramzit nebo perlit a zvýšit tak vzdušnost substrátu, rovn?ž tím zajistíte dostatek prostoru pro r?st ko?en?.
5: Zavlažování automat?: Mén? znamená více
Jednou z nejni?iv?jších v?cí, kterou m?žete ud?lat, je její p?elití. Ko?eny se za?nou dusit a nebudou schopné p?inášet rostlin? živiny. Jde o b?žnou chybu, kterou d?lají za?áte?níci. Pokud je rostlina konopí p?elitá, poté se její r?st zpomalí. Za?áte?níci to ?asto považují za znak toho, že se rostlina nevyvíjí… a dají jí více vody a živin (což je podobné, jako postavit zmoklého ?lov?ka pod sprchu!)
Jedním z ?ešení je zvážit rostlinu, když je kv?tiná? vysušený (nap?. po p?esazení), poté p?idat 5 až 10 procent váhy v podob? vody, abyste dostali referen?ní váhu. N?kte?í výrobci lehkých kv?tiná?? doporu?ují zalévat 20 % množství obsahu kv?tiná?e (nap?. u 11litrového kv?tiná?e použít p?i každém zavlažování 2,2 litru vody).

Jestliže si v zavlažování nev??íte, zkuste použít samozavlažovací systém (jako je Autopot nebo Blumat), nebo sledujte vlhkost v p?d?.
Poznámka: Je d?ležité, aby m?ly ko?eny p?ed zavlažováním období relativn? suché p?dy – ko?eny se budou táhnout za vodou dol? a tím se budou vyvíjet.
6: Vyživování automat?: Lehká sva?inka, ne t?žké jídlo
Semena samonakvétacího konopí vytvo?í rostlinu, která je menší a více kompaktní. Výsledkem je, že ko?en jsou leh?í a více k?ehké, než je tomu u normálních nebo feminizovaných p?íbuzných. Z tohoto d?vodu je nutné nep?ehnojit je.
V živoucím provzdušn?ném médiu (p?da s trichodermou, bakterií, kompostem s humusem a fulvokyselinami) by rostliny nem?ly pot?ebovat další živiny po dobu 2 až 3 týdn?. V prvních dnech m?žete podpo?it tvorbu ko?en?. Na trhu je mnoho výrobk?, které se k tomu hodí. Obez?etn? postupujte dle návod? na obalech.
Jestliže máte zahradu, nechte 24 hodin provzduš?ovat kompostovaný mix, který dodá vašim rostlinám opravdový boost. Post?ikování nimbovým olejem je rovn?ž vždy p?ínosné.
7: Zaštipování a SCROG – ano nebo ne?
Možná jste zaslechli, že t?mito technikami se podporuje r?st a zvyšuje výnos.
• Zaštipování – Tento postup podporuje k?ovinatý r?st. P?i zaštípnutí se odstraní ?ást hlavního stonku a v tomto míst? vyrostou dva nové
• SCROG – Tento postup donutí rostliny r?st skrz pletivo. Vrcholky rostou 5 – 7 cm nad pletivo a zbytek rostliny se rozr?stá pod ním.
Je diskutabilní, zda tyto techniky p?inesou znatelný rozdíl ve výnosu u vašich samonakvétacích rostlin konopí, které mají velmi krátký životní cyklus. Za?áte?níci by se m?li t?mto technikám vyhnout a nechat rostliny prost? r?st po svém.
Pokud však chcete tyto techniky vyzkoušet, m?li byste se vyhnout zaštipování a technice SCROG v pozdní fázi kvetení. Rovn?ž byste se m?li t?mto technikám vyhnout u brzy kvetoucích rostlin nebo u t?ch, které za?aly r?st opožd?n?.
U rostlin s delší dobou kvetení je zaštipování možné, m?žete využít Low Stress Training (LST). Protože automaty mají omezenou délku života, t?žko se vzpamatovávají ze stresových situací a podmínek.
8: Sklízejte své automaty postupn?… a v p?ípad? pot?eby po?kejte o chvilku déle
Jedna z v?cí, které si u automat? všimnete, je, že hlavní vrcholky budou p?ipraveny ke sklizni d?ív, než spodní v?tve. Vrchní palice budou vypadat jako ty na obrázku na obalu, zatímco trichomy na spodních palicích teprve za?ínají m?nit barvu. Je to normální!
V tomto okamžiku r?stu p?i p?stování outdoor sledujte své rostliny pozorn?, protože na ?adu p?icházejí faktory prost?edí – od poškození horkem ?i mrazem po výskyt plísní.
Je-li to možné, skli?te palice a po?kejte 6 – 10 dní na palice na spodních v?tvích, aby stihli ?ádn? dozrát. O n?co delší ?ekání povede k zvýšeném výnosu, zlepšené kvalit? a ú?ink?m. Bu?te hlavn? trp?liví! Se sklizní nesp?chejte.
Odhadem se dá ?íct, že automat?m trvá kvetení p?i p?stování outdoor asi o týden déle a ?asy sklizn? uvedené na obalu od semen jsou spíše orienta?ní, ne zcela p?esným údajem. Do hry vstupuje mnoho r?zných faktor?, které ovlivní r?st vašich rostlin – p?íroda je úžasná a nep?edvídatelná…
Brzké jarní p?stování nap?íklad prodlouží proces dozrávání rostliny, protože hodiny slune?ního svitu se stále prodlužují a rostlina to cítí. Jestliže zasadíte po slunovratu, do?káte se doby kvetení kratší o jeden až dva týdny.
U samonakvétacích odr?d m?žete o?ekávat první sklize? p?kných palic v polovin? léta a ve skleníku m?žete na 50° severní ší?ky stihnout až 3 sklizní za rok.
9: P?stujte organicky a zvyšte kvalitu své sklizn?
Organické p?stování napomáhá mikro životu (bakterie a trichodermy), který stimuluje proces trávení a pomáhá p?irozeným živinám dostat se k rostlin?.
To znamená, že rostlina je v menším nebezpe?í p?ehnojení a kone?ný produkt bude ho?et mnohem hlad?eji, než pokud by byl p?ehnojen minerálními hnojivy. Procesu pom?že i asi týden proplachování vodou s upraveným pH, enzymy nebo z?ed?ným roztokem z kompostu.
Zkombinováním kvalitní p?edmíchané p?dy s organickými hnojivy obsahujícími extrakt z ?as, guana, melasy, výtažku z cukrové t?tiny, kokosového džusu, žížalího kompostu dostane vaše rostlina to nejlepší pro život – od za?átku do konce – a uvidíte to na výsledcích.
10: Zorganizujte si p?stování automat?
Rostliny samonakvétacího konopí vám umožní sklízet na 50° severní ší?ky (v?etn? ?ástí USA, Kanady, Japonska, Belgie, Francie, N?mecka, ?eské republiky) sklízet i dvakrát za rok.
Pokud se vrátíme k našim základním radám, všimnete si, že s trochou plánování m?žete sázení pe?liv? vymyslet a získat více sklizní:
• Venku sázejte mezi 1. kv?tnem a 1. ?ervencem
• Venku sklízejte od konce ?ervence do konce zá?í
Se skleníkem je dokonce možné získat i ?tvrtou sklize? – ochrana navíc umož?uje sázet semena v zá?í a sklidit koncem ?íjna / za?átkem listopadu ješt? p?edtím, než dorazí zimní mrazy. Pro growery žijící na jihu Evropy – ?ásti Francie, Špan?lsko a Itálie, je dokonce možné dosáhnout i ?tvrté sklizn?!…
Sklízení koncem roku s sebou však nese své problémy – hlavn? výskyt plísní – ale v dob?e odv?trávaném skleníku se tomu dá zabránit.
Doufáme, že tyto tipy pro vás byly užite?né. Podívejte se laskav? na naše webové stránky a získejte další rady a informace o tom, která semena budou vyhovovat vašim požadavk?m. Paradise Seeds vám p?ejí co nejlepší grow a ohromnou sklize?.

 

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu