Supper cropping

Jedno prasknutí k úsp?chu

Super cropping má za následek silné stonky a výhonky

B?hem desetiletí a p?l zkušeností s touto báje?nou rostlinou jsem narazil na mnoho technik v knihách, u grower? a ve videích s tématem jak vyp?stovat v?tší rostliny a v?tší palice. Jednou technikou, kterou jsem používal o dob, kdy jsem byl ješt? mladík p?stující holandská semínka ze zásob mého otce v roce 1990, byl Super Cropping.

Super cropping je považován za opak LST – low stress technique. Krása LST tkví v tom, že nezp?sobuje rostlince žádný šok, nebo nadmíru stresu. Když je špi?ka rostliny ohnuta sm?rem dol?, rostlina p?irozen? vyšle dávku hormon?. Tyto hormony jsou signálem pro ?ásti rostliny, že se musí stát novým hlavním stonkem, dokud hlavní stonek neroste op?t do své normální výšky a není znovu kolmo k zemi. Toto je základ fungování LST. Super cropping je fyzickým poškozením stonku, jako když si ?lov?k zlomí kost, a provádí se za ú?elem vytvo?ení super rostliny. Rostliny poté siln? závisí na p?irozených r?stových hormonech.
Uvnit? rostliny se toho b?hem super croppingu d?je hodn? a já vše rozd?lím do 5 hlavních t?íd hormon?, které v království rostliny naleznete. T?chto p?t skupin hormon? vám dá dobrý vhled do role každého z nich, k ?emu je rostlinka pot?ebuje v jakou dobu, aby se opravila a p?i r?stu co nejvíce využila své p?irozené schopnosti.

5 hlavních t?íd hormon? a k ?emu jsou:

Ukazová?kem a palcem tla?te do chvíle, kdy ucítíte a uslyšíte prasknutí.

1. Auxiny:

Toto je nejznám?jší hormon. Jde o kyselinu indol-3-octovou (IAA) a je produkována ve špi?kách výhonk?, sazenicemi a tvo?ícími se kv?ty. Když vrchol rostlinky odstraníte, což je známo jako zaštipování, rostlina bude produkovat auxiny, aby opravila poškození a odstran?nou tká?. Ve stejnou chvíli je tento hormon poslán sm?rem dol? od špi?ek rostliny, což potla?í postranní r?st palic. Tím se rostlina stane k?ovinatou. Auxiny jsou také zodpov?dn? za produkci vedlejších ko?en? z ?ízk?. Hraje také roli v ovládání stárnutí a latence semen. Je tedy dobré za?ít se sazenicemi v jemném roztoku s ?asami nebo n?kterém z podp?rných dopl?k?. Je také dobré v?d?t, že auxiny podporují bohatší tvorbu plod?, jestliže se auxiny tvo?í v rostlin? od za?átku p?stování. Takže i když máte rostlinky ze semen, rostlina zareaguje dalším bobtnáním.

2. Cytokininy:

Tento hormon se obvykle nachází v ?asách a hraje obrovskou roli ve vývoji rostliny. Je zodpov?dný za aktivní d?lení bun?k a podporuje tvorbu postranních palic. Cytokininy pracují spole?n? s auxiny následovn?:
Vysoká úrove? + nízká úrove? auxin? = r?st výhonk?
Nízká úrove? + vysoká úrove? auxin? = r?st ko?en?

Všimn?te si, jak zlomený stonek formuje kolínko

3. Gibereliny:

Existuje více než 75 skupiny giberelin?, které byly v rostlin? objeveny. Jsou tak b?žné, že jsou pojmenovány a o?íslovány jako GA1, GA2, GA3, GA4 atd. Hojn? se nalézají v mladých výhoncích a sazenicích. Prodlužování stonk? ?áste?n? závisí na giberelinech. Možná jste n?kdy slyšeli o kyselin? giberelové, která se obvykle ozna?uje jako GA3. Napomáhá p?i klí?ení, obzvlášt? u starších semen, které jsou náchyln?jší k praskání. Pokusy na trpasli?ích rostlinách, které byly post?ikovány kyselinou giberelovou, ukázaly, že dor?staly do normální velikosti, zatímco normální rostliny byly ob?í.

4. Etylen:

Etylen známe obvykle pod názvem etanol. Uhlovodík, který je produkován z aminokyselin v okamžiku, kdy se rostlina dostane do stresu. Zrání nastává, když je dostupný etanol. Ko?eny produkují pom?rn? velké množství ješt? p?ed kvetením, aby samo kvetení zapo?alo co nejsiln?ji. Slyšeli jste n?kdy o staré farmá?ské technice vrážení nože do stonku p?ed sklizní a ponechání jej v n?m jako v rán? ob?ti? Používá se jako technika dozrávání. I když vypadá dost brutáln?. Používá se po celém sv?t? v mnoha zem?d?lských a farmá?ských technikách. Mexi?tí farmá?i dokonce stonek propíchnou a do vzniklého otvoru vkládají kousek d?eva. V??í, že tím dodají sklizni chu? a také že rostliny pak produkují lepší plody.

5. Kyselina abscisová ( ABA )

Je zodpov?dná za uzav?ení stomat b?hem ztráty vody nebo pod vlivem stresu. Kyselina abscisová zastaví p?íjem CO2 a také p?ijímání dostupných živin. Rychlé vypušt?ní hormonu pomáhá latenci a životnosti semene.

Super cropping umož?uje dosáhnout jednotné výšky rostlin

Super Cropping

Nyní již chápete, jak tyto hormony v rostlin? fungují a m?žeme se tak podívat na super cropping.

Mám tuto techniku opravdu rád, protože p?ináší mnoho výhod. Rostlina ošet?ená touto technikou je více k?ovinatá, siln?jší, má d?evnat?jší stonky a širší výhonky. Rovn?ž podle mého p?ináší v?tší výnosy.

Techniky:

Plánem je rozbít vnit?ek stonku a donutit rostlinu vybudovat novou st?nu bun?k, která by m?la být opravena množstvím hormon? zmín?ných výše. Poškození bude opraveno jako kloub na prstu. Uvidíte, že stonek vyroste v míst? poškození tém?? dvakrát tak veliký. P?ínosem tohoto poškození je v další tvorb? hormon? a v?tší schopnosti rostliny vytvo?it siln?jší bun??né st?ny. Existuje více zp?sob?, jak stonek zlomit. Tím nejjednodušším je zlomit jej ukazová?kem a palcem až do t?etího internodia. M?žete jej zlomit jednou až t?ikrát, nebo dokonce víckrát najednou, jak to d?lá rád Kyle Kushman. Dalším zp?sobem je b?hem LST nebo scrogování, když jsou výhonky ohnuty. M?žete je ohnout dol? a udržet rostliny ploché. Kolínko se vytvo?í rychle a objeví se mnoho silných výhonk?. 

2 týdny v?ku – p?ekroucení a super cropping

Abyste kontrolovali výšku, je super cropping velmi ú?innou metodou, kdy m?žete vrcholky udržet v horizontálním úhlu. Kone?ný výsledek bude tém?? jako ?íslo sedm a vrchol výhonku bude pokra?ovat v normálním r?stu. Toto je velmi ú?inné, když p?stujete metodou sea of green nebo scrog a chcete udržet rovnom?rnou výšku rostlin. P?i ohýbání stonku by se m?la používat jen jemná síla. Vyhn?te se dotýkání list?. I když to p?eženete a skon?íte se stonky, které drží pohromad? díky provázk?m, m?žete nejsiln?jší ?ást zlomit a nechat ji se vzpamatovat. Tyto typy zlomení nebo nehod se stávají i v p?írod?, takže se toho nebojte. Vše m?že být napraveno.

Mou nejoblíben?jší technikou, kterou jsem vyvinul, je podržet hlavní stonek na nejvyšším bod?, když má asi 1cm v pr?m?ru. Poté stonek zakroutím a ma?kám jej, doku neslyším zvuk prasknutí zevnit?. Poté zakroucení držím a rostlinu posunu mezi nejvyšší listy. Tím se stonek stane doslova zkrouceným a vytvo?í jednu dlouhou zlomeninu, která vytvo?í jeden stonek. Poté listy posprejuji, abych jim dodal vodu a živiny. Když rostlina vyšle opravné hormony všude, kam m?že, uvidíte, že s tím nep?estane ani poté, kdy se vytvo?í nová kolínka. Také si všimnete, že stonek bude neforemný a uvidíte stopy po tom, jak se natahuje na celém stonku. Super cropping rád provádím b?hem vegetativní fáze. Zkuste to a vyhn?te se lámání v?tví b?hem kvetení, protože takový stres vám m?že p?inést problémy. Pokud to nep?eženete, m?li byste si b?hem týdne všimnout skute?né exploze rostlin a p?ipravit se na bohatou sklize?. Užijte si p?i lámání v?tvi?ek zábavu a sledujte, jak jednotlivé odr?dy reagují. Pamatujte si, že p?irozené hormony odvedou mnoho práce, takže to nechte na p?írod?!

Shrnutí:

Výsledkem je, že cílen? vysíláte všechny hormony do rostliny. Jde o jeden z nejlepších zp?sob? jak z rostlin dostat maximum a také nejlepší cesta, jak imitovat padající v?tve v p?írod? nebo živo?ichy procházející polí?kem konopných rostlin. Poprvé jsem na super cropping narazil ve chvíli, kdy ze starého stromu spadla v?tev do koutku, kde jsem p?stoval. Totální devastace. Byla to ale jedna z nejlepších lekcí, jaké jsem kdy dostal – p?íroda nám vždy ukáže cestu!

 

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu