Za Silkroad doživotí

Soft Secrets
31 May 2015

Ross Ulbricht za m?ížemi


Ross Ulbricht za m?ížemi

Ross Ulbricht p?edstavil ?ernému trhu Silk Road. Šlo o jako on-line utopii mimo dosah ú?ad? ?inných v trestním ?ízení. Te? stráví zbytek svého života uvnit? federální v?znice.

Ulbritch byl odsouzen k doživotnímu trestu bez možnosti propušt?ní za svou roli p?i vytvá?ení Silk Road, anonymního ?erného trhu s drogami.

Krom? trestu odn?tí svobody musí Ulbricht také zaplatit pokutu ve výši p?es 183 milion? dolar?. Obžaloba odhadla, že taková je hodnota celkového prodeje nelegálních drog prost?ednictvím Silk Road. ?ástka bude zaplacena ze bitcoin?, které byly Ulbrichtovi zabaveny.

S
Soft Secrets