Správná ventilace

Soft Secrets
07 May 2015

Správný výb?r a sestavení ventilace v indoor p?stírn? pat?í mezi elementární kroky na cest? k úsp?šné sklizni


Správný výb?r a sestavení ventilace v indoor p?stírn? pat?í mezi elementární kroky na cest? k úsp?šné sklizni

Správný výb?r a sestavení ventilace v indoorové p?stírn? pat?í mezi elementární kroky na cest? k úsp?šné sklizni. Rostlinám je t?eba obstarat pravidelný p?ísun optimálního mixu kyslíku a CO2, a navíc je nutné zajistit ideální teplotu a vlhkost. Ventilace prost? velmi výrazn? ovliv?uje klima v p?stebním prostoru. P?e?t?te si, jak se vyhnout chybám a docílit požadovaných klimatických podmínek.

Volba výkonu ventilátoru

Ventilaci v p?stebním prostoru lze rozd?lit podle jejího ú?elu na cirkula?ní a v?trací. Cirkula?ní slouží k cirkulaci vzduchu, zatímco v?trací se stará o pravidelnou vým?nu vzduchu v p?stebním prostoru. Ob? ventilace by nem?ly chyb?t v žádné p?stírn?. První, co pot?ebujeme p?i plánování ventilace v?d?t, je velikost p?stírny, p?esn?ji ?e?eno, její objem v metrech krychlových. Objem místnosti vypo?teme vynásobením ší?ky, délky a výšky místnosti, jak jist? všichni v?dí. Pokud tedy hodláte p?stovat ve stanu o rozm?rech 1 x 1 metr o výšce 2 metry, víte, že objem p?stírny je 2 m3. Místnost o rozm?rech 3 x 2 metry o výšce 2,5 metru má objem 9 m3. Tento jednoduchý matematický výkon vám poslouží 

Automatické ?ídící jednotky pro jeden a více ventilátor?

zejména k výb?ru výkonu ventilátoru, které se budou starat o vým?nu vzduchu v p?stírn?. Jedna z p?stitelských pou?ek ?íká, že pro odvod vzduchu z p?stírny je zapot?ebí ventilátor o minimálním výkonu ?ty?icetkrát vyšším, než objem samotné p?stírny. Pro p?stební prostor o objemu 2 m3 tedy pot?ebujete ventilátor o výkonu minimáln? 80 m3 za hodinu, pro p?stební prostor o 9 m3 ventilátor o výkonu 360 m3 za hodinu. Osobn? si myslím, že tento výpo?et je vhodný pro p?stírny s LED osv?tlením, úspornými výbojkami nebo pro jednolampové p?stírny. V p?ípad?, že je p?stírna vybavena v?tším po?tem HID (sodíkových a halogenidových) lamp, je lepší se ?ídit jejich výkonem. Na každý Watt instalovaného výkonu lamp po?ítejte výkon ventilátoru 1 m3/hodinu. V tomto p?ípad? pro p?stírnu se dv?ma HID výbojkami o výkonu 400 W použijete pro odvod vzduchu ventilátor o výkonu 800 m3/h. Obecn? se dá tvrdit, že siln?jším ventilátorem nikdy nic nezkazíte. M?žete si tedy pro váš stan o objemu 2 m3, ve kterém svítíte 400W výbojkou klidn? po?ídit ventilátor o výkonu 400 m3/h. Výkonn?jší ventilátor nemusí vždy nutn? b?žet na plný výkon, ?ímž docílíte jeho nižší hlu?nosti. Ventilátor pro p?ívod vzduchu není pokaždé nutností, ale vždy je užite?ný. Jeho výkon by m?l ?init polovinu výkonu ventilátoru pro odtah.

U prostorových (pokojových) ventilátor? sloužících k cirkulaci vzduchu jsem se s žádnou pou?kou nesetkal. Podstatné je, aby tento ventilátor dokázal spolehliv? promísit vzduch v p?stírn? tak, aby bylo dosaženo rovnom?rné teploty a vlhkosti ve všech bodech p?stebního prostoru. Pro p?stební box o rozm?rech 1 x 1 x 2 metry vysta?í pokojový ventilátor s více rychlostmi a pr?m?rem vrtule do 30 cm. Do v?tších prostor je možné použít více ventilátor? nebo zvolit v?tší pr?m?r vrtule. Prostorové ventilátory bývají vybaveny funkcí oscilace, kdy se hlavice s vrtulí pravideln? otá?í ze strany na stranu. Doporu?uji vám vybrat ventilátor s oscilací. Lépe plní svoji funkci a i rostliny to mají také rad?ji.

Potrubní ventilátory

Spolehlivý a výkonný typ potrubních ventilátor? TD (TT)

Pro p?ívod i odvod vzduchu z p?stírny je ideální použít potrubní ventilátory napojené na speciální vzduchotechnické potrubí. Ventilátor je možné zapojit v libovolném bodu potrubí, což je velká výhoda, protože to umož?uje snížit hlu?nost ventilátoru a vybrat místo, kde bude ventilátor p?ekážet nejmén?. P?i výb?ru místa pro ventilátor je t?eba myslet i na to, že výkon ventilátoru využijete lépe, když delší ?ást potrubí bude ve sm?ru tahu vzduchu p?ed ventilátorem a kratší za ventilátorem. Pro ventilátor je jednodušší vzduch delším potrubím nasávat, než ho skrze n?j tla?it. ?ím delší je potrubí a ?ím více záhyb? musí po cest? vzduch p?ekonat, tím vyšší pot?ebujete výkon ventilátoru. Vliv délky potrubí a po?tu záhyb? má cenu ?ešit u nerovn? vedeného potrubí delší než 4 - 5 metr?. Ventilátor? je na trhu celá ?ada. Nebojte se zeptat na optimální typ pro vaše pot?eby v obchod?. Sd?lte prodava??m, jaký pot?ebujete výkon a jak dlouhé potrubí hodláte použít. Jist? vám dovedou poradit p?esn? pro vaše podmínky. P?i volb? výkonu je nutné zapo?ítat i p?ípadné použití pachového filtru. Pro v?tší prostory je optimální zvolit ventilátor typu ulita. Je sice dražší, a navíc je t?eba ho zabudovat do speciální krabice s p?írubami. Jeho obrovskou výhodou je ale vysoký výkon a tichý chod.

P?i výb?ru potrubních ventilátor? narazíte na typy, které mají regulaci výkonu, a? už plynulou od 0 do 100 % nebo odstup?ovanou. Za tuto výbavu sice zaplatíte o pár stovek navíc, ale je velmi užite?ná a umožní vám regulovat výkon podle aktuální pot?eby s ohledem na vývoj klimatu v p?stírn?. Pokud hodláte koupit n?jaký komplexní systém pro ovládání klimatu v p?stírn?, jehož sou?ástí je i regulace ventilace, je už možnost regulace na ventilátoru zbyte?ná (v takovém p?ípad? je t?eba se p?i koupi ventilátoru ujistit, že vámi vlastn?ný ovlada? dokáže jeho výkon skute?n? regulovat).

Odhlu?n?ní ventilátor?

Odhlu?n?ná ventila?ní roura sonoflex

Každý ventilátor vydává p?i svém provozu n?jaký hluk. ?ást hluku tvo?í vzduch procházející potrubím, ?ást pochází z motoru. Oba p?vodce hluku lze ?áste?n? uml?et. Samotný ventilátor se dá odhlu?nit tím, že mu vyrobíte odhlu?n?ný obal. Návod ve stylu ud?lej si sám jsem psal pro Soft Secrets p?ed zhruba dv?ma lety. Ventilátor m?žete obalit p?ímo izola?ní vatou. Tento zp?sob je jednoduchý a ú?inný, ale nevypadá moc dob?e. Ješt? lepšího a esteti?t?jšího odhlu?n?ní docílíte vytvo?ením dvojitého obalu z plastu, kovu nebo d?eva. Mezi dv? vrstvy obalu vložíte polystyren nebo izola?ní vatu. ?ím v?tší vrstva, tím lepší odhlu?n?ní. Nejelegantn?jší ?ešení je koupit již odhlu?n?ný ventilátor, kdy je obal vyroben profesionáln? a stupe? odhlu?n?ní je opravdu extrémn? vysoký.

Samotný ventilátor tedy máte odhlu?n?ný. Te? ješt? zbývá zbavit se hluku, který produkuje proudící zvuk. Toho docílíme použitím odhlu?n?ného potrubí. V obchodech najdete t?i základní druhy ventila?ního potrubí. Flexibilní hliníkové nebo plastové potrubí - tvo?ené pouze hliníkovou/plastovou fólií na krouceném drátu; pevné hliníkové potrubí - h??e ohebné, které drží nastavený tvar; odhlu?n?né potrubí (sonoflex) - flexibilní potrubí obalené vrstvou izola?ní vaty a další vrstvou hliníku. Práv? poslední zmín?né potrubí dokáže efektivn? snížit hluk vznikající proud?ním vzduchu v potrubí. Pro maximální odhlu?n?ní m?žete použít speciální tlumi?e, které jsou vyrobeny z pevného hliníkového potrubí a silné vrstvy izola?ní p?ny nebo vaty.

Ventilátory pro chlazené reflektory

Použití reflektor? s aktivním chlazením pomáhá zabra?ovat nadm?rnému oh?ívání vzduchu v p?stírn? p?i použití HID výbojek. Nejlépe se k tomuto ú?elu hodí reflektory uzav?ené, kde kolem výbojky proudí vzduch v uzav?eném okruhu - to znamená, že vzduch ženete k výbojkám potrubím z prostoru mimo p?stírnu, kam ho také stejným zp?sobem odvádíte. Jestliže jsem o pár ?ádk? výše ?íkal, že vzduch je lepší táhnout, nežli tla?it, musíme v tomto p?ípad? ud?lat výjimku. P?i aktivním chlazení reflektor? musíte vždy umístit ventilátor ve sm?ru proud?ní vzduchu p?ed výbojky. Pokud byste ho umístili až za n?, mohl by ho horký vzduch od výbojek nenávratn? poškodit.

Ventilace a klimatizace

Ventilace slouží v mnoha p?stírnách nejen k tomu, aby m?ly rostliny dostatek ?erstvého vzduchu, ale také k tomu, aby teplota nestoupala p?íliš vysoko. K tomuto ú?elu je možné použít klimatiza?ní jednotku, a? už mobilní nebo nást?nnou. Pokud se rozhodnete pro použití ú?inné klimatizace, m?žete ji doplnit už jen slabšími ventilátory pro pravidelnou, ale nikoliv soustavnou vým?nu vzduchu. Pro výpo?et výkonu použijte princip popsaný na za?átku tohoto ?lánku a ?i?te se objemem místnosti.
Jak ?asto by m?la ventilace b?žet?

Pokud nepoužíváte klimatizaci a/nebo dávkování CO2, je optimální nechat b?žet ventilaci po?ád na nižší výkon. Ventilátor p?ivád?jící vzduch by m?l vždy být nastaven na nižší pr?tok vzduchu, nežli ventilátor odtahový. Pokud tímto zp?sobem vytvo?íte v p?stírn? mírný podtlak, nebude odsud vzduch unikat jinými otvory, nežli vámi zvolenými.

K vaší vzduchotechnice si m?žete po?ídit velkou spoustu vychytávek, které spoustu práce obstarají za vás. Stabilní teplota, pot?ebná vlhkost a optimální úrove? kyslíku a CO2 jsou pro úsp?šnou sklize? velmi d?ležité. Investujte peníze do automatické ?ídící jednotky. Na takovém za?ízení nastavíte požadovanou teplotu a minimální otá?ky ventilátoru ?i ventilátor?. Ventilace bude probíhat neustále na minimální nastavené otá?ky, ?ímž zajistí pot?ebnou vým?nu vzduchu. Když teplota stoupne nad nastavenou mez, zrychlí se otá?ky ventilátoru a teplota v p?stírn? klesne. Lepší modely dokáží zajistit i zmín?ný stabilní podtlak v p?stírn?. Bohat? vám poslouží ale i levn?jší model. V??te, že pár tisíc, které do takové regulace vložíte, se vám velmi rychle vrátí.

Mnoho p?stitel? i klasické nastavení provozu ventilátor? s pomocí spínacích ?asových zásuvek. Tento postup je asi nejlevn?jší a zajistí i úsporu energie. Je t?eba ale pe?liv? vychytat nastavení ?etnosti a délky provozu ventilátor?. Pro za?átek t?eba necháte b?žet ventilátory jednou za hodinu po dobu patnácti minut. P?i lad?ní je d?ležité použít teplom?r zaznamenávající minimální a maximální teploty dosažené v p?stírn?. Pokud se teplota pohybuje mimo požadovaný rozsah, upravíte podle toho ?etnost a délku v?trání. Nevýhodou této metody jsou v?tší výkyvy teploty v dob? v?trání a mimo ni. Na druhou stranu je t?eba potvrdit, že s tímto základním postupem p?stuje drtivá v?tšina p?stitel?.

Slovo záv?rem

Prostorový ventilátor s klipsnou vhodný pro malé p?stební boxy

Pokud p?stujete rostliny indoor a chcete dosahovat opravdu stabilních výsledk?, m?li byste ventilaci v?novat vysokou pozornost. Pln? automatizované ?ízení klimatu je nedílnou sou?ástí každé p?stírny, jejíž provozovatel chce minimalizovat ztráty a získat co nejkvalitn?jší produkt. Jist? mnozí z vás podotknou, že automatické ?ídící jednotky nejsou levné. Ano, to je pravda. Na druhou stranu jejich p?ínos je markantní už p?i první sklizni.

Nerad bych zapomn?l p?ipomenout d?ležitou v?c, kterou ovšem mnozí z vás už dávno v?dí. P?ívod vzduchu do p?stírny my m?l vždy mýt u zem?, zatímco odvod u stropu. Z p?stírny v?tšinou budete pot?ebovat odvést teplo, které se drží práv? u stropu. Poslední rada se týká p?ívodního ventilátoru. Není vždy nutné ho instalovat, hlavn? v malých p?stebních prostorách. Sta?í, když n?kde u podlahy p?stírny necháte otvor, kterým bude moci proudit vzduch dovnit?. Proudit bude sám p?i sepnutí odtahového ventilátoru.

S
Soft Secrets