Výroční zpráva NPC za rok 2013


Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2013, jako každoročně, shrnuje situaci v oblasti drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo.

Zaměřuje se na zásadní vývojové trendy v oblasti nelegální výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy a na míru angažovanosti jednotlivých organizovaných zločineckých uskupení, která jsou do této trestné činnosti zapojena. Snaží se také nastínit možný vývoj drogové scény v České republice a rizika s ním spojená. Výroční zpráva je doplněna statistickými a kazuistickými daty, o která se popisovaný stav argumentačně opírá.

V roce 2013 pokračoval v oblasti drogové kriminality trend nárůstu množství zajištěných omamných a psychotropních látek a počtu stíhaných pachatelů. Nejvyšší podíl trestných činů, přes 80 %, je spojen s výrobou, pašováním a prodejem drog. Největší procento, téměř 90 %, pak představuje drogová kriminalita spojená s metamfetaminem a konopnými látkami. Podíl heroinu nebo kokainu na drogové kriminalitě nedosahuje ani 5 %.

Největší koncentrace skutků primární drogové trestné činnosti je ve velkých městských aglomeracích jako jsou Praha, Ostrava nebo Brno, středních a severozápadních Čechách a na severní Moravě. Obchod s omamnými a psychotropními látkami v nejzávažnějších formách, jako velkovýroba, dovoz a vývoz, zpravidla ovládají cizinci, zejména Vietnamci, Kosovoalbánci, Nigerijci a Turci. Čeští občané se zapojují do distribučních i produkčních úrovní.

Za nejprogresivnější trend v oblasti drogové kriminality lze označit zapojení organizovaných zločineckých skupin původem z Vietnamu do velkoobjemové produkce metamfetaminu a netechnického konopí. Tento jev lze pozorovat u produkce konopí od roku 2007 a u metamfetaminu pak od roku 2009.

V roce 2013 bylo orgány činnými v trestním řízení zajištěno rekordních 735 kilogramů marihuany a téměř 70 kilogramů metamfetaminu. Množství zajištěného metamfetaminu významně stoupá od roku 2011 a souvisí především s trendem zvyšování objemu výroby v rámci jednoho výrobního cyklu a trendem komercionalizace jeho produkce i distribuce. Příklon k velkoobjemové výrobě, zejména v příhraničních oblastech, koresponduje se stále se zvyšující poptávkou zahraničních uživatelů. Stále častěji jsou odhalovány varny s produkční schopností v řádu několik desítek kilogramů na jeden výrobní cyklus, přičemž je výroba zpravidla organizována na několik směn. Během posledních dvou let se organizovaným zločineckým skupinám původem z Vietnamu prakticky podařilo v České republice převzít kontrolu nad výrobou a distribucí metamfetaminu. Z velké části k tomu přispěla snadná dostupnost léčiv s vysokým obsahem pseudoefedrinu.

Zájem výrobců drog o získání prekursorů drog a dalších chemikálií neklesal ani v uplynulém roce. Je nepochybné, že i Česká republika a její chemický průmysl jsou v zájmu mezinárodních organizovaných skupin, zajišťujících přísun surovin do nelegálních laboratoří po celém světě. Uplynulý rok v oblasti prekursorů drog přinesl především několik zásadních legislativních změn a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Omezení volné dostupnosti prekursorů drog a dalších chemikálií zneužívaných k nelegální výrobě drog má zcela zásadní význam pro jejich výrobu.

V roce 2013 bylo odhaleno celkem 276 pěstíren konopí a zajištěno 73 639 rostlin s průměrným obsah THC 12 %, kdy registrovaná škála se pohybovala od 7 do 23 %. Odhadovaná roční produkční schopnost odhalených pěstíren za rok 2013 dosahovala několika tun drogy. Většina vypěstované marihuany byla určena pro domácí trh, nicméně i nadále docházelo k velkoobjemovému vývozu do zahraničí.

V oblasti „indoor” pěstování konopí se stále jako nežádoucí kriminogenní faktor projevuje skutečnost legálního dovozu technologií potřebných k „indoor” pěstování konopí. Majitelé společností prodávajících tyto technologie se v některých případech zapojují i do nelegálního pěstování konopí a následné výroby a distribuce marihuany. Narůstající počet obchodů s potřebami pro pěstování a konzumaci konopí přináší problémy zejména ve spojitosti s progresivním nárůstem pěstování konopí, zejména „indoor” způsobem, a následnou produkcí marihuany.

Množství nově objevených drog na drogovém trhu zůstává podobné jako v předchozím roce. Tyto látky jsou jednoduchými úpravami molekulární struktury existujících zakázaných drog měněny tak, aby mohly být prodávány legálně. U většiny nových syntetických drog nejsou známy farmakologické a toxikologické účinky na lidský organismus. Dalším rizikovým faktorem především pro mladou generaci je motto prodejců, že se jedná o legální drogy.

Zpracovala:
kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
tisková mluvčí

vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel

 

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu